Aneks do umowy

Zarząd “Plast-Box” SA informuje o:
W dniu 04 lutego 2004 roku został podpisany aneks, przedłużający ważność Umowy o współpracę z dnia 23 maja 2002 roku, zawartej pomiędzy Plast-Box S.A. jako dostawcą a NOBILES Kujawską Fabryką Farb i Lakierów Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku jako odbiorcą. Aneks przedłuża ważność powyższej umowy na czas określony do 31 grudnia 2004 roku. Przedmiotem umowy jest wyprodukowanie i dostarczenie przez spółkę opakowań, stosowanych przez odbiorcę do rozlewu farb, w asortymencie i ilościach określanych w składanych przez NOBILES zamówieniach okresowych.
W umowie określona jest kara umowna w wysokości 1% za każdy dzień nieterminowej dostawy zamówionego przez odbiorcę towaru, liczona od wartości opóźnionej dostawy.
Umowa nie precyzuje wartości. Na podstawie prognoz zapotrzebowania NOBILES Kujawska Fabryka Farb i Lakierów Sp. z o.o. na sezon 2004 oraz asortymentu, ilości i cen, oferowanych przez spółkę na opakowania, dostarczane do odbiorcy w latach ubiegłych wartość kontraktu szacuje się na około 2,5 miliona złotych netto.
Wartość szacunkowa umowy przekracza 10% kapitałów własnych PLAST-BOX S.A., czym spełnia kryterium uznania umowy za znaczącą.
PODSTAWA PRAWNA: RRM GPW § 9
ZA ZARZĄD: