Korekta prospektu emisyjnego

Zarząd Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych “PLAST-BOX” Spółka Akcyjna przekazuje do publicznej wiadomości o:
Korekcie prospektu emisyjnego akcji serii A, C i D.
ROZDZIAŁ III PKT. 1.10.2.4 DZIAŁANIE PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
W zdaniu : “Osoba występująca w charakterze pełnomocnika zobowiązana jest przedstawić w Punkcie Obsługi Klientów BDM PKO BP SA, w którym składa zapis, pisemne pełnomocnictwo wystawione przez inwestora, zawierające umocowanie pełnomocnika do złożenia zapisu na Akcje serii D, z podpisem notarialnie poświadczonym bądź złożonym w obecności pracownika Punktu Obsługi Klientów BDM PKO BP SA ” dopisuje się:
“lub w inny sposób akceptowany przez Oferującego”.
ROZDZIAŁ VI PKT. 4
Zwrot “zakup 8 wtryskarek” zastępuje się zwrotem “zakup nie mniej niż 8 wtryskarek”.
Podstawa prawna: PPO, art. 81 ust. 1 pkt. 1
Podpisy: Grzegorz Pawlak, Franciszek Preis