Korekta prospektu emisyjnego

Zarząd “Plast-Box” SA informuje o:
Korekcie prospektu emisyjnego akcji serii A, C i D.
ROZDZIAŁ II OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA INFORMACJE ZAWARTE W PROSPEKCIE
pkt. 2.3.2. Opis powiązań sporządzającego Prospekt oraz osób fizycznych działających w jego imieniu z Emitentem
Po pkt. 2) dodaje się punkty 3) i 4) w brzmieniu:
3) Umową z dnia 20 stycznia 2004 r. o pełnienie funkcji sponsora emisji, przedmiotem której jest:
– wykonywanie czynności związanych z pełnieniem funkcji sponsora emisji,
– reprezentowanie emitenta przed Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dla akcji spółki
4) Umową z dnia 4 lutego 2004 r. o pełnienie funkcji animatora emitenta.
Pkt. 4.3. Opis powiązań oferującego z Emitentem
Po pkt. 2) dodaje się punkty 3) i 4) w brzmieniu:
3) Umową z dnia 20 stycznia 2004 r. o pełnienie funkcji sponsora emisji, przedmiotem której jest:
– wykonywanie czynności związanych z pełnieniem funkcji sponsora emisji,
– reprezentowanie emitenta przed Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. dla akcji spółki
4) Umową z dnia 4 lutego 2004 r. o pełnienie funkcji animatora emitenta.
PODSTAWA PRAWNA: PPO, art. 81 ust. 1 pkt. 1
ZA ZARZĄD:
4 lutego 2004 r.