Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2017 r.