Prospekt 2004

Niniejsza elektroniczne wersja prospektu emisyjnego Plast-Box S.A. jest publikowana jedynie w celach informacyjnych.

Prospekt w formie drukowanej zostanie udostępniony do publicznej wiadomości w dniu 22 stycznia 2004 roku i przez cały okres Publicznej Oferty będzie dostępny w siedzibie Emitenta, siedzibie Oferującego – Bankowego Domu Maklerskiego PKO BP S.A., w Punktach Obsługi Klientów Bankowego Domu Maklerskiego PKO BP S.A., podmiotów prowadzących działalność maklerską i przyjmujących zapisy na akcje, w Centrum Promocji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (Warszawa, ul. Nowy Świat 6/12) oraz w Centrum Informacyjnym Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Warszawa, ul. Mazowiecka 13).

Organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Rzeczypospolitej Polskiej jest Komisja Papierów Wartościowych i Giełd z siedzibą w Warszawie.

Akcje serii A, C i D zostały wprowadzone do publicznego obrotu w trybie art. 61 ust. 1 ustawy Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi.

W Publicznej Ofercie, której dotyczy niniejszy Prospekt, można uczestniczyć wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Na terytoriach innych państw Prospekt może być traktowany jedynie jako materiał informacyjny.