Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2016