Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie sposobu podziału zysku i wypłaty dywidendy