Sprawozdanie Rady Nadzorczej

Zarząd “PLAST-BOX” S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść Sprawozdania Rady Nadzorczej “PLAST-BOX” S.A. z oceny sytuacji Spółki za 2003 r.- o której mowa w zasadzie nr 18 ładu korporacyjnego, wynikającej z dokumentu “Dobre praktyki w spółkach publicznych…” oraz treść Sprawozdania Rady Nadzorczej “PLAST-BOX” S.A. za 2003 r.
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH “PLAST-BOX” S.A. W SŁUPSKU z oceny ogólnej sytuacji Spółki w 2003 roku Działając na podstawie § 19 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki oraz Zasad Ładu Korporacyjnego Rada Nadzorcza dokonała oceny ogólnej sytuacji Spółki w roku 2003. Rok 2003 był bardzo znaczącym rokiem w działalności Spółki. Zarząd Spółki podjął bowiem zasadną decyzję o wprowadzeniu akcji Spółki do publicznego obrotu w celu pozyskania kapitału do dalszych planowanych inwestycji. Realizacja tej decyzji została w sposób właściwy przeprowadzona przez Zarząd, co dało wymierne efekty w 2004 roku – akcje Spółki serii D dopuszczone zostały do publicznego obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Działalność Spółki w 2003r. to przede wszystkim ogromne starania o zwiększenie obrotów ze sprzedaży poprzez stałe poszerzanie rynków zbytu. Nastąpiło podwojenie sprzedaży na rynek niemiecki i ponad 30% wzrost sprzedaży na Ukrainę. Ekspansywne działania Spółki zakończone zostały wejściem na nowe rynki: białoruski, holenderski, angielski i irlandzki.
Dużo uwagi skierowane zostało również na utrzymanie wysokiej pozycji na rynku krajowym. Zwiększenie sprzedaży w branży spożywczej wiązało się z wykorzystaniem przez Spółkę atutu jakim jest uzyskanie certyfikatu HACCP.
Nie uległy zmianie dotychczasowe największe krajowe i zagraniczne podmioty będące odbiorcami wyrobów Spółki, a podejmowane przez Spółkę działania dają gwarancję utrzymania dalszej współpracy.
Nie wystąpiły w Spółce żadne niepokojące zdarzenia gospodarcze, które w jakikolwiek sposób mogłyby mieć wpływ na dalszy dynamiczny rozwój Spółki.
Negatywnym czynnikiem, który miał wpływ na wynik z działalności Spółki w 2003r. były niekorzystne relacje kursów walutowych, które w odniesieniu do posiadanych przez Spółkę zobowiązań w EUR spowodowały całkowite zniwelowanie zysku operacyjnego, który za rok 2003 osiągnął kwotę 1.645 tyś. zł. Zaplanowana przez Zarząd Spółki zmiana waluty zobowiązań przede wszystkim kredytowych pozwoli na uniezależnienie się w przyszłości wyniku finansowego Spółki od ujemnych różnic kursowych.
Wskazane w sprawozdaniu Zarządu istotne czynniki ryzyka i zagrożeń, jakie mogłyby mieć wpływ na dalszy rozwój Spółki nie powinny zdaniem Rady w sposób znaczny zakłócić realizację planów nakreślonych przez Zarząd.
Zdaniem Rady ogólna sytuacja Spółki oceniana przez:
1) posiadany przez Spółkę potencjał produkcyjny
2) posiadaną przez Spółkę pozycję rynkową
nie stwarza żadnych zagrożeń dla dalszego dynamicznego rozwoju Spółki i to nie tylko w 2004 roku, ale i w latach następnych.
Słupsk, 03.06.2004r.
SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH “PLAST-BOX” S.A. W SŁUPSKU ZA 2003 rok
Rada Nadzorcza działając na podstawie stosownych postanowień Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki, Regulaminu Rady Nadzorczej, po zapoznaniu się z :
1.Opinią niezależnego biegłego rewidenta sporządzonej dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu, a także
2.Raportem uzupełniającym opinię z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 roku pozytywnie ocenia w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2003 oraz pozytywnie ocenia przedłożone przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki w 2003 roku.
Rada Nadzorcza stwierdza, iż w jej opinii sprawozdanie finansowe Spółki:
1. przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień bilansowy 31.12.2003r., jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 01.01.2003r. do 31.12.2003r.
2. sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z określonymi w ustawie o rachunkowości zasadami rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych
3. jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami Statutu Spółki.
Ponadto w opinii Rady Nadzorczej przedłożone sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2003 w zakresie informacji finansowych jest zgodne z przedstawionym przez Zarząd i zbadanym przez biegłego rewidenta sprawozdaniem finansowym.
Rada Nadzorcza oceniając przedstawione sprawozdanie uważa, że w sposób rzetelny odzwierciedla ono działalność Spółki w ocenianym okresie.
Rada Nadzorcza nie zgłasza uwag i zastrzeżeń co do sprawozdania finansowego aprobując zaproponowany przez Zarząd sposób pokrycia straty netto za 2003 rok w wysokości 2.289.833,20 zł. :
1) z kapitału rezerwowego w kwocie – 945.771,34 zł.
2) z kapitału zapasowego w kwocie – 1.344.061,86 zł.
W 2003r. nastąpiły zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10.12.2003r. z Rady zostali odwołani:
1. Ryszard Bruździak
2. Adam Pawlak,
a do Rady zostali powołani:
1. Sławomir Kamiński
2. Sylwester Wojewódzki.
Nastąpiła również zmiana na stanowisku Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. W miejsce Barbary Żebrowskiej powołany został Antoni Taraszkiewicz. W 2003r. Rada odbyła 3 posiedzenia, na których dokonywano oceny bieżących działań Zarządu Spółki i bieżącej sytuacji finansowej Spółki. Istotne decyzje Zarządu Spółki uzyskiwały aprobatę Rady Nadzorczej. Znalazło to wyraz w protokołach sporządzanych z posiedzeń Rady. Po zapoznaniu się z przedłożonymi przez Zarząd dokumentami Rada Nadzorcza składa wniosek do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2003 r.
Słupsk, 03.06.2004r.
ZA ZARZĄD: Waldemar Pawlak, Prezes Zarządu
Podstawa prawna: Zasady ładu korporacyjnego, Zasada nr 18 – Dobre praktyki rad nadzorczych