Szacunkowe, wybrane wyniki finansowe Spółki za 2016 rok oraz informacja Zarządu dot. dywidendy

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. z siedzibą w Słupsku („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe, wybrane wyniki finansowe Spółki za 2016 rok:
a) skonsolidowane przychody netto ze sprzedaży – 152 661 tys. zł;
b) jednostkowe przychody netto ze sprzedaży – 135 576 tys. zł;
c) skonsolidowany zysk netto – 10 054 tys. zł;
d) jednostkowy zysk netto – 6 589 tys. zł.

Przedstawione wyniki finansowe zostały sporządzone na podstawie dostępnych Zarządowi Spółki wstępnych danych finansowych za okres styczeń-grudzień 2016 roku osiągniętych przez Spółkę i jej spółki zależne. Szacunki dokonane zostały według najlepszej wiedzy Zarządu na dzień ich sporządzania i w oparciu o założenie, że nie powstaną i nie ujawnią się okoliczności, które mogłyby istotnie wpłynąć na wynik finansowy po dniu opublikowania szacunków.

Uzyskane wyniki finansowe będą podlegały badaniu przez biegłego rewidenta.

Powyższe szacunki będą monitorowane na bieżąco do czasu publikacji raportu okresowego Spółki za 2016 rok. Ewentualne zmiany odbiegające w istotny sposób od ww. wartości będą przekazywane do publicznej wiadomości w formie odrębnego raportu bieżącego.

Jednocześnie Zarząd Spółki, mając na uwadze ww. szacunkowe wyniki finansowe informuje, że będzie rekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wypłatę dywidendy za 2016 r. co najmniej na poziomie ubiegłego roku, to jest w kwocie nie mniejszej niż 0,09 zł (dziewięć groszy) na jedną akcję i łącznej wysokości 3.774.693,15 zł (trzy miliony siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote piętnaście groszy).

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

ZA ZARZĄD:
Krzysztof Pióro
Członek Zarządu