Terminy przekazywania raportów okresowych

Zgodnie z treścią § 103 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Rozporządzenie) Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. (Spółka) informuje o terminach przekazywania raportów okresowych w 2017 roku:

Raporty kwartalne:
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 r. – 15 maja 2017 r.
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 r. – 15 listopada 2017 r.

Raport półroczny:
Skonsolidowany raport za I półrocze 2017 r. – 31 sierpnia 2017 r.

Raporty roczne:
Jednostkowy raport roczny za 2016 r. – 21 marca 2017 r.
Skonsolidowany raport roczny za 2016 r. – 21 marca 2017 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki oświadcza, iż:
1) zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Spółka nie będzie przekazywała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych i półrocznych, a skonsolidowane raporty kwartalne oraz skonsolidowany raport półroczny zawierać będą odpowiednio kwartalne i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe,
2) zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała raportów kwartalnych: za IV kwartał 2016 roku oraz za II kwartał 2017 roku.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

ZA ZARZĄD:
Krzysztof Pióro
Członek Zarządu