Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki