01.01.2019
Bieżący okres sprawozdawczy 01.01.2020 31.12.2020
31.12.2019Poprzedni okres sprawozdawczy
Ulica, nr budynku, [nr lokalu] ul. Witolda Lutosławskiego 17 A
Kod pocztowy 76-200 Miejscowość
DATA POCZĄTKOWA DATA KOŃCOWA
Słupsk
Poziom zaokrągleń zastosowany w sprawozdaniu finansowym
Waluta sprawozdawcza
Data zatwierdzdenia sprawozdania finansowego do publikacji 19.04.2021
złoty polski (PLN)
tysiące
Dane dotyczące jednostki oraz okresu sprawozdawczego i formy sprawozdania finansowego
Nazwa jednostki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A.
PRZETWÓRSTWO
TWORZYW SZTUCZNYCH
"PLAST-BOX" S.A.
Słupsk, 19 kwietnia 2021 roku
SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD
1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2020 ROKU
WRAZ ZE SPRAWOZDANIEM NIEZALEŻNEGO
BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA
Identyfikacja skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Spółka sporządziła skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku, które zostało zatwierdzone do publikacji w
dniu 19 kwietnia 2021 roku.
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A.
Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01 do 31.12.2020 roku
Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
Sprawozdanie finansowe za prezentowany okres zostało sporządzone przy założeniu, że działalność gospodarcza Spółki będzie kontynuowana w
dającej się przewidzieć przyszłości.
Według klasyfikacji działalności przyjętej przez GPW w Warszawie S.A., Spółka działa w sektorze przemysłu chemicznego.
Skład osobowy Rady Nadzorczej na dzień 31.12.2020 r. i na dzień publikacji sprawozdania:
Grzegorz Pawlak
Podstawowym przedmiotem działalności Spółki według PKD 2222 Z, jest produkcja opakowań z tworzyw sztucznych. Klasa ta obejmuje produkcję
wiader i skrzynek plastikowych. Oferta produkcyjna Spółki skierowana jest do odbiorców z przemysłu chemicznego i spożywczego.
Dariusz Głażewski
Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”)
zatwierdzonymi przez Unię Europejską („MSSF UE”). Na dzień zatwierdzenia niniejszego sprawozdania do publikacji, biorąc pod uwagę toczący się w
UE proces wprowadzania MSSF, MSSF mające zastosowanie do tego sprawozdania finansowego nie różnią się od MSSF UE.
- Członek Rady Nadzorczej.
- Członek Rady Nadzorczej,
Zarząd spółki „Plast-Box” S.A. mając na uwadze ujemną wartość kapitału obrotowego netto, który na koniec 2020 roku wyniósł minus (-) 5.483 tys. zł –
przeprowadził szczegółową analizę czynników o charakterze zewnętrznym oraz wewnętrznym, w tym statystyczną prognozę przepływów pieniężnych w
oparciu o szczegółowy budżet Spółki na okres styczeń-grudzień 2021 r. W świetle uzyskanych wyników, Zarząd potwierdza, iż Spółka w perspektywie
najbliższych 12 miesięcy będzie utrzymywała płynność bieżącą na niezmienionym poziomie.
Następujące zmiany do istniejących standardów opublikowanych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości („RMSR”) oraz
zatwierdzone przez UE, które weszły w życie w roku 2020:
Zasady (polityki) rachunkowości zastosowane do sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego są spójne z tymi, które zastosowano przy
sporządzaniu sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2019 roku, z wyjątkiem zastosowania nowych lub zmienionych
standardów oraz interpretacji obowiązujących dla okresów rocznych rozpoczynających się od 1 stycznia 2020 roku i później.
Pozostałe nowe lub zmienione standardy oraz interpretacje, które mają zastosowanie po raz pierwszy w 2020 roku, nie mają istotnego wpływu na
sprawozdanie finansowe Spółki.
Rachunek zysków i strat sporządzany jest w wariancie kalkulacyjnym. Rachunek przepływów pieniężnych sporządzany jest metodą pośrednią.
Nowe standardy i interpretacje, które zostały opublikowane i weszły w życie od 01 stycznia 2020 r.
Iuliia Yashchenko (wcześniej Vlasenko)
Natalia Majer
Sprawozdanie finansowe obejmuje dane za okres od 01.01 do 31.12.2020 roku. Porównawcze dane finansowe prezentowane są za okres 01.01. do
31.12.2019 r.
Zgodność sprawozdania finansowego z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, waluta sprawozdawcza oraz zastosowany poziom
zaokrągleń
W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Spółka nie uczestniczyła w procesach łączenia i podziału podmiotów gospodarczych.
INFORMACJE OGÓLNE
- Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Krzysztof Burszka
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. ("Plast-Box S.A.", "Spółka") prowadzi działalność w formie spółki akcyjnej od 22 czerwca 1999
roku. Siedziba Spółki mieści się w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17 a. Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS
0000139210, postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia
14.11.2002 r.
Spółce nadano numer statystyczny REGON 770703308.
- Członek Rady Nadzorczej,
Skład osobowy Zarządu na dzień 31.12.2020 r. i na dzień publikacji sprawozdania:
Informacje o Spółce
- Prezes Zarządu
Adam Laskowski
- Członek Rady Nadzorczej,
Zarząd spółki „Plast-Box” S.A. nie identyfikuje zagrożeń dla kontynuacji działalności, bądź utraty płynności w perspektywie dającej się przewidzieć
przyszłości.
3
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A.
Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01 do 31.12.2020 roku
Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
Zmiany do MSSF 9 Instrumenty finansowe - reforma wskaźników referencyjnych stóp procentowych Faza 2 - do dnia zatwierdzenia
niniejszego
sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE - mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2021 roku
lub później;
Zmiany do MSSF 16 Leasing - Ustępstwa czynszowe związane z Covid-19 (opublikowano dnia 28 maja 2020) - do dnia zatwierdzenia
niniejszego
sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE mająca zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 czerwca 2020 roku
lub źniej; oraz reforma wskaźników referencyjnych stóp procentowych Faza 2- do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego
niezatwierdzone przez UE – mająca zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2021 roku lub później;
Zatwierdzenie sprawozdania finansowego
Zmiany do MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena - reforma wskaźników referencyjnych stóp procentowych Faza 2 - do
dnia
zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE mająca zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się
dnia 1 stycznia 2021 roku lub później;
Zmiany do MSSF 1 Zastosowanie MSSF po raz pierwszy, MSSF 3 Połączenia jednostek, MSSF 9 Instrumenty finansowe, MSR 41 Rolnictwo -
Zmiany
wynikające z przeglądu MSSF 2018-2020 (opublikowano 14 maja 2020 roku) - do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego
niezatwierdzone przez UE - mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2022 roku lub później;
Zmiany do MSSF 4 Umowy ubezpieczeniowe (opublikowano 25 czerwca 2020) - do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania
finansowego
niezatwierdzone przez UE - mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2021 roku lub później;
Zmiany do MSSF 7 Instrumenty finansowe: ujawnienie informacji - do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego
niezatwierdzone
przez UE - mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2021 roku lub później;
MSSF 17 Umowy ubezpieczeniowe (opublikowano dnia 18 maja 2017 roku) - do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania
finansowego
niezatwierdzony przez UE - mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2023 roku lub później;
Zmiany do MSR 1 „Prezentacja sprawozdań finansowych” i MSR 8 „Zasady (polityka) rachunkowości, zmiany wartości szacunkowych i
korygowanie
ędów” – definicja terminu „istotny” (obowiązują w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1 stycznia 2020 roku lub po tej dacie);
Zmiany w zakresie referencji do Założeń Koncepcyjnych w MSSF (obowiązująca w odniesieniu do okresów rocznych rozpoczynających się 1
stycznia
2020 roku lub po tej dacie);
Zmiana do MSSF 3 „Połączenia przedsięwzięć definicja przedsięwzięcia (obowiązująca w odniesieniu do połączeń, w przypadku których
data
przyjęcia przypada na początek pierwszego okresu rocznego rozpoczynającego się 1 stycznia 2020 r. lub źniej oraz w odniesieniu do nabycia
aktywów, które nastąpiło w dniu rozpoczęcia w/w okresu rocznego lub później);
Wskaźniki referencyjne stóp procentowych zmiany do MSSF 9, MSR 39 i MSSF 7 (obowiązują w odniesieniu do okresów
rocznych
rozpoczynających się 1 stycznia 2020 roku lub po tej dacie).
Nowe standardy i interpretacje, które zostały opublikowane, a nie weszły jeszcze w życie
Zmiany do MSR 16 Rzeczowe aktywa trwałe Przychody osiągnięte przed oddaniem do użytkowania - do dnia zatwierdzenia
niniejszego
sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE mający zastosowanie dla okresów rocznych rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2022 roku
lub później;
Zmiany do MSSF 10 i MSR 28: Transakcje sprzedaży lub wniesienia aktywów pomiędzy inwestorem a jego jednostką stowarzyszoną lub
wspólnym
przedsięwzięciem (opublikowano dnia 11 września 2014 roku) prace prowadzące do zatwierdzenia niniejszych zmian zostały przez UE odłożone
bezterminowo - termin wejścia w życie został odroczony przez RMSR na czas nieokreślony.
Zmiany do MSR 1 Prezentacja sprawozdań finansowych - Podział zobowiązań na krótkoterminowe i długoterminowe (opublikowano dnia 23
stycznia
2020 roku) - do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE mający zastosowanie dla okresów rocznych
rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2023 roku lub później;
Zmiany do MSR 37 Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe Umowy rodzące obciążenia koszty wypełnienia
obowiązków
umownych - do dnia zatwierdzenia niniejszego sprawozdania finansowego niezatwierdzone przez UE mający zastosowanie dla okresów rocznych
rozpoczynających się dnia 1 stycznia 2022 roku lub później;
Zarząd Spółki potwierdza, że prezentowane sprawozdanie finansowe w sposób rzetelny przedstawia sytuację finansową, wyniki oraz przepływy
środków pieniężnych.
Daty wejścia w życie są datami wynikającymi z treści standardów ogłoszonych przez Radę ds. Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej. Daty
stosowania standardów w Unii Europejskiej mogą żnić się od dat stosowania wynikających z treści standardów i są ogłaszane w momencie
zatwierdzenia do stosowania przez Unię Europejską.
Następujące standardy i interpretacje zostały wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości lub Komitet ds. Interpretacji
Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej, a nie weszły jeszcze w życie:
Walutą funkcjonalną, sprawozdawczą i prezentacji niniejszego jednostkowego sprawozdania finansowego jest złoty polski, a wszystkie kwoty wyrażone
są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej).
Niniejsze sprawozdanie finansowe Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. zostało zatwierdzone do publikacji przez Zarząd pod datą 19
kwietnia 2021 roku.
4
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A.
Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01 do 31.12.2020 roku
Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
- dla budynków i budowli od 10 do 50 lat,
- dla środków transportu od 2 do 10 lat,
STOSOWANE ZASADY RACHUNKOWOŚCI
Na dzień 31.12.2020 roku nie wystąpiły.
Spółka stosuje liniową metodę amortyzacji wartości niematerialnych. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się przez okres od 2 do 5 lat.
Wartości
niematerialne
Poprawność stosowanych stawek amortyzacji rzeczowych aktywów trwałych jest okresowo (nie rzadziej niż na koniec każdego roku obrotowego)
weryfikowana. Weryfikacja ta polega na analizie okresów użytkowania wszystkich środków trwałych kontrolowanych przez Spółkę. Zmiany stawek
amortyzacyjnych dokonywane są od kolejnego okresu sprawozdawczego.
Aktualizacja wartości z tytułu trwałej utraty wartości
Wartość początkową wartości niematerialnych stanowi cena nabycia lub koszt wytworzenia.
Sprawozdanie finansowe jest sporządzone zgodnie z koncepcją kosztu historycznego, za wyjątkiem niektórych aktywów trwałych i instrumentów
finansowych, które są wyceniane według wartości godziwej.
Wartości niematerialne amortyzowane są w oparciu o stawki ustalone na podstawie szacowanego okresu ekonomicznej użyteczności. Okresy
ekonomicznej użyteczności podlegają okresowej weryfikacji (nie rzadziej niż na koniec każdego roku obrotowego).
Wycena na dzień przyjęcia
Najważniejsze zasady rachunkowości stosowane przez Spółkę przedstawione zostały poniżej.
Zasady rachunkowości
Amortyzacja
Na dzień bilansowy wartości niematerialne wycenia się według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne, których łączna wartość stanowi
umorzenie, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Wartość początkową rzeczowych aktywów trwałych stanowi cena nabycia lub koszt wytworzenia.
Weryfikacja wartości niematerialnych pod kątem trwałej utraty wartości następuje, jeżeli zaistniały zdarzenia bądź zaszły zmiany wskazujące na to, że
wartość bilansowa wartości niematerialnych może nie być możliwa do odzyskania. Weryfikacja następuje jednak nie rzadziej niż na koniec każdego
roku obrotowego.
Amortyzacja
Wycena po początkowym ujęciu
Aktywa o nieokreślonym okresie użytkowania
Wycena po początkowym ujęciu
Metodę amortyzacji liniowej stosuje się do wszystkich rzeczowych aktywów trwałych, chyba, że zachodzą przesłanki pozwalające uznać, że
zastosowanie innej metody amortyzacji pozwoliłoby na rzetelniejsze odzwierciedlenie zarówno korzyści ekonomicznych czerpanych z danego środka
trwałego jaki i jego zużycia.
Na dzień bilansowy środki trwałe, z wyłączeniem gruntów, wycenia się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy
amortyzacyjne, których łączna wartość stanowi umorzenie, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Wycena na dzień przyjęcia
Rzeczowe aktywa trwałe
Grunty wyceniane są w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się przez okres:
Koszty poniesione po początkowym ujęciu (wprowadzeniu środka trwałego do użytkowania) takie jak koszty napraw, przeglądów, opłaty
eksploatacyjne, wpływają na wynik finansowy okresu sprawozdawczego, w którym zostały poniesione. Koszty, w przypadku których możliwe jest
wykazanie, że powodują one zwiększenie oczekiwanych przyszłych korzyści ekonomicznych z tytułu posiadania danego środka trwałego ponad
korzyści przyjmowane pierwotnie, zwiększają wartość tego środka trwałego.
- dla pozostałych środków trwałych od 5 do 15 lat.
- dla maszyn i urządzeń od 2 do 27 lat,
Przy ustalaniu okresu amortyzacji i rocznej stawki amortyzacyjnej dla rzeczowych aktywów trwałych uwzględnia się szacowany okres użytkowania
danego środka trwałego.
5
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A.
Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01 do 31.12.2020 roku
Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
Utrata wartości niefinansowych aktywów trwałych
Spółka stosuje jednolite podejście do ujmowania i wyceny wszystkich leasingów, z wyjątkiem leasingów krótkoterminowych oraz leasingów aktywów o
niskiej wartości. W dacie rozpoczęcia leasingu Spółka rozpoznaje składnik aktywów z tytułu prawa do użytkowania oraz zobowiązanie z tytułu leasingu.
Aktualizacja wartości z tytułu trwałej utraty wartości
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania
W dacie rozpoczęcia leasingu Spółka wycenia zobowiązania z tytułu leasingu w wysokości wartości bieżącej opłat leasingowych pozostających do
zapłaty w tej dacie. Opłaty leasingowe obejmują opłaty stałe (w tym zasadniczo stałe opłaty leasingowe) pomniejszone o wszelkie należne zachęty
leasingowe, zmienne opłaty, które zależą od indeksu lub stawki oraz kwoty, których zapłaty oczekuje się w ramach gwarantowanej wartości końcowej.
Opłaty leasingowe obejmują również cenę wykonania opcji kupna, jeżeli można z wystarczającą pewnością założyć jej wykonanie przez Spółkę oraz
płatności kar pieniężnych za wypowiedzenie leasingu, jeżeli w warunkach leasingu przewidziano możliwość wypowiedzenia leasingu przez Spółkę.
Zmienne opłaty leasingowe, które nie zależą od indeksu lub stawki, są ujmowane jako koszty w okresie, w którym następuje zdarzenie lub warunek
powodujący płatność.
Na każdy dzień bilansowy Spółka ocenia, czy istnieją jakiekolwiek przesłanki wskazujące na to, że mogła nastąpić utrata wartości któregoś ze
składników niefinansowych aktywów trwałych. W razie stwierdzenia, że przesłanki takie zachodzą, lub w razie konieczności przeprowadzenia
corocznego testu sprawdzającego, czy nastąpiła utrata wartości, Spółka dokonuje oszacowania wartości odzyskiwalnej danego składnika aktywów lub
ośrodka wypracowującego środki pieniężne, do którego dany składnik aktywów należy.
Wartość odzyskiwalna rzeczowych aktywów trwałych odpowiada wyższej z dwóch wartości: cenie sprzedaży lub wartości użytkowej. Do ustalenia
wartości odzyskiwalnej Spółka szacuje przyszłe przepływy pieniężne związane z tym rzeczowym aktywem trwałym, bądź (jeżeli nie wypracowuje on
przepływów pieniężnych w sposób samodzielny) z ośrodkiem wypracowującym takie przepływy pieniężne.
Spółka rozpoznaje aktywa z tytułu prawa do użytkowania w dacie rozpoczęcia leasingu (tj. dzień, kiedy bazowy składnik aktywów jest dostępny do
użytkowania). Aktywa z tytułu prawa do użytkowania wyceniane są według kosztu, pomniejszone o łączne odpisy amortyzacyjne i odpisy z tytułu utraty
wartości, skorygowanego z tytułu jakiejkolwiek aktualizacji wyceny zobowiązań z tytułu leasingu. Koszt aktywów z tytułu prawa do użytkowania
obejmuje kwotę ujętych zobowiązań z tytułu leasingu, poniesionych początkowych kosztów bezpośrednich oraz wszelkich opłat leasingowych
zapłaconych w dacie rozpoczęcia lub przed tą datą, pomniejszonych o wszelkie otrzymane zachęty leasingowe. O ile Spółka nie ma wystarczającej
pewności, że na koniec okresu leasingu uzyska tytuł własności przedmiotu leasingu, ujęte aktywa z tytułu prawa do użytkowania są amortyzowane
metodą liniową przez krótszy z dwóch okresów: szacowany okres użytkowania lub okres leasingu. Aktywa z tytułu prawa do użytkowania podlegają
testom na utratę wartości w przypadku wystąpienia przesłanek utrat wartości.
Spółka ocenia w momencie zawarcia umowy, czy umowa jest leasingiem lub zawiera leasing. Umowa jest leasingiem lub zawiera leasing, jeśli
przekazuje prawo do kontroli użytkowania zidentyfikowanego składnika aktywów na dany okres w zamian za wynagrodzenie.
Środki trwałe w budowie nie są amortyzowane.
Wartość odzyskiwalna składnika aktywów lub ośrodka wypracowującego środki pieniężne odpowiada wartości godziwej pomniejszonej o koszty
doprowadzenia do sprzedaży tego składnika aktywów lub odpowiednio ośrodka wypracowującego środki pieniężne, lub jego wartości użytkowej,
zależnie od tego, która z nich jest wyższa. Wartość odzyskiwalną ustala się dla poszczególnych aktywów, chyba że dany składnik aktywów nie
generuje samodzielnie wpływów pieniężnych, które są w większości niezależne od generowanych przez inne aktywa lub grupy aktywów. Jeśli wartość
bilansowa składnika aktywów jest wyższa niż jego wartość odzyskiwalna, ma miejsce utrata wartości i dokonuje się wówczas odpisu do ustalonej
wartości odzyskiwalnej. Przy szacowaniu wartości użytkowej prognozowane przepływy pieniężne są dyskontowane do ich wartości bieżącej przy
zastosowaniu stopy dyskontowej przed uwzględnieniem skutków opodatkowania odzwierciedlającej bieżące rynkowe oszacowanie wartości pieniądza
w czasie oraz ryzyko typowe dla danego składnika aktywów. Odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości składników majątkowych używanych w
działalności kontynuowanej ujmuje się w tych kategoriach kosztów, które odpowiadają funkcji składnika aktywów, w przypadku którego stwierdzono
utratę wartości.
Na każdy dzień bilansowy Spółka ocenia, czy występują przesłanki wskazujące na to, że odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości, który był ujęty w
okresach poprzednich w odniesieniu do danego składnika aktywów jest zbędny, lub czy powinien zostać zmniejszony. Jeżeli takie przesłanki
występują, Spółka szacuje wartość odzyskiwalną tego składnika aktywów. Poprzednio ujęty odpis aktualizujący z tytułu utraty wartości ulega
odwróceniu wtedy i tylko wtedy, gdy od momentu ujęcia ostatniego odpisu aktualizującego nastąpiła zmiana wartości szacunkowych stosowanych do
ustalenia wartości odzyskiwalnej danego składnika aktywów. W takim przypadku, podwyższa się wartość bilansową składnika aktywów do wysokości
jego wartości odzyskiwalnej. Podwyższona kwota nie może przekroczyć wartości bilansowej składnika aktywów, jaka zostałaby ustalona (po
uwzględnieniu umorzenia), gdyby w ubiegłych latach nie ujęto odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości w odniesieniu do tego składnika aktywów.
Odwrócenie odpisu aktualizującego z tytułu utraty wartości składnika aktywów ujmuje się niezwłocznie jako przychód. Po odwróceniu odpisu
aktualizującego, w kolejnych okresach odpis amortyzacyjny dotyczący danego składnika jest korygowany w sposób, który pozwala w ciągu pozostałego
okresu użytkowania tego składnika aktywów dokonywać systematycznego odpisania jego zweryfikowanej wartości bilansowej pomniejszonej o wartość
końcową.
Jeżeli istnieją przesłanki wskazujące na to, że wartość bilansowa przekracza szacowaną wartość odzyskiwalną, wówczas wartość aktywów bądź
ośrodków wypracowujących środki pieniężne jest obniżana do poziomu wartości odzyskiwalnej.
Leasing
Zobowiązania z tytułu leasingu
6
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A.
Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01 do 31.12.2020 roku
Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
Nieruchomości inwestycyjne wycenia się w wartości godziwej. Zyski lub straty wynikające ze zmian wartości godziwej nieruchomości inwestycyjnych
ujmuje się w rachunku zysków i strat w tym okresie, w którym powstały. Spółka dokonuje korekty wyceny wartości godziwej, jeżeli zaistnieją przesłanki
wskazujące na to, że wartość bilansowa nieruchomości inwestycyjnych może znacząco odbiegać od ich wartości godziwej na dany dzień bilansowy.
Wówczas wycena przeprowadzana jest przez niezależnego rzeczoznawcę.
Udziały w jednostkach zależnych
Inwestycje w jednostkach zależnych, nie zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży ujmuje się w sprawozdaniu jednostkowym w cenie nabycia.
a) wykorzystywana przy produkcji, dostawach towarów, świadczeniu usług lub czynnościach administracyjnych, ani też
Nieruchomości inwestycyjne
Wycena na dzień przyjęcia
Przy obliczaniu wartości bieżącej opłat leasingowych Spółka stosuje krańcową stopę procentową leasingobiorcy w dniu rozpoczęcia leasingu, jeżeli
stopy procentowej leasingu nie można z łatwością ustalić. Po dacie rozpoczęcia kwota zobowiązań z tytułu leasingu zostaje zwiększona w celu
odzwierciedlenia odsetek i zmniejszona o dokonane płatności leasingowe. Ponadto wartość bilansowa zobowiązań z tytułu leasingu podlega ponownej
wycenie w przypadku zmiany okresu leasingu, zmiany zasadniczo stałych opłat leasingowych lub zmiany osądu odnośnie zakupu aktywów bazowych.
Leasing krótkoterminowy i leasing aktywów o niskiej wartości
Spółka stosuje zwolnienie z ujmowania leasingu krótkoterminowego do swoich krótkoterminowych umów leasingu (tj. umów, których okres leasingu
wynosi 12 miesięcy lub krócej od daty rozpoczęcia i nie zawiera opcji kupna). Spółka stosuje również zwolnienie w zakresie ujmowania leasingu
aktywów o niskiej wartości w odniesieniu do leasingu o niskiej wartości. Opłaty leasingowe z tytułu leasingu krótkoterminowego i leasingu aktywów o
niskiej wartości ujmowane są jako koszty metodą liniową przez okres trwania leasingu.
Nieruchomości inwestycyjne obejmują aktywa nabyte przez Spółkę w celu osiągnięcia korzyści ekonomicznych wynikających z przyrostu ich wartości,
uzyskania z nich przychodów w postaci odsetek, dywidendy lub innych pożytków.
b) przeznaczona na sprzedaż w ramach zwykłej działalności jednostki.
wielkość posiadanego pakietu praw głosu w porównaniu do rozmiaru udziałów i stopnia rozproszenia praw głosu posiadanych przez innych
udziałowców;
• potencjalne prawa głosu posiadane przez Spółkę, innych udziałowców lub inne strony;
• prawa wynikające z innych ustaleń umownych; a także
dodatkowe okoliczności, które mogą dowodzić, że Spółka posiada lub nie posiada możliwości kierowania istotnymi działaniami w momencie
podejmowania decyzji, w tym schematy głosowania zaobserwowane na poprzednich Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy lub Zgromadzeniach
Wspólników.
Jednostkami stowarzyszonymi są takie jednostki, na które Spółka wywiera znaczący wpływ, niebędące jednostkami zależnymi ani udziałami we
wspólnych przedsięwzięciach Spółki. Znaczący wpływ jest to zdolność do uczestniczenia w podejmowaniu decyzji z zakresu polityki finansowej i
operacyjnej prowadzonej działalności gospodarczej; nie oznacza ona jednak sprawowania kontroli bądź współkontroli nad tą polityką.
Wspólne przedsięwzięcia to ustalenia umowne, na mocy których dwie lub więcej stron podejmuje działalność gospodarczą podlegającą współkontroli.
Współkontrola jest to określony w umowie podział kontroli nad działalnością gospodarczą, który występuje tylko wówczas, gdy strategiczne decyzje
finansowe i operacyjne dotyczące tej działalności wymagają jednomyślnej zgody stron sprawujących współkontrolę.
W sytuacji, gdy Spółka posiada mniej niż większość praw głosów w danej jednostce, ale posiadane prawa głosu są wystarczające do jednostronnego
kierowania istotnymi działaniami tej jednostki, oznacza to, że sprawuje nad nią władzę. W momencie oceny, czy prawa głosu w danej jednostce są
wystarczające dla zapewnienia władzy, Spółka analizuje wszystkie istotne okoliczności, w tym:
Wycena po początkowym ujęciu
Na dzień przyjęcia nieruchomości inwestycyjne wycenia się według ceny nabycia lub kosztu wytworzenia.
Nieruchomość inwestycyjna to nieruchomość (grunt, budynek lub część budynku albo oba te elementy), którą właściciel lub leasingobiorca w leasingu
finansowym traktuje jako źródło przychodów z czynszów lub utrzymuje w posiadaniu ze względu na przyrost ich wartości, względnie obie te korzyści,
przy czym nieruchomość taka nie jest:
Jednostkami zależnymi są takie podmioty, które Spółka kontroluje.
Sprawowanie kontroli przez Spółkę ma miejsce wtedy, gdy:
• posiada władzę nad danym podmiotem,
• podlega ekspozycji na zmienne zwroty lub posiada prawa do zmiennych zwrotów z tytułu swojego zaangażowania w danej jednostce,
• ma możliwość wykorzystania władzy w celu kształtowania poziomu generowanych zwrotów.
Spółka weryfikuje fakt sprawowania kontroli nad innymi jednostkami, jeżeli wystąpiła sytuacja wskazująca na zmianę jednego lub kilku z wyżej
wymienionych warunków sprawowania kontroli.
7
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A.
Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01 do 31.12.2020 roku
Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
Zapasy
Aktywa finansowe
Zidentyfikowane koszty amortyzacji na poszczególnym gnieździe produkcyjnym t.j. koszty amortyzacji maszyn i urządzeń stanowiących odrębny środek
trwały (wtryskarka, robot, rączkarka, modernizacje o znacznym koszcie elementów składowych gniazda produkcyjnego/linii wytwórczej ) rozliczane są
bezpośrednio na MPK gniazda produkcyjnego a w kolejnym kroku alokowane do zleceń produkcyjnych na wyroby gotowe.
Wyroby gotowe wyceniane są na dzień przyjęcia według rzeczywistego kosztu wytworzenia.
Normatywne (przewidywane) zapotrzebowanie na poszczególne materiały oraz surowce produkcyjne dla wyrobu gotowego zawarte jest w strukturach
produkcyjnych. Koszt surowców zużywanych do produkcji surowców według kolejności FIFO obliczany jest na podstawie ilości rozliczonych w zleceniu
produkcyjnym po cenie jednostkowej wycenionego materiału.
Wycena wyrobów gotowych
Klasyfikacja aktywów finansowych
Aktywa finansowe klasyfikowane są do następujących kategorii wyceny:
• wyceniane według zamortyzowanego kosztu,
• wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy,
• wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody.
- na dzień przyjęcia
Rzeczywisty techniczny koszt wytworzenia zawiera:
Jeżeli nie jest możliwe ustalenie cen sprzedaży netto danego składnika zapasów, jego wartość godziwą na dzień bilansowy ustala się w inny sposób.
d) pozostałe koszty produkcyjne t.j.: koszty amortyzacji nie przypisanej do MPK gniazda produkcyjnego, koszty wydziałowe, koszty eksploatacyjne,
koszty okołoprodukcyjne są alokowane na poszczególne gniazda produkcyjne według algorytmów podziałowych. Alokacja kosztów odbywa się zgodnie
z rozliczonym czasem zlecenia produkcyjnego na półprodukt zgodnie z przypisaną wagą podziału kosztów dla gniazda produkcyjnego, na którym
półprodukt był wytwarzany.
Zmierzone rzeczywiste zużycie energii na każdym kompletnym gnieździe produkcyjnym oraz zużycie energii pozostałych urządzeń energochłonnych
rozliczane są bezpośrednio na MPKi gniazd produkcyjnych a w kolejnym kroku alokowane do zleceń produkcyjnych na wyroby gotowe.
a) koszty surowców
Jeżeli zapasy utraciły swoją wartość użytkową lub handlową, ich wycena jest obniżana do poziomu cen sprzedaży netto możliwych do uzyskania.
Skutki takiego zmniejszenia wartości odnosi się w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych.
Aktualizacji wartości zapasów dokonuje się na podstawie weryfikacji ceny sprzedaży netto możliwej do realizacji przeprowadzanej na koniec każdego
okresu sprawozdawczego.
- produkcję w toku,
- materiały nabyte na własne potrzeby,
Zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego obejmują:
Aktualizacja wartości zapasów
Na dzień bilansowy wartość stanu końcowego materiałów i towarów wycenia się według cen nabycia lub wytworzenia nie wyższych od cen ich
sprzedaży netto na dzień bilansowy.
- produkty gotowe.
- towary nabyte w celu odsprzedaży,
Na dzień przyjęcia materiały wyceniane są w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia nie wyższych od możliwej do uzyskania ceny sprzedaży netto. Na
cenę nabycia lub koszt wytworzenia zapasów składają się wszystkie koszty zakupu, koszty przetworzenia oraz inne koszty poniesione w trakcie
doprowadzania zapasów do ich aktualnego miejsca i stanu.
- po początkowym ujęciu
c) koszty amortyzacji gniazd produkcyjnych (przypisane bezpośrednio do danego gniazda produkcyjnego)
Jednostka klasyfikuje składnik aktywów finansowych na podstawie modelu biznesowego jednostki w zakresie zarządzania aktywami finansowymi oraz
charakterystyki wynikających z umowy przepływów pieniężnych dla składnika aktywów finansowych (tzw. „kryterium SPPI”). Jednostka dokonuje
reklasyfikacji inwestycji w instrumenty dłużne wtedy i tylko wtedy, gdy zmianie ulega model zarządzania tymi aktywami.
Wycena materiałów i towarów
Rozchód materiałów i towarów wyceniany jest przy użyciu metody FIFO (pierwsze przyszło - pierwsze wyszło).
b) koszty energii
8
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A.
Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01 do 31.12.2020 roku
Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
Składniki aktywów finansowych, które nie spełniają kryteriów wyceny według zamortyzowanego kosztu lub w wartości godziwej przez pozostałe
całkowite dochody, wycenia się w wartości godziwej przez wynik finansowy.
Zysk lub stratę z wyceny inwestycji dłużnych do wartości godziwej ujmuje się w wyniku finansowym.
Dywidendy ujmowane są w rachunku zysków i strat/ sprawozdaniu z całkowitych dochodów wtedy, gdy powstaje uprawnienie jednostki do otrzymania
dywidendy.
Do kategorii instrumentów kapitałowych wycenianych do wartości godziwej przez wynik finansowy Spółka klasyfikuje np. nienotowane instrumenty
kapitałowe.
a) składnik aktywów finansowych jest utrzymywany zgodnie z modelem biznesowym, którego celem jest zarówno otrzymywanie przepływów
pieniężnych wynikających z umowy, jak i sprzedaż składników aktywów finansowych oraz
b) warunki umowy dotyczącej składnika aktywów finansowych powodują powstawanie w określonych terminach przepływów pieniężnych, które są
jedynie spłatą kwoty głównej i odsetek od kwoty głównej pozostałej do spłaty.
Przychody z tytułu odsetek, żnice kursowe oraz zyski i straty z tytułu utraty wartości ujmowane są w wyniku finansowym i obliczane w taki sam
sposób jak w przypadku aktywów finansowych wycenianych zamortyzowanym kosztem. Pozostałe zmiany wartości godziwej ujmowane są w przez inne
całkowite dochody. W momencie zaprzestania ujmowania składnika aktywów finansowych łączny zysk lub strata uprzednio rozpoznana w innych
całkowitych dochodach zostają przeklasyfikowane z pozycji kapitału własnego do wyniku finansowego.
Przychody z tytułu odsetek oblicza się przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej i wykazuje się w rachunku zysków i strat/ sprawozdaniu
z całkowitych dochodów w pozycji „Przychody z tytułu odsetek”
Do kategorii instrumentów dłużnych wycenianych do wartości godziwej przez inne całkowite dochody Spółka klasyfikuje np. notowane instrumenty
dłużne.
Instrumenty kapitałowe – aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody
W momencie początkowego ujęcia Spółka może dokonać nieodwołalnego wyboru dotyczącego ujmowania w innych całkowitych dochodach
źniejszych zmian wartości godziwej inwestycji w instrument kapitałowy, który nie jest przeznaczony do obrotu ani nie jest warunkową zapłatą ujętą
przez jednostkę przejmującą w ramach połączenia jednostek, do którego ma zastosowanie MSSF 3. Wybór taki dokonywany jest oddzielnie dla
każdego instrumentu kapitałowego. Skumulowane zyski lub straty poprzednio ujęte w innych całkowitych dochodach nie podlegają przeklasyfikowaniu
do wyniku finansowego. Dywidendy ujmowane są w rachunku zysków i strat/ sprawozdaniu z całkowitych dochodów wtedy, gdy powstaje uprawnienie
jednostki do otrzymania dywidendy, chyba że dywidendy te w oczywisty sposób stanowią odzyskanie części kosztów inwestycji.
Do kategorii instrumentów kapitałowych wycenianych do wartości godziwej przez inne całkowite dochody Spółka klasyfikuje np. nienotowane
instrumenty kapitałowe.
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy
b) warunki umowy dotyczącej składnika aktywów finansowych powodują powstawanie w określonych terminach przepływów pieniężnych, które są
jedynie spłatą kwoty głównej i odsetek od kwoty głównej pozostałej do spłaty.
Do kategorii aktywów finansowych wycenianych zamortyzowanym kosztem Spółka klasyfikuje:
• należności handlowe,
• pożyczki spełniające test klasyfikacyjny SPPI, które zgodnie z modelem biznesowym wykazywane są jako utrzymywane w celu uzyskania przepływów
pieniężnych,
środki pieniężne i ekwiwalenty.
Przychody z tytułu odsetek oblicza się przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej i wykazuje się w rachunku zysków i strat/ sprawozdaniu
z całkowitych dochodów w pozycji „Przychody z tytułu odsetek”.
Instrumenty dłużne – aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody
Składnik aktywów finansowych wycenia się w wartości godziwej przez inne całkowite dochody, jeśli spełnione są oba poniższe warunki:
Aktywa finansowe wyłącza się z ksiąg rachunkowych, w sytuacji gdy:
• Prawa do uzyskania przepływów pieniężnych z aktywów finansowych wygasły, lub
• Prawa do uzyskania przepływów pieniężnych z aktywów finansowych zostały przeniesione a Spółka dokonała przeniesienia zasadniczo całego ryzyka
i wszystkich pożytków z tytułu ich własności.
Wycena po początkowym ujęciu
Dla celów wyceny po początkowym ujęciu, aktywa finansowe klasyfikowane są do jednej z czterech kategorii:
• Instrumenty dłużne wyceniane w zamortyzowanym koszcie,
• Instrumenty dłużne wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody,
• Instrumenty kapitałowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody,
• Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy.
Instrumenty dłużne – aktywa finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie
Składnik aktywów finansowych wycenia się w zamortyzowanym koszcie, jeśli spełnione są oba poniższe warunki:
a) składnik aktywów finansowych jest utrzymywany zgodnie z modelem biznesowym, którego celem jest utrzymywanie aktywów finansowych dla
uzyskiwania przepływów pieniężnych wynikających z umowy, oraz
Wycena na moment początkowego ujęcia
Zaprzestanie ujmowania
Z wyjątkiem niektórych należności z tytułu dostaw i usług, w momencie początkowego ujęcia jednostka wycenia składnik aktywów finansowych w jego
wartości godziwej, którą w przypadku aktywów finansowych niewycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy powiększa się o koszty
transakcyjne, które można bezpośrednio przypisać do nabycia tych aktywów finansowych.
9
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A.
Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01 do 31.12.2020 roku
Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
• posiada ważny tytuł prawny do dokonania kompensaty ujętych kwot oraz
• zamierza rozliczyć się w kwocie netto albo jednocześnie zrealizować składnik aktywów i wykonać zobowiązanie
Porozumienie ramowe opisane w MSR 32.50 nie stanowi podstawy do kompensaty, jeżeli nie zostaną spełnione obydwa kryteria opisane powyżej.
Utrata wartości aktywów finansowych
Spółka dokonuje oceny oczekiwanych strat kredytowych (ang. expected credit losses, „ECL”) związanych z instrumentami dłużnymi wycenianymi
według zamortyzowanego kosztu i wartości godziwej przez pozostałe całkowite dochody, niezależnie od tego, czy wystąpiły przesłanki utraty wartości.
W przypadku należności z tytułu dostaw i usług, Spółka stosuje uproszczone podejście i wycenia odpis na oczekiwane straty kredytowe w kwocie
równej oczekiwanym stratom kredytowym w całym okresie życia przy użyciu macierzy rezerw. Spółka wykorzystuje swoje dane historyczne dotyczące
strat kredytowych, skorygowane w stosownych przypadkach o wpływ informacji dotyczących przyszłości.
W przypadku pozostałych aktywów finansowych, Grupa wycenia odpis na oczekiwane straty kredytowe w kwocie równej 12-miesięcznym oczekiwanym
stratom kredytowym. Jeżeli ryzyko kredytowe związane z danym instrumentem finansowym znacznie wzrosło od momentu początkowego ujęcia,
Spółka wycenia odpis na oczekiwane straty kredytowe z tytułu instrumentu finansowego w kwocie równej oczekiwanym stratom kredytowym w całym
okresie życia.
W sytuacji, gdy Spółka:
składnik aktywów finansowych i zobowiązanie finansowe kompensuje się i wykazuje w sprawozdaniu z sytuacji finansowej w kwocie netto.
Zaliczki są prezentowane zgodnie z charakterem aktywów, do jakich się odnoszą odpowiednio jako aktywa trwałe lub obrotowe. Jako aktywa
niepieniężne zaliczki nie podlegają dyskontowaniu.
Należności z tytułu dostaw i usług jako aktywa finansowe wyceniane w zamortyzowanym koszcie podlegają pod analizę utraty wartości z tytułu
oczekiwanych strat kredytowych mimo, iż obiektywnie nie wystąpiły przesłanki utraty wartości. Straty z tytułu utraty wartości szacowane są w sposób
uproszczony (przewidziany przez standard) w postaci macierzy rezerw ustalonych dla należności handlowych. Zgodnie z modelem oczekiwanych strat
ustala się odpis aktualizujący wartość należności handlowych uwzględniający ryzyko przyszłych strat na podstawie historycznie dokonywanych odpisów
aktualizujących. Przy analizie należności narażonych na ryzyko strat kredytowych pomijane są należności nieściągalne i wątpliwe. Odpis na należności
ustalany jest także indywidualnie dla poszczególnych kontrahentów wtedy, gdy ściągniecie pełnej kwoty należności przestało być prawdopodobne.
Środki pieniężne i lokaty krótkoterminowe wykazane w bilansie obejmują środki pieniężne w banku i w kasie oraz lokaty krótkoterminowe o pierwotnym
okresie zapadalności nieprzekraczającym trzech miesięcy.
Saldo środków pieniężnych i ich ekwiwalentów wykazane w sprawozdaniu z rachunku przepływów pieniężnych składa się z określonych powyżej
środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, pomniejszonych o niespłacone kredyty w rachunkach bieżących.
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych
Należności z tytułu dostaw i usług są ujmowane i wykazywane według kwot pierwotnie zafakturowanych, z uwzględnieniem odpisu na oczekiwane
straty kredytowe w całym okresie życia.
Wycena na dzień ujęcia
Wycena na dzień bilansowy
Inne niż finansowe zobowiązania na dzień ujęcia wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
Zobowiązania finansowe wycenia się na dzień bilansowy zamortyzowanym kosztem przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Różnica z
wyceny koryguje wartość wycenianego składnika zobowiązań oraz jest ujmowana w wyniku finansowym bieżącego okresu sprawozdawczego w pozycji
przychody finansowe lub koszty finansowe.
Inne niż finansowe zobowiązania na dzień bilansowy wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
W przypadku, gdy wpływ wartości pieniądza w czasie jest istotny, wartość należności jest ustalana poprzez zdyskontowanie prognozowanych
przyszłych przepływów pieniężnych do wartości bieżącej, przy zastosowaniu stopy dyskontowej odzwierciedlającej aktualne oceny rynkowe wartości
pieniądza w czasie. Jeżeli zastosowana została metoda polegająca na dyskontowaniu, zwiększenie należności w związku z upływem czasu jest
ujmowane jako przychody finansowe.
Zobowiązania finansowe na dzień ujęcia wycenia się w wartości godziwej uzyskanej kwoty lub wartości otrzymanych innych składników majątkowych.
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności
Zobowiązania finansowe oraz instrumenty kapitałowe
Zobowiązania finansowe uznaje się za zaciągnięte w momencie zawarcia przez jednostkę kontraktu będącego instrumentem finansowym. Wprowadza
się je do ksiąg pod datą zawarcia kontraktu bez względu na przewidziany w umowie termin rozliczenia transakcji.
10
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A.
Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01 do 31.12.2020 roku
Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług wykazywane są w kwocie wymagającej zapłaty.
Odpisy pozostałych biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów następują stosownie do upływu czasu, za wyjątkiem zdarzeń, które są regulowane
przepisami prawa.
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów ujmuje się, gdy wystawienie faktury następuje po okresie, którego te koszty dotyczą.
kwotę zobowiązania głównego dochodzonego na drodze sądowej,
Zobowiązania dochodzone na drodze sądowej
Odprawy emerytalne
Spółka wyłącza ze swojego bilansu zobowiązanie finansowe, gdy zobowiązanie wygasło to znaczy, kiedy obowiązek określony w umowie został
wypełniony, umorzony lub wygasł.
Kredyty bankowe
niewykorzystane przez pracowników dni urlopu w bieżącym okresie oraz okresach poprzednich,
– stawkę dzienną na podstawie średniego wynagrodzenia podstawowego za 6 ostatnich miesięcy, powiększoną o składki na ubezpieczenie społeczne.
– zestawienie liczby pracowników na ostatni dzień roku obrotowego w podziale na przedziały wiekowe,
kwotę kosztów odsetek,
Rezerwy wycenia się nie rzadziej niż na dzień kończący okres sprawozdawczy.
Pozostałe zobowiązania niefinansowe obejmują w szczególności zobowiązania wobec urzędu skarbowego z tytułu podatku od towarów i usług oraz
zobowiązania z tytułu otrzymanych zaliczek, które będą rozliczone poprzez dostawę towarów, usług lub środków trwałych. Pozostałe zobowiązania
niefinansowe ujmowane są w kwocie wymagającej zapłaty.
Inne zobowiązania finansowe, niebędące instrumentami finansowymi wycenianymi w wartości godziwej przez wynik finansowy, są wyceniane według
zamortyzowanego kosztu przy użyciu metody efektywnej stopy procentowej.
Spółka stosuje MSSF 15 Przychody z umów z klientami do wszystkich umów z klientami, z wyjątkiem umów leasingowych objętych zakresem MSSF
16 Leasing, instrumentów finansowych i innych praw lub zobowiązań umownych objętych zakresem MSSF 9 Instrumenty finansowe, MSSF 10
Skonsolidowane sprawozdania finansowe, MSSF 11 Wspólne ustalenia umowne, MSR 27 Jednostkowe sprawozdania finansowe i MSR 28 Inwestycje
w jednostkach stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięciach.
Przychody z umów z klientami
– odprawy emerytalne,
Spółka korzysta przy wyliczaniu rezerwy na odprawy emerytalne z usług aktuariusza. Spółka stosuje program określonych świadczeń zgodnie z
wymogami MSR 19 w oparciu o końcowe wynagrodzenie i wynikający z kodeksu pracy.
Przyjmuje się następujące dane i założenia niezbędne do wyliczania odpraw emerytalnych:
podstawa naliczenia odpraw,
Na dzień 31 grudnia 2020 roku żadne zobowiązania finansowe nie zostały zakwalifikowanie do kategorii wycenianych w wartości godziwej przez wynik
finansowy (na dzień 31 grudnia 2019 roku: zero). Zobowiązania finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy są wyceniane w
wartości godziwej, uwzględniając ich wartość rynkową na dzień bilansowy bez uwzględnienia kosztów transakcji sprzedaży. Zmiany w wartości
godziwej tych instrumentów są ujmowane w zysku lub stracie jako koszty lub przychody finansowe, za wyjątkiem zmian z tytułu własnego ryzyka
kredytowego dla zobowiązań finansowych pierwotnie zakwalifikowanych do kategorii wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy, które
ujmuje się w pozostałych całkowitych dochodach.
Rezerwy
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
Spółka tworzy w szczególności rezerwy na:
– zobowiązania dochodzone na drodze sądowej,
Oprocentowane kredyty bankowe (w tym również kredyty w rachunku bieżącym) księgowane są w wartości uzyskanych wpływów pomniejszonych o
koszty bezpośrednie pozyskania środków. Koszty finansowe, łącznie z prowizjami płatnymi w momencie spłaty lub umorzenia oraz kosztami
bezpośrednimi zaciągnięcia kredytów, ujmowane są w rachunku zysków i strat przy zastosowaniu metody efektywnej stopy procentowej i zwiększają
wartość księgową instrumentu z uwzględnieniem spłat dokonanych w bieżącym okresie.
W przypadku zobowiązań dochodzonych przeciwko Spółce na drodze sądowej, a nie ujętych w księgach Spółki, tworzone są rezerwy w wiarygodnie
oszacowanej wartości, w szczególności biorąc pod uwagę:
oszacowane prawdopodobieństwo otrzymania odprawy emerytalnej.
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów
– listę pracowników na ostatni dzień roku obrotowego,
Szacunki kosztów na niewykorzystane urlopy pracownicze wyceniane są na koniec każdego okresu sprawozdawczego na podstawie zestawienia
obejmującego:
– przejściowążnicę podatku dochodowego.
– kwotę kosztów sądowych, zastępstwa procesowego, komorniczych i podobnych.
11
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A.
Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01 do 31.12.2020 roku
Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
Spółka jest zleceniodawcą, jeśli sprawuje kontrolę nad przyrzeczonym dobrem lub usługą przed ich przekazaniem klientowi. Jednostka nie musi jednak
działać jako zleceniodawca, jeśli uzyskuje tytuł prawny do produktu tylko chwilowo, zanim zostanie on przeniesiony na klienta. Jednostka występująca
w umowie jako zleceniodawca może sama wypełnić zobowiązanie do wykonania świadczenia lub może powierzyć wypełnienie tego zobowiązania lub
jego części innemu podmiotowi (np. podwykonawcy) w jej imieniu. W takiej sytuacji Spółka ujmuje przychody w kwocie wynagrodzenia brutto, do
którego – zgodnie z jej oczekiwaniem – będzie uprawniona w zamian za przekazane dobra lub usługi.
Spółka ujmuje przychody w momencie spełnienia (lub w trakcie spełniania) zobowiązania do wykonania świadczenia poprzez przekazanie
przyrzeczonego dobra lub usługi klientowi.
Spełnianie zobowiązań do wykonania świadczenia
Identyfikacja zobowiązań do wykonania świadczenia
W momencie zawarcia umowy Spółka dokonuje oceny dóbr lub usług przyrzeczonych w umowie z klientem i identyfikuje jako zobowiązanie do
wykonania świadczenia każde przyrzeczenie do przekazania na rzecz klienta dobra lub usługi (lub pakietu dóbr lub usług), które można wyodrębnić lub
grupy odrębnych dóbr lub usług, które są zasadniczo takie same i w przypadku których przekazanie na rzecz klienta ma taki sam charakter.
Dobro lub usługa przyrzeczone klientowi są odrębne, jeżeli spełnione są obydwa następujące warunki:
Podstawową zasadą MSSF 15 jest ujmowanie przychodów w momencie transferu dóbr i usług do klienta, w wartości odzwierciedlającej cenę
oczekiwaną przez jednostkę, w zamian za przekazanie tych dóbr i usług. Zasady te są stosowane przy wykorzystaniu modelu pięciu kroków:
Wynagrodzenie zleceniodawcy a wynagrodzenie pośrednika
klient może odnosić korzyści z dobra lub usługi albo bezpośrednio, albo poprzez powiązanie z innymi zasobami, które są dla niego łatwo dostępne
oraz
• strony umowy zawarły umowę (w formie pisemnej, ustnej lub zgodnie z innymi zwyczajowymi praktykami handlowymi) i są zobowiązane do wykonania
swoich obowiązków;
• Spółka jest w stanie zidentyfikować prawa każdej ze stron dotyczące dóbr lub usług, które mają zostać przekazane;
• Spółka jest w stanie zidentyfikować warunki płatności za dobra lub usługi, które mają zostać przekazane;
• umowa ma treść ekonomiczną (tzn. można oczekiwać, że w wyniku umowy ulegnie zmianie ryzyko, rozkład w czasie lub kwota przyszłych przepływów
pieniężnych jednostki); oraz
jest prawdopodobne, że Spółka otrzyma wynagrodzenie, które będzie jej przysługiwało w zamian za dobra lub usługi, które zostaną przekazane
klientowi.
Przypisanie ceny transakcyjnej do zobowiązań do wykonania świadczenia
Identyfikacja umowy z klientem
W przypadku, gdy w dostarczanie dóbr lub usług klientowi zaangażowany jest inny podmiot, Spółka określa czy charakter przyrzeczenia Spółki stanowi
zobowiązanie do wykonania świadczenia polegającego na dostarczeniu określonych dóbr lub usług (w tym przypadku Spółka jest zleceniodawcą) czy
też na zleceniu innemu podmiotowi dostarczenia tych dóbr lub usług (w tym przypadku Spółka jest pośrednikiem).
zobowiązanie Spółki do przekazania dobra lub usługi na rzecz klienta można zidentyfikować jako odrębne w stosunku do innych zobowiązań
określonych w umowie.
Spółka ujmuje umowę z klientem tylko wówczas, gdy spełnione są wszystkie następujące kryteria:
Oceniając, czy otrzymanie kwoty wynagrodzenia jest prawdopodobne, Spółka uwzględnia jedynie zdolność i zamiar zapłaty kwoty wynagrodzenia przez
klienta w odpowiednim terminie. Kwota wynagrodzenia, które będzie przysługiwało Spółce, może być niższa niż cena określona w umowie, jeśli
wynagrodzenie jest zmienne, ponieważ jednostka może zaoferować klientowi ulgę cenową.
• zidentyfikowano umowę z klientem,
• zidentyfikowano zobowiązania do wykonania świadczenia w ramach umowy z klientem,
• określono cenę transakcji,
• dokonano alokacji ceny transakcji do poszczególnych zobowiązań do wykonania świadczenia,
• ujęto przychody w momencie realizacji zobowiązania wynikającego z umowy.
Spółka przypisuje cenę transakcyjną do każdego zobowiązania do wykonania świadczenia (lub do odrębnego dobra lub odrębnej usługi) w kwocie,
która odzwierciedla kwotę wynagrodzenia, które zgodnie z oczekiwaniem Spółki – przysługuje jej w zamian za przekazanie przyrzeczonych dóbr lub
usług klientowi.
Ustalenie ceny transakcyjnej
W celu ustalenia ceny transakcyjnej Spółka uwzględnia warunki umowy oraz stosowane przez nią zwyczajowe praktyki handlowe. Cena transakcyjna
to kwota wynagrodzenia, które – zgodnie z oczekiwaniem Spółki będzie jej przysługiwać w zamian za przekazanie przyrzeczonych dóbr lub usług na
rzecz klienta, z wyłączeniem kwot pobranych w imieniu osób trzecich (na przykład niektórych podatków od sprzedaży). Wynagrodzenie określone w
umowie z klientem może obejmować kwoty stałe, kwoty zmienne lub oba te rodzaje kwot.
12
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A.
Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01 do 31.12.2020 roku
Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
Należności
Niektóre umowy z klientami zawierają kwoty zmienne wynagrodzenia w związku z udzielaniem upustów, rabatów.
W ciągu roku operacje sprzedaży i kupna walut oraz zapłaty należności i zobowiązań wycenia się po kursie sprzedaży lub kupna stosowanym przez
bank, z którego usług korzysta jednostka przy danej operacji.
Zobowiązanie do zwrotu wynagrodzenia
Zobowiązania z tytułu umowy
Gwarancje
W ramach należności Spółka ujmuje prawa do wynagrodzenia w zamian za dobra lub usługi, które przekazała klientowi, jeżeli prawo to jest
bezwarunkowe (jedynym warunkiem wymagalności wynagrodzenia jest upływ określonego czasu). Spółka ujmuje należność zgodnie z MSSF 9. W
momencie początkowego ujęcia należności z tytułu umowy wszelkie żnice pomiędzy wyceną należności zgodnie z MSSF 9 a odpowiadającą jej
wcześniej ujętą kwotą przychodów Spółka ujmuje jako koszt (strata z tytułu utraty wartości).
W Spółce nie występują umowy, dla których okres pomiędzy przekazaniem przyrzeczonego dobra lub usługi klientowi a momentem zapłaty za dobro
lub usługę przekracza jeden rok.
Jednostka szacuje kwotę wynagrodzenia zmiennego stosując metodę wartości oczekiwanej.
Istotny komponent finansowania
Spółka ujmuje zobowiązanie do zwrotu wynagrodzenia, jeżeli po jego otrzymaniu oczekuje, że zwróci jego część lub całość klientowi. Zobowiązanie do
zwrotu wynagrodzenia wycenia się w kwocie otrzymanego wynagrodzenia (lub należności), do którego zgodnie z oczekiwaniem jednostki nie jest
ona uprawniona (tj. w wysokości kwot nieujętych w cenie transakcyjnej). Zobowiązanie do zwrotu wynagrodzenia (oraz odpowiednia zmiana ceny
transakcyjnej oraz wynikająca z niej zmiana zobowiązania z tytułu umowy) jest aktualizowane na koniec każdego okresu sprawozdawczego w związku
ze zmianami okoliczności.
Aktywa z tytułu umowy
W ramach aktywów z tytułu umowy Spółka ujmuje prawa do wynagrodzenia w zamian za dobra lub usługi, które przekazała klientowi, jeżeli prawo to
jest uzależnione od warunku innego niż upływ czasu (na przykład od przyszłych świadczeń jednostki). Spółka ocenia, czy nie nastąpiła utrata wartości
składnika aktywów z tytułu umowy na takiej samej zasadzie jak w przypadku składnika aktywów finansowych zgodnie z MSSF 9.
Spółka udziela gwarancji na sprzedane produkty, które stanowi zapewnienie klienta, że dany produkt jest zgodny z ustaloną przez strony specyfikacją.
Spółka ujmuje takie gwarancje zgodnie z MSR 37 Rezerwy, zobowiązania warunkowe i aktywa warunkowe.
Spółka działa jako pośrednik, jeśli jej zobowiązanie do wykonania świadczenia polega na zapewnieniu dostarczenia dóbr lub usług przez inny podmiot.
W taki przypadku Spółka ujmuje przychody w kwocie jakiejkolwiek opłaty lub prowizji, do której zgodnie z jej oczekiwaniem będzie uprawniona w
zamian za zapewnienie dostarczenia dóbr lub usług przez inny podmiot.
Wynagrodzenie zmienne
Jeśli wynagrodzenie określone w umowie obejmuje kwotę zmienną, jednostka oszacowuje kwotę wynagrodzenia, do którego będzie uprawniona w
zamian za przekazanie przyrzeczonych dóbr lub usług na rzecz klienta i zalicza do ceny transakcyjnej część lub całość kwoty wynagrodzenia
zmiennego wyłącznie w takim zakresie, w jakim istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że nie nastąpi odwrócenie znaczącej części kwoty wcześniej
ujętych skumulowanych przychodów w momencie, kiedy ustanie niepewność co do wysokości wynagrodzenia zmiennego.
EUR 4,25854,6148
5,1327
3,79773,7584
4,9971
31 grudnia 2020
GBP
Koszty finansowania zewnętrznego
USD
31 grudnia 2019
Koszty finansowania zewnętrznego (np. odsetki od kredytów i pożyczek oraz różnice kursowe od kredytów i pożyczek w walutach obcych), które można
bezpośrednio przyporządkować nabyciu lub wytworzeniu składnika aktywów powiększają cenę nabycia lub koszt wytworzenia tego składnika.
Następujące kursy zostały przyjęte dla potrzeb wyceny bilansowej:
Transakcje w walutach obcych
Na dzień bilansowy aktywa i pasywa pieniężne wyrażone w walutach obcych wyceniane są po średnim kursie NBP z dnia bilansowego.
W ramach zobowiązań z tytułu umowy Spółka ujmuje otrzymane lub należne od klienta wynagrodzenie, z którym wiąże się obowiązek przekazania
klientowi dóbr lub usług.
13
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A.
Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01 do 31.12.2020 roku
Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego oraz rezerwy na podatek odroczony wyceniane są z zastosowaniem stawek podatkowych, które
według przewidywań będą obowiązywać w okresie, gdy składnik aktywów zostanie zrealizowany lub rezerwa rozwiązana, przyjmując za podstawę
stawki podatkowe (i przepisy podatkowe) obowiązujące na dzień bilansowy lub takie, których obowiązywanie w przyszłości jest pewne na dzień
bilansowy.
Spółka kompensuje ze sobą aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego z rezerwami z tytułu odroczonego podatku dochodowego wtedy i tylko
wtedy, gdy posiada możliwy do wyegzekwowania tytuł prawny do przeprowadzenia kompensat należności ze zobowiązaniami z tytułu bieżącego
podatku i odroczony podatek dochodowy ma związek z tym samym podatnikiem i tym samym organem podatkowym.
WYCENA DO WARTOŚCI GODZIWEJ
Rezerwa na podatek odroczony ujmowana jest w odniesieniu do wszystkich dodatnich różnic przejściowych:
z wyjątkiem sytuacji, gdy rezerwa na podatek odroczony powstaje w wyniku początkowego ujęcia wartości firmy lub początkowego ujęcia
składnika
aktywów bądź zobowiązania przy transakcji nie stanowiącej połączenia jednostek i w chwili jej zawierania nie mającej wpływu ani na zysk lub stratę
brutto, ani na dochód do opodatkowania czy stratę podatkową, oraz
w przypadku dodatnich żnic przejściowych wynikających z inwestycji w jednostkach zależnych lub stowarzyszonych i udziałów we
wspólnych
przedsięwzięciach – z wyjątkiem sytuacji, gdy terminy odwracania się żnic przejściowych podlegają kontroli inwestora i gdy prawdopodobne jest, iż w
dającej się przewidzieć przyszłości różnice przejściowe nie ulegną odwróceniu.
Zobowiązania i należności z tytułu bieżącego podatku za okres bieżący i okresy poprzednie wycenia się w wysokości kwot przewidywanej zapłaty na
rzecz organów podatkowych (podlegających zwrotowi od organów podatkowych) z zastosowaniem stawek podatkowych i przepisów podatkowych,
które prawnie lub faktycznie już obowiązywały na dzień bilansowy.
Wartość godziwa jest rozumiana jako cena, która byłaby otrzymana ze sprzedaży składnika aktywów, bądź zapłacona w celu przeniesienia
zobowiązania w transakcji przeprowadzonej na zwykłych warunkach zbycia składnika aktywów między uczestnikami rynku na dzień wyceny w
aktualnych warunkach rynkowych. Wycena wartości godziwej opiera się na założeniu, że transakcja sprzedaży składnika aktywów lub przeniesienia
zobowiązania odbywa się albo:
W ciągu roku pozostałe operacje wyrażone w walutach obcych wyceniane są po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego przeprowadzenie
transakcji, chyba że w zgłoszeniu celnym lub innym wiążącym jednostkę dokumencie, ustalony został inny kurs.
Na potrzeby sprawozdawczości finansowej, podatek odroczony jest obliczany metodą bilansową w stosunku do różnic przejściowych występujących na
dzień bilansowy między wartością podatkową aktywów i zobowiązań a ich wartością bilansową wykazaną w sprawozdaniu finansowym.
Podatek bieżący
Wartość bilansowa składnika aktywów z tytułu odroczonego podatku jest weryfikowana na każdy dzień bilansowy i ulega stosownemu obniżeniu o tyle,
o ile przestało być prawdopodobne osiągnięcie dochodu do opodatkowania wystarczającego do częściowego lub całkowitego zrealizowania składnika
aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego. Nieujęty składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego podlega ponownej
ocenie na każdy dzień bilansowy i jest ujmowany do wysokości odzwierciedlającej prawdopodobieństwo osiągnięcia w przyszłości dochodów do
opodatkowania, które pozwolą na odzyskanie tego składnika aktywów.
Podatek dochodowy dotyczący pozycji ujmowanych poza zyskiem lub stratą jest ujmowany poza zyskiem lub stratą: w innych całkowitych dochodach
dotyczący pozycji ujętych w innych całkowitych dochodach lub bezpośrednio w kapitale własnym dotyczący pozycji ujętych bezpośrednio w kapitale
własnym.
Podatek odroczony
z wyjątkiem sytuacji, gdy aktywa z tytułu odroczonego podatku dotyczące ujemnych żnic przejściowych powstają w wyniku początkowego
ujęcia
składnika aktywów bądź zobowiązania przy transakcji nie stanowiącej połączenia jednostek i w chwili jej zawierania nie mają wpływu ani na zysk lub
stratę brutto, ani na dochód do opodatkowania czy stratę podatkową oraz
w przypadku ujemnych żnic przejściowych z tytułu inwestycji w jednostkach zależnych lub stowarzyszonych oraz udziałów we
wspólnych
przedsięwzięciach, składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku jest ujmowany w bilansie jedynie w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne,
iż w dającej się przewidzieć przyszłości ww. żnice przejściowe ulegną odwróceniu i osiągnięty zostanie dochód do opodatkowania, który pozwoli na
potrącenie ujemnych różnic przejściowych.
Aktywa z tytułu podatku odroczonego ujmowane są w odniesieniu do wszystkich ujemnych żnic przejściowych, jak również niewykorzystanych ulg
podatkowych i niewykorzystanych strat podatkowych przeniesionych na następne lata, w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, że zostanie
osiągnięty dochód do opodatkowania, który pozwoli wykorzystać ww. różnice, aktywa i straty:
Podatki
14
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A.
Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01 do 31.12.2020 roku
Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
Spółka stosuje techniki wyceny, które są odpowiednie do okoliczności i w przypadku których są dostępne dostateczne dane do wyceny wartości
godziwej, przy maksymalnym wykorzystaniu odpowiednich obserwowalnych danych wejściowych i minimalnym wykorzystaniu nieobserwowalnych
danych wejściowych.
Wszystkie aktywa oraz zobowiązania, które są wyceniane do wartości godziwej lub ich wartość godziwa jest ujawniana w sprawozdaniu finansowym są
klasyfikowane w hierarchii wartości godziwej w sposób opisany poniżej na podstawie najniższego poziomu danych wejściowych, który jest istotny dla
wyceny do wartości godziwej traktowanej jako całość:
PROFESJONALNY OSĄD I ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE SZACUNKÓW
Na każdą datę bilansową, w przypadku aktywów i zobowiązań występujących na poszczególne daty bilansowe w sprawozdaniu finansowym Spółka
ocenia, czy miały miejsce transfery między poziomami hierarchii poprzez ponowną ocenę klasyfikacji do poszczególnych poziomów, kierując się
istotnością danych wejściowych z najniższego poziomu, który jest istotny dla wyceny do wartości godziwej traktowanej jako całość.
Poniżej omówiono podstawowe założenia dotyczące przyszłości i inne kluczowe źródła niepewności występujące na dzień bilansowy, z którymi
związane jest istotne ryzyko znaczącej korekty wartości bilansowych aktywów i zobowiązań w następnym roku finansowym. Spółka przyjęła założenia i
szacunki na temat przyszłości na podstawie wiedzy posiadanej podczas sporządzania sprawozdania finansowego. Występujące założenia i szacunki
mogą ulec zmianie na skutek wydarzeń w przyszłości wynikających ze zmian rynkowych lub zmian nie będących pod kontrolą Spółki. Takie zmiany są
odzwierciedlane w szacunkach lub założeniach w chwili wystąpienia.
PROFESJONALNY OSĄD
Zarówno główny, jak i najbardziej korzystny rynek muszą być dostępne dla Spółki.
Wartość godziwa składnika aktywów lub zobowiązania jest mierzona przy założeniu, że uczestnicy rynku przy ustalaniu ceny składnika aktywów lub
zobowiązania działają w swoim najlepszym interesie gospodarczym.
Wycena wartości godziwej składnika aktywów niefinansowych uwzględnia zdolność uczestnika rynku do wytworzenia korzyści ekonomicznych poprzez
jak największe i najlepsze wykorzystanie składnika aktywów lub jego zbycie innemu uczestnikowi rynku, który zapewniłby jak największe i jak najlepsze
wykorzystanie tego składnika aktywów.
Leasing – Spółka jako leasingobiorca
Spółka nie przeprowadziła testu na utratę wartości udziałów w spółce "Plast-Box Ukraina" sp. z o.o.
Okres leasingu dla umów z opcjami przedłużenia
- na głównym rynku dla danego składnika aktywów bądź zobowiązania,
- w przypadku braku głównego rynku, na najkorzystniejszym rynku dla danego składnika aktywów lub zobowiązania.
- Poziom 1 – Notowane (nieskorygowane) ceny rynkowe na aktywnym rynku dla identycznych aktywów lub zobowiązań,
- Poziom 2 Techniki wyceny, dla których najniższy poziom danych wejściowych, który jest istotny dla wyceny do wartości godziwej jako całości jest
bezpośrednio bądź pośrednio obserwowalny,
- Poziom 3 Techniki wyceny, dla których najniższy poziom danych wejściowych, który jest istotny dla wyceny do wartości godziwej jako całości jest
nieobserwowalny.
Okres leasingu dla umów na czas nieokreślony
Utrata wartości aktywów trwałych
Spółka posiada umowy leasingu zawarte na czas nieokreślony oraz umowy, które przekształciły się w umowy na czas nieokreślony w sytuacjach
przewidzianych w Kodeksie Cywilnym, w których obie strony dysponują opcją wypowiedzenia. Ustalając okres leasingu, Spółka określa okres
egzekwowalności umowy. Leasing przestaje być egzekwowalny, gdy zarówno leasingobiorca, jak i leasingodawca mają prawo wypowiedzenia umowy
bez konieczności uzyskania zezwolenia drugiej strony bez ponoszenia kar większych niż nieznaczące. Spółka ocenia istotność szeroko rozumianych
kar, tzn. poza kwestiami stricte umownymi bądź finansowymi, uwzględnia wszelkie inne istotne czynniki ekonomiczne zniechęcające do wypowiedzenia
umowy (np. istotne inwestycje w przedmiocie leasingu, dostępność rozwiązań alternatywnych, koszty relokacji). Jeśli ani Spółka jako leasingobiorca,
ani leasingodawca nie poniesie istotnej kary za wypowiedzenie (rozumianej szeroko), leasing przestaje być egzekwowalny i jego okres stanowi okres
wypowiedzenia. Natomiast w sytuacji, gdy którakolwiek ze stron zgodnie z profesjonalnym osądem poniesie istotną karę za wypowiedzenie
(rozumianą szeroko), Spółka określa okres leasingu jako wystarczająco pewny (czyli okres, co do którego można z wystarczającą pewnością założyć,
że umowa będzie trwać).
Spółka ustala okres leasingu jako nieodwołalny okres leasingu, łącznie z okresami objętymi opcją przedłużenia leasingu, jeżeli można z wystarczającą
pewnością założyć, że opcja zostanie zrealizowana, oraz okresami objętymi opcją wypowiedzenia leasingu, jeżeli można z wystarczającą pewnością
założyć, że opcja nie zostanie wykonana.
Spółka ma możliwość, w ramach niektórych umów leasingu, wydłużyć okres trwania leasingu aktywów. Spółka stosuje osąd przy ocenie, czy istnieje
wystarczająca pewność skorzystania z opcji przedłużenia. Oznacza to, że uwzględnia wszystkie istotne fakty i okoliczności, które stanowią zachętę
ekonomiczną do jej przedłużenia lub karę ekonomiczną za jej nieprzedłużenie. Po dacie rozpoczęcia Spółka ponownie ocenia okres leasingu, jeśli
wystąpi znaczące zdarzenie lub zmiana okoliczności pozostających pod jej kontrolą i wpływa na jej zdolność do wykonywania (lub niewykonywania)
opcji przedłużenia (np. zmiana strategii biznesowej).
Opcje przedłużenia umowy leasingu [np. samochodów] nie zostały uwzględnione w ramach okresu leasingu, ponieważ polityka Spółki w zakresie
leasingu tych aktywów przewiduje maksymalny okres użyteczności nie dłuższy niż pięć lat, a zatem Spółka nie korzysta z opcji przedłużenia.
15
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A.
Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01 do 31.12.2020 roku
Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
Składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego
Spółka rozpoznaje składnik aktywów z tytułu podatku odroczonego bazując na założeniu, że w przyszłości zostanie osiągnięty zysk podatkowy
pozwalający na jego wykorzystanie. Pogorszenie uzyskiwanych wyników podatkowych w przyszłości mogłoby spowodować, że założenie to stałoby się
nieuzasadnione.
Spółka dokładnie ocenia charakter i zakres dowodów uzasadniających wniosek, iż jest prawdopodobne, że zostanie osiągnięty przyszły dochód do
opodatkowania wystarczający do odliczenia od niego nierozliczonych strat podatkowych, niewykorzystanych ulg podatkowych lub innych ujemnych
żnic przejściowych.
Wysokość stawek amortyzacyjnych ustalana jest na podstawie przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności składników rzeczowego majątku
trwałego oraz aktywów niematerialnych. Spółka corocznie dokonuje weryfikacji przyjętych okresów ekonomicznej użyteczności na podstawie bieżących
szacunków.
Ujmowanie przychodów
Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych
Środki pieniężne na rachunkach VAT na 31 grudnia 2020 r. wynoszą 4 tys. PLN (na 31 grudnia 2019 r. 550 tys. PLN). Zgodnie z osądem Zarządu,
ograniczenia w dysponowaniu tymi środkami wynikające z przepisów podatkowych dotyczących mechanizmu podzielonej płatności, nie wpływają na ich
klasyfikację jako środki pieniężne i ich ekwiwalenty, ponieważ Spółka wykorzystuje je na bieżąco do regulowania zobowiązań krótkoterminowych.
Spółka ujmuje przychody w taki sposób, aby wskazać transfer towarów lub usług na rzecz klientów w takiej kwocie, która odzwierciedla wysokość
wynagrodzenia (tj. płatność), którego Spółka spodziewa się w zamian za te towary lub usługi. Spełnienie zobowiązania do wykonania świadczenia
następuje w momencie przeniesienia praw własności towarów lub usług zgodnie z Międzynarodowymi Regułami Handlu (Incoterms).
Wycena rezerw z tytułu świadczeń pracowniczych
Krańcowa stopa procentowa leasingobiorcy
Cena transakcyjna uwzględnia warunki umowy oraz stosowane przez Spółkę zwyczajowe praktyki handlowe. Stanowi ona kwote wynagrodzenia,
przysługującego w zamian za przekazanie przyrzeczonych dóbr lub usług na rzecz klienta, z wyłączeniem kwot pobranych w imieniu osób trzecich (na
przykład niektórych podatków od sprzedaży).
Regulacje dotyczące podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych oraz obciążeń związanych z ubezpieczeniami społecznymi
podlegają częstym zmianom. Te częste zmiany powodują brak odpowiednich punktów odniesienia, niespójne interpretacje oraz nieliczne ustanowione
precedensy, które mogłyby mieć zastosowanie. Obowiązujące przepisy zawierają również niejasności, które powodują żnice w opiniach, co do
interpretacji prawnej przepisów podatkowych, zarówno pomiędzy organami państwowymi jak i organami państwowymi i przedsiębiorstwami.
Rozliczenia podatkowe oraz inne obszary działalności (na przykład kwestie celne czy dewizowe) mogą być przedmiotem kontroli organów, które
uprawnione są do nakładania wysokich kar i grzywien, a wszelkie dodatkowe zobowiązania podatkowe, wynikające z kontroli, muszą zostać zapłacone
wraz z wysokimi odsetkami. Te warunki powodują, że ryzyko podatkowe w Polsce jest większe niż w krajach o bardziej dojrzałym systemie
podatkowym.
Niepewność związana z rozliczeniami podatkowymi
Szacunki dokonane przy ustalaniu krańcowej stopy procentowej leasingobiorcy zostały przedstawione w nocie nr 33.
Rezerwy z tytułu świadczeń pracowniczych zostały oszacowane za pomocą metod aktuarialnych.
Przy ocenie, czy osiągnięcie przyszłych dochodów do opodatkowania jest prawdopodobne (prawdopodobieństwo powyżej 50%), Spółka uwzględnia
wszystkie dostępne dowody, zarówno te potwierdzające istnienie prawdopodobieństwa, jak i te świadczące o jego braku.
W konsekwencji, kwoty prezentowane i ujawniane w sprawozdaniach finansowych mogą się zmienić w przyszłości w wyniku ostatecznej decyzji organu
kontroli podatkowej.
Wartość godziwa instrumentów finansowych
Wartość godziwą instrumentów finansowych, dla których nie istnieje aktywny rynek ustala się wykorzystując odpowiednie techniki wyceny. Przy
wyborze odpowiednich metod i założeń Spółka kieruje się profesjonalnym osądem. Sposób ustalenia wartości godziwej poszczególnych instrumentów
finansowych został przedstawiony w nocie 12.
Stawki amortyzacyjne
16
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A.
Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01 do 31.12.2020 roku
Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
Szacunki i związane z nimi założenia podlegają bieżącej weryfikacji. Zmiany szacunków księgowych są ujęte prospektywnie począwszy od okresu, w
którym dokonano zmiany szacunku.
Ujęcie dotacji w sprawozdaniu finansowym ma zapewnić współmierność z kosztami, które dotacje mają w zamierzeniu kompensować.
Jeżeli dotacja dotyczy aktywów, wówczas jej wartość godziwa jest ujmowana na koncie rozliczeń międzyokresowych przychodów, a następnie
stopniowo odpisywana do rachunku zysków i strat przez szacowany okres użytkowania związanych aktywów.
Dotacje
Gdy istnieje niepewność co do tego, czy i w jakim zakresie organ podatkowy będzie akceptował poszczególne rozliczenia podatkowe transakcji, Spółka
ujmuje te rozliczenia uwzględniając ocenę niepewności.
Sporządzenie sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF wymaga od Zarządu osądów, szacunków i założeń, wpływających na stosowanie przyjętych
zasad rachunkowości oraz prezentowane wartości aktywów, zobowiązań, przychodów oraz kosztów, których rzeczywiste wartości mogą żnić się od
wartości szacowanych.
Informacje na temat istotnych osądów dotyczących zastosowania zasad rachunkowości, które mają najbardziej istotny wpływ na wartości ujęte w
sprawozdaniu finansowym, zostały przedstawione w notach.
Zmiany do standardów oraz nowe interpretacje obowiązujące dla okresów rocznych rozpoczynających się w dniu 1 stycznia 2020 roku opisane zostały
w punkcie "Zgodność sprawozdania finansowego z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, waluta sprawozdawcza oraz zastosowany
poziom zaokrągleń".
Jeżeli istnieje uzasadniona pewność, że dotacja zostanie uzyskana oraz spełnione zostaną wszystkie związane z nią warunki, wówczas dotacje
rządowe są ujmowane według ich wartości godziwej.
ZMIANY ZASAD RACHUNKOWOŚCI W OKRESIE OD 01.01. DO 31.12.2020 ROKU
W okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. nie wystąpiły zmiany zasad rachunkowości.
Spółka ujmuje i wycenia aktywa lub zobowiązania z tytułu bieżącego i odroczonego podatku dochodowego przy zastosowaniu wymogów MSR 12
Podatek dochodowy w oparciu o zysk (stratę podatkową), podstawę opodatkowania, nierozliczone straty podatkowe, niewykorzystane ulgi podatkowe i
stawki podatkowe, uwzględniając ocenę niepewności związanych z rozliczeniami podatkowymi.
Zasady rachunkowości na temat głównych założeń na przyszłość oraz źródła niepewności dotyczące szacunków podane są w poszczególnych
punktach rozdziału STOSOWANE ZASADY RACHUNKOWOŚCI.
Klauzulę GAAR należy stosować w odniesieniu do transakcji dokonanych po jej wejściu w życie oraz do transakcji, które zostały przeprowadzone przed
wejściem w życie klauzuli GAAR, ale dla których po dacie wejścia klauzuli w życie korzyści były lub są nadal osiągane. Wdrożenie powyższych
przepisów umożliwiło polskim organom kontroli podatkowej kwestionowanie realizowanych przez podatników prawnych ustaleń i porozumień, takich jak
restrukturyzacja i reorganizacja grupy.
Z dniem 15 lipca 2016 r. do Ordynacji podatkowej zostały wprowadzone zmiany w celu uwzględnienia postanowień Ogólnej Klauzuli Zapobiegającej
Nadużyciom (GAAR). GAAR ma zapobiegać powstawaniu i wykorzystywaniu sztucznych struktur prawnych tworzonych w celu uniknięcia zapłaty
podatku w Polsce. GAAR definiuje unikanie opodatkowania, jako czynność dokonaną przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej,
sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem i celem przepisy ustawy podatkowej. Zgodnie z GAAR taka czynność nie skutkuje osiągnięciem
korzyści podatkowej, jeżeli sposób działania był sztuczny. Wszelkie występowanie (i) nieuzasadnionego dzielenia operacji, (ii) angażowania podmiotów
pośredniczących mimo braku uzasadnienia ekonomicznego lub gospodarczego, (iii) elementów wzajemnie się znoszących lub kompensujących oraz
(iv) inne działania o podobnym działaniu do wcześniej wspomnianych, mogą być potraktowane jako przesłanka istnienia sztucznych czynności
podlegających przepisom GAAR. Nowe regulacje będą wymagać znacznie większego osądu przy ocenie skutków podatkowych poszczególnych
transakcji.
17
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A.
Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01 do 31.12.2020 roku
Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
Słupsk,19 kwietnia 2021 r.
Działalność kontynuowana
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12.2020 ROKU
147 189
od 01.01.2020
do 31.12.2020
................................................
.................................................................................................................................................................................................
Osoba, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych
Zarząd
Grzegorz Pawlak - Prezes Zarządu
Edyta Badowska - Główny Księgowy
od 01.01.2019
do 31.12.2019
za okres
Koszt własny sprzedaży (koszt sprzedanych produktów, usług, towarów i materiałów) 2 113 924 123 683
153 179Przychody ze sprzedaży 1
Wariant kalkulacyjny
Koszty sprzedaży 2 8 235 8 676
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 33 265 29 496
Pozostałe przychody operacyjne 4 2 386 1 072
Koszty ogólnego zarządu 2 14 263 13 357
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 12 800 7 937
Pozostałe koszty operacyjne 4 353 598
Koszty finansowe 3 2 840 3 318
Przychody finansowe 3 436 2 888
Podatek dochodowy (2 046) (946)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 10 396 7 507
Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej - -
Działalność zaniechana
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 8 350 6 561
Zysk (strata) netto 8 350 6 561
Nota
18
....
....
....
....
....
....
Zarząd
- -
8 350
Inne całkowite dochody przed opodatkowaniem
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A.
.................................................................................................................................................................................................
Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
za okres od
01.01.2020 do
31.12.2020
za okres od
01.01.2019 do
31.12.2019
Inne całkowite dochody netto
6 561
CAŁKOWITY DOCHÓD ZA OKRES
Pozycje, które zostaną przeklasyfikowane do rachunku zysków i strat
Pozycje, które nie zostaną przeniesione do rachunku zysków i strat
- -
- -
................................................
Osoba, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych
Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01. do 31.12.2020 roku
Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW
ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12.2020 ROKU
Wyszczególnienie
Słupsk, 19 kwietnia 2021 r.
Zysk (strata) netto za okres 8 350
Grzegorz Pawlak - Prezes Zarządu
Edyta Badowska - Główny Księgowy
6 561
Inne całkowite dochody
- -
19
2 838
305
4 492
857
12
21 526
37
Długoterminowe rezerwy na zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych 26 351
Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe
15,34
34
Zobowiązania z tytułu leasingu 33 21 504
Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe
Zyski zatrzymane
ZOBOWIĄZANIA
510 -
205-Pochodne instrumenty finansowe
35 788 31 213
50 496
21 061 21 061
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A.
Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01 do 31.12.2020 roku
Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania 33 31 409
Kapitał podstawowy 23 41 941 41 941
Kapitał z aktualizacji wyceny (15) (15)
Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ceny nominalnej 25
KAPITAŁ WŁASNY 98 775 94 200
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom/udziałowcom jednostki dominującej 98 775 94 200
AKTYWA RAZEM 204 327 208 276
Nota
na dzień
31.12.2020 31.12.2019
38 076
Rozliczenia międzyokresowe 21 741 487
Pasywa
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 22 3 515 6 958
Pozostałe należności krótkoterminowe 18 1 287 1 800
Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe 13 1 228 2 153
Zapasy 17 18 358 20 030
Należności z tytułu dostaw i usług 18 22 345 24 822
Udziały w jednostkach zależnych 11 75 082 74 246
AKTYWA OBROTOWE 47 474 56 250
Wartości niematerialne 7 845 988
Nieruchomości inwestycyjne 10 42 42
Rzeczowe aktywa trwałe
156 853 152 026
8 49 475 38 674
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ NA DZIEŃ 31.12.2020 ROKU
na dzień
31.12.2020 31.12.2019
Aktywa Nota
AKTYWA TRWAŁE
105 552 114 076
Długoterminowe kredyty i pożyczki 30,31 19 320 21 467
Zobowiązania długoterminowe 51 677
276
Krótkoterminowe kredyty i pożyczki 30,31 21 655 22 216
Zobowiązania krótkoterminowe 55 056 62 399
3 895
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 28 24 195 31 309
3 627 2 801Zobowiązania z tytułu leasingu 33
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 15,28 2 113 4 274
Rozliczenia międzyokresowe 16,27 601 536
Pochodne instrumenty finansowe 12
PASYWA RAZEM
Edyta Badowska - Główny Księgowy
204 327 208 276
Słupsk, 19 kwietnia 2021 r.
Osoba, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych
Zarząd
................................................
.................................................................................................................................................................................................
Grzegorz Pawlak - Prezes Zarządu
Pozostałe rezerwy krótkoterminowe 16,27 1 498 958
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Rozliczenia międzyokresowe 16 934 1 233
4 132
20
Inne wpływy inwestycyjne 1 771
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej (3 124)
2 304
(3 762)
(22 204)
Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych
Spłaty kredytów i pożyczek
4 794
(174)
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu
Odsetki zapłacone (2 142)
29 605
Słupsk, 19 kwietnia 2021 r.
Wpływy z tytułu zaciągnięcia kredytów i pożyczek 15 298
22
3 515
(4 096) (3 780)
(17 389)
(2 709)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej
6 958
(9 132)
(3 272) 2 338
Spłata zobowiązań z tytułu leasingu
Edyta Badowska - Główny Księgowy
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów z tytułu różnic kursowych
Dywidendy wypłacone
Spłata pozostałych zobowiązań finansowych
Grzegorz Pawlak - Prezes Zarządu
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 22
(330)
(171)
6 958
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A.
Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01 do 31.12.2020 roku
Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
(31 918)
Osoba, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych
Zarząd
................................................
.................................................................................................................................................................................................
(3 775) -
Otrzymane spłaty pożyczek udzielonych 6 270 600
Otrzymane dywidendy - 3 768
Wydatki na nabycie jednostek zależnych (pomniejszone o przejęte środki pieniężne) 11 - (2 102)
Pożyczki udzielone (5 345) (2 251)
Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych 8 (7 445) (6 807)
Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych 1 092 1 259
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 17 241 15 232
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
615 249
Inne korekty, w tym z tytułu rozliczeń międzyokresowych
Zapłacony podatek dochodowy (2 246) (753)
Zmiana stanu zobowiązań z wyłączeniem kredytów i pożyczek oraz zobowiązań finansowych 47 (8 366) (1 765)
Środki pieniężne wygenerowane w toku działalności operacyjnej 19 487 15 985
Zmiana stanu rezerw
Zmiana stanu zapasów 47 1 673 (740)
(487) (273)
Zmiana stanu należności 47 2 998 1 947
Koszty odsetek 2 142 2 709
Naliczone dywidendy - (2 764)
(Zysk) strata na działalności inwestycyjnej, w tym na sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych (345) (231)
(Zysk) strata z tytułużnic kursowych 171 174
9 091 8 478
7 507
Amortyzacja 2 10 690 9 172
Korekty:
(470)
Zysk przed opodatkowaniem 10 396
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZA OKRES OD 01.01 DO 31.12.2020 ROKU
za okres
od 01.01.2020
do 31.12.2020
od 01.01.2019
do 31.12.2019
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Metoda pośrednia Nota
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
21
Kapitał ze
sprzedaży
akcji powyżej
ceny
nominalnej
21 061
-
-
21 061
21 061
-
-
21 061
8 350
-
Inne
- -
(15)
(15)
-
87 639
8 350
-
24 652
-
-
6 561
-
Grzegorz Pawlak - Prezes Zarządu
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A.
Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01 do 31.12.2020 roku
Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
Kapitał z
aktualizacji
wyceny
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM ZA OKRES 01.01. DO 31.12.2020 ROKU
NotyWyszczególnienie
Kapitał przypadający na udziałowców jednostki dominującej
Słupsk, 19 kwietnia 2021 r.
Edyta Badowska - Główny Księgowy
87 639
Saldo na dzień 01.01.2019 roku
41 941
Kapitał własny
razem
Kapitał
podstawowy
Zyski
zatrzymane
Razem
31 213
Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01 do 31.12.2019 roku
Dywidendy
44
Inne całkowite dochody:
- -
6 561 6 561
Zysk netto za okres od 01.01 do 31.12.2019 roku
Razem całkowite dochody
6 561 6 561-
(15) 31 213 94 200 94 200
Saldo na dzień 31.12.2019 roku
41 941
94 200(15) 94 200
Saldo na dzień 01.01.2020 roku
41 941
Zmiany w kapitale własnym w okresie od 01.01. do 31.12.2020 roku
(3 775)
8 350
Zysk netto za okres od 01.01. do 31.12.2020 roku
-
(3 775) (3 775)
Dywidendy
Inne
44
Razem całkowite dochody
- - --
Inne całkowite dochody:
Saldo na dzień 31.12.2020 roku
41 941
- -
Przeniesienie do zysków zatrzymanych (sprzedaż przeszacowanych środków trwałych)
6 561
35 788 98 775 98 775
8 350 8 350 8 350
- -
-
22
za okres od 01.01. do 31.12.2020 roku
Przychody od klientów zewnętrznych
2 224
24 192
-
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A.
Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01 do 31.12.2020 roku
Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
- Polska,
- kraje Unii Europejskiej,
- kraje Europy Wschodniej,
- pozostałe.
PRZYCHODY Z UMÓW Z KLIENTAMI ORAZ SEGMENTY DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE OD 01.01 DO 31.12.2020 ROKU
NOTA NR 1
Standard MSSF 8 "Segmenty operacyjne" wymaga ujawnienia danych dotyczących segmentów operacyjnych Spółki, opartych na raportach wewnętrznych służących
podejmowaniu decyzji dotyczących alokacji zasobów i ocenie wyników segmentów operacyjnych.
Spółka dzieli działalność na następujące segmenty operacyjne:
według kryterium branżowego:
- pozostałe;
według kryterium terytorialnego:
PozostałeKryterium branżowe Wiadra Skrzynie
Spółka nie pokazuje aktywów i zobowiązań w podziale na segmenty ze względu na fakt, że nie są one regularnie analizowane przez Zarząd.
Suma
120 773
147 189
Przychody ze sprzedaży między segmentami
-
Inne wyroby z
tworzyw
sztucznych
-
-
-
-
Przychody ogółem
120 773
-
2 224
24 192
147 189
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług
90 471
-
1 872
666
93 009
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
-
-
-
20 915
20 915
Koszty sprzedaży
7 102
-
-
1 133
8 235
Koszty ogólnego zarządu
14 263
-
-
-
14 263
Wynik operacyjny segmentu
8 937
-
352
1 478
10 767
za okres od 01.01. do 31.12.2019 roku
Przychody od klientów zewnętrznych
127 148
-
197
25 834
153 179
Przychody ze sprzedaży między segmentami
-
-
-
-
-
Przychody ogółem
127 148
-
197
25 834
153 179
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług
100 368
(3)
165
792
101 322
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
-
-
-
22 361
22 361
Koszty sprzedaży
7 509
-
-
1 167
8 676
Koszty ogólnego zarządu
13 357
-
-
-
13 357
Wynik operacyjny segmentu
5 914
3
32
1 514
7 463
Kryterium geograficznej lokalizacji klientów Polska
UE (oprócz
Polski)
Europa
Wschodnia
Pozostałe Suma
za okres od 01.01. do 31.12.2020 roku
Przychody od klientów zewnętrznych
68 400
58 754
19 553
481
147 188
Przychody ze sprzedaży między segmentami
-
-
-
-
-
Przychody ogółem
68 400
58 754
19 553
481
147 188
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług
47 820
41 801
3 059
329
93 009
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
5 364
412
15 138
-
20 914
14 263
Koszty sprzedaży
4 176
3 894
133
32
8 235
Koszty ogólnego zarządu
7 233
za okres od 01.01. do 31.12.2019 roku
Przychody od klientów zewnętrznych
993
65
6 745
230
55
63 198
22 272
796
-
-
153 179
- wiadra,
- skrzynki,
- inne wyroby z tworzyw sztucznych,
Wynik operacyjny segmentu
3 807
5 902
10 767
66 913
Przychody ogółem
66 913
63 198
22 272
796
Przychody ze sprzedaży między segmentami
-
-
-
153 179
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów i usług
49 408
48 032
3 305
577
101 322
Wartość sprzedanych towarów i materiałów
4 633
246
17 482
-
22 361
Koszty sprzedaży
4 213
4 282
127
54
8 676
Koszty ogólnego zarządu
6 486
6 593
195
83
13 357
Wynik operacyjny segmentu
2 173
4 045
1 163
82
7 463
23
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A.
Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01 do 31.12.2020 roku
Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
66 913
-
- wiadra
Przychody ze sprzedaży usług, w tym:
sprzedaż eksportowa
5 567
18- odpady
Przychody ze sprzedaży ogółem, w tym:
-
58 754
- transport
24 263
-
od 01.01.2019 do
31.12.2019
Przychody ze sprzedaży wyrobów, w tym:
127 148
127 345
-
Wyszczególnienie
za okres
od 01.01.2020 do
31.12.2020
197- inne wyroby z tworzyw sztucznych
625
22 284
116
1 251
2 224
19 528
120 773
63 198
-
147 189
za okres
1 266
4 578
29
482
147 189
-- długoterminowa
153 179
147 189
od 01.01.2019 do
31.12.2019
za okres
153 179
od 01.01.2019 do
31.12.2019
23 06820 034
147 189
od 01.01.2020 do
31.12.2020
od 01.01.2020 do
31.12.2020
Przychody ze sprzedaży ogółem, w tym:
24 568
153 179
-
153 179
za okres
od 01.01.2020 do
31.12.2020
od 01.01.2019 do
31.12.2019
2 944
23 918
w tym od jednostek powiązanych
22 459
305
Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów razem:
Przychody netto ze sprzedaży produktów razem:
147 189
22 941
- cena oparta na cenie zmiennej
- krótkoterminowa
Wyszczególnienie, okres obowiązywania umowy
sprzedaż krajowa 68 401
w tym od jednostek powiązanych
Przychody ze sprzedaży towarów
w tym od jednostek powiązanych
w tym od jednostek powiązanych
Wyszczególnienie, rodzaj umowy
Wyszczególnienie, podział geograficzny
Przychody ze sprzedaży materiałów
w tym od jednostek powiązanych
Przychody ze sprzedaży ogółem, w tym:
- cena stała
124 248
22 251
- dzierżawa 593
2 844
589
55
492- inne
128 611
153 179
sprzedaż wewnątrzwspólnotowa
Uzgodnienie wyników segmentów operacyjnych z wynikiem z działalności operacyjnej Spółki, zaprezentowanym w jednostkowym rachunku zysków i strat, ujawnione
zostało w poniższej tabeli.
od 01.01. do 31.12.2020 od 01.01. do 31.12.2019
Wynik operacyjny segmentów
10 767
7 463
Korekty:
-
-
Pozostałe przychody nie przypisane do segmentów
2 386
1 072
Pozostałe koszty nie przypisane do segmentów (-) (353) (598)
Wyłączenia wyniku z transakcji pomiędzy segmentami
-
-
Pozostałe wączenia
-
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
-
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
12 800
7 937
Przychody finansowe
436
2 888
Koszty finansowe (-) (2 840) (3 318)
Udział w wyniku finansowym jednostek wycenianych
metodą praw własności (+/-)
-
-
- skrzynki
10 396
Tabela poniżej przedstawia przychody z tytułu umów z klientami w podziale na kategorie, które odzwierciedlają sposób, w jaki czynniki ekonomiczne wpływają na
charakter, kwotę, termin płatności oraz niepewność przychodów i przepływów pieniężnych:
7 507
122 997
-
24
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A.
Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01 do 31.12.2020 roku
Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
383
- sprzedaż dla dystrybutorów
304
1 067
NOTA NR 2
od 01.01.2020 do
31.12.2020
72 209
Koszty według rodzaju, razem
Przychody finansowe
Dywidendy i udziały w zyskach
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
f) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
Zmiana stanu zapasów, produktów i rozliczeń międzyokresowych
(59)
9121 073
(8 676)
2 888
g) pozostałe koszty rodzajowe
Pozostałe przychody finansowe 2
Koszty z tytułu odsetek kredytów i pożyczek
Przychody z tytułu różnic kursowych
22
205
(430)
Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki
Koszty z tytułu odsetek leasingu
Instrument finansowy IRS
Prowizje
Pozostałe koszty finansowe
Koszty ogólnego zarządu (wielkość ujemna)
Przychody (koszty) finansowe netto (2 404)
Koszty finansowe 3 3182 840
1
389
2 765
86
36
1 774
1
9 172
111 311
KOSZTY WEDŁUG RODZAJU W OKRESIE OD 01.01 DO 31.12.2020 ROKU
-
a) amortyzacja
- w miarę upływu czasu
- w określonym terminie
93 009
1 185
1 701
Koszty sprzedaży (wielkość ujemna)
od 01.01.2019 do
31.12.2019
86 109
- w tym sprzedaż wiader 41 868
- sprzedaż bezpośrednia
od 01.01.2019 do
31.12.2019
od 01.01.2020 do
31.12.2020
od 01.01.2019 do
31.12.2019
od 01.01.2020 do
31.12.2020
Wyszczególnienie, kanały sprzedaży
66 616
250
12 611
12 776
Wyszczególnienie, termin przekazania
Przychody ze sprzedaży ogółem, w tym:
d) podatki i opłaty
za okres:
b) zużycie materiałów i energii
c) usługi obce
e) wynagrodzenia
153 179
41 868
13 860
308
153 179
80 573
153 179
za okres
147 189
21
1 838
(2 673)
od 01.01.2019
do 31.12.2019
NOTA NR 3
Rozpoznawanie przychodów przez Spółkę nie jest oparte o istotne szacunki.
Wyszczególnienie
147 189
5
13 486
2 621
126 087
10 691
Koszty z tytułu odsetek od zaległości na rzecz budżetu państwa
(14 263)
389
Odsetki
Koszty z tytułu odsetek od zobowiązań
PRZYCHODY I KOSZTY FINANSOWE W OKRESIE OD 01.01 DO 31.12.2020 ROKU
-
od 01.01.2020
do 31.12.2020
436
za okres
1
147 189
za okres
66 616
101 322
-
(8 235)
(13 357)
Przychody ze sprzedaży ogółem, w tym:
2 825
(48)
114 370
45
1
Wyszczególnienie
25
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A.
Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01 do 31.12.2020 roku
Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
7 507
1 975
-
Efekt podatkowy otrzymanych dywidend
- reprezentacja
2 046
Przychody/koszty trwale niestanowiące przychodów/kosztów podatkowych
- PFRON
1 426
Podatek dochodowy według stawki 19%
0
946
-137
za okres
od 01.01.2020 do
31.12.2020
od 01.01.2019 do
31.12.2019
Podatek dochodowy
Efektywna stawka podatkowa
10 396
Zysk/(strata) przed opodatkowaniem
- amortyzacja środków trwałych z dotacji
- dywidendy otrzymane
Zysk ze zbycia środków trwałych
Wyszczególnienie
NOTA NR 4
- zabezpieczeń przepływów pieniężnych
Strata ze zbycia środków trwałych
PODATEK DOCHODOWY ZA OKRES OD 01.01 DO 31.12.2020 ROKU
Pozostałe przychody
za okres
- pozostałe
od 01.01.2020 do
31.12.2020
-
13%
-516
22
7
123
2 046
41 941 035
opłaty sądowe
598
niedobory inwentaryzacyjne
8
-odpis z tytułu utraty wartości niefinansowych aktywów trwałych
reklamacje wyrobów
rezerwy
-237
-
Zysk netto danego roku podlegający podziałowi między akcjonariuszy Spółki
Podatek odroczony
Efekt rozwodnienia liczby akcji zwykłych:
Zysk netto okresu danego roku dla celów wyliczenia zysku na jedną akcję podlegający podziałowi między akcjonariuszy Spółki
Obciążenie podatkowe wykazane w innych całkowitych dochodach/(stratach) netto, w tym z tytułu:
Uzgodnienie podatku dochodowego od zysku(straty) brutto przed opodatkowaniem według ustawowej stawki podatkowej, z podatkiem dochodowym liczonym według
efektywnej stawki podatkowej Spółki przedstawia się następująco:
0,20
0,16
POZOSTAŁE PRZYCHODY I KOSZTY W OKRESIE OD 01.01 DO 31.12.2020 ROKU
rozwiązanie rezerw
odszkodowania
-
231345
od 01.01.2019 do
31.12.2019
za okres
2 386
2981 422
543
1 072
od 01.01.2020 do
31.12.2020
41 941 035
6 561
6 561
Inne, w tym:
Dotacje
619
41 941 035
18
20%
Pozostałe
-73
-
144
14
2 283
od 01.01.2019 do
31.12.2019
NOTA NR 6
823
Działalność kontynuowana
Zysk netto z działalności kontynuowanej, po wyłączeniu wyniku na działalności zaniechanej
41 941 035
0,16
0,20
-
Razem podatek dochodowy wykazany w wyniku netto
- amortyzacja samochodu
-343
-
130
946
--
8
8
- zysków/(strat) aktuarialnych dotyczących świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia
Podatek bieżący
110
153
91
8 350
2 033
177
od 01.01.2019 do
31.12.2019
od 01.01.2020 do
31.12.2020
ZYSK PRZYPADAJĄCY NA JEDNĄ AKCJĘ ZA OKRES OD 01.01 DO 31.12.2020 ROKU
Zyski
353Inne, w tym:
wyroby do przemiału
Pozostałe przychody (koszty) netto
81
274
95
14
1
27
-
31
-
za okres
30
-
68
598
394381
-
37
opłata za znak towarowy
-
179
-rozwiązanie rezerwy na zapasy
Pozostałe koszty
pozostałe
353
44
Średnia ważona liczba akcji wykazana dla potrzeb wyliczenia wartości zysku zwykłego na jedną akcję
20
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (dla potrzeb wyliczenia wartości zysku rozwodnionego na jedną akcję)
Liczba wyemitowanych akcji
pozostałe
NOTA NR 5
474
Efekt rozwodnienia potencjalnej liczby akcji zwykłych:
8
8 350Zysk wykazany dla potrzeb wyliczenia wartości zysku rozwodnionego przypadającego na jedną akcję
nadwyżki inwentaryzacyjne
26
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A.
Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01 do 31.12.2020 roku
Wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej)
Waluta sprawozdawcza: złoty polski (PLN)
156
-
W okresie od 01.01. do 31.12.2020 roku Spółka nie poniosła nakładów związanych z pracami rozwojowymi. Spółka w roku 2020 poniosła nakłady z tytułu prowadzonych
prac badawczych w kwocie 18 tys. zł, które zostały ujęte w rachunku zysków i strat w pozycji koszty ogólnego zarządu.
Amortyzację dotyczącą wartości niematerialnych (za okres od 01.01. do 31.12.2020 r.) ujęto w rachunku zysków i strat w pozycji - koszty ogólnego zarządu.
3 013
2 857
7 207
-
(701)
(882)
7 509
37 394
(882)
(48)
49 475
-
7 084
- -
Zwiększenia stanu z tytułu nabycia
Koszty
prac
rozwojowych
Razem
Środki
trwałe w
budowie
Zmniejszenia stanu z tytułu likwidacji
Patenty
i licencje
(1 869)
Razem
Pozostałe
wartości
niematerialne
-
NOTA NR 8
WARTOŚCI NIEMATERIALNE W OKRESIE OD 01.01 DO 31.12.2020 ROKU
156
988
Wyszczególnienie
Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2020 roku -
NOTA NR 7
-
-
-
Wartość
firmy
Stan na dzień 31.12.2020 roku
3 013
-
Suma dotychczasowego umorzenia i odpisów aktualizujących
RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE W OKRESIE OD 01.01 DO 31.12.2020 ROKU
(2 168)
Wartość bilansowa środków trwałych netto na dzień 01.01.2020 38 674
12 478
988
Stan na dzień 01.01.2020 roku
-
-
988
(548)
1 274
-
26 092
26 092
-
- -
-
(514)
- 845
6 331
(2 168)
Zmniejszenie odpisu z tytułu likwidacji
-
(282) (282)
-
-
1 246
- - 845
-
-
(299)
-
Amortyzacja (299)
1 246
-
(622)
-
-
Zmniejszenia stanu z tytułu zbycia
-
- 988
2424
845
-
Zmniejszenia stanu z tytułu likwidacji
Wartość bilansowa netto -
Wartość bilansowa netto
904 573
-
-
-
Stan na dzień 01.01.2020 roku
-
-
Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2019 roku
Zwiększenia stanu z tytułu nabycia
Wartość bilansowa brutto
Grunty,
budynki
i budowle
573904Wartość bilansowa środków trwałych netto na dzień 01.01.2020
Amortyzacja
Zmniejszenie odpisu z tytułu umorzenia sprzedanych środków
Wartość bilansowa brutto
Wartość bilansowa netto na dzień 01.01.2019 roku
Suma dotychczasowego umorzenia i odpisów aktualizujących
Wartość bilansowa brutto
Zwiększenia stanu z tytułu leasingu
34 518
Transfery 3 827
W ocenie Zarządu w okresie od 01.01. do 31.12.2020 roku nie wystąpiły przesłanki wskazujące na utratę wartości powyższych aktywów.
-
(1 869)
Zwiększenia stanu z tytułu nabycia
-
-
Wartość bilansowa netto na dzień 31.12.2020 roku -
988
845
988
-
-
2 857
Pozostałe
środki
trwałe
Wartości niematerialne stanowią własność Spółki i nie stanowią zabezpieczenia udzielon