Informacja Zarządu
spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. z siedzibą w Słupsku
Działając na podstawie § 70 ust. 1 pkt 7 oraz § 71 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami
prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r., poz. 757), Zarząd spółki
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. niniejszym przedstawia następującą informac
sporządzoną w oparciu o oświadczenie Rady Nadzorczej Spółki:
1) Rada Nadzorcza w dniu 11 maja 2020 roku dokonała wyboru UHY ECA Audyt spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Warszawie (01-377), ul. Połczyńska 31A, wpisaną na listę
podmiotów uprawnionych do badania sprawozdania finansowego pod numerem 3115 (dalej
„Firma audytorska”) jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki
oraz sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box
S.A. za rok lata obrotowe 2020-2021, oraz do przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych
Spółki i sprawozdfinansowych Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-
Box” S.A.
2) Firma Audytorska wybrana została zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3) Firma Audytorska oraz członkowie jej zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do
sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania
finansowego oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy
zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami
wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.
4) W Spółce oraz Grupie Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A.
przestrzegane są obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego
biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji.
5) Spółka posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia
na rzecz Spółki przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego
sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu
świadczenia przez firmę audytorską.
Podpis Prezesa Zarządu