www.plast-box.com
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych PLAST-BOX S.A. / PL 76-200 Słupsk, ul. Lutosławskiego 17A
tel.: +48 59 840-08-80 / fax: +48 59 842-05-28 / e-mail: sekretariat@plast-box.com / www.plast-box.com
Zarząd: Grzegorz Pawlak
Wysokość kapitału zakładowego: PLN 41 941 035,00 PLN / Wysokość kapitału wpłaconego: PLN 41 941 035,00 PLN
Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku / KRS Nr 0000139210 / REGON 770703308 / NIP 839-00-23-940
Rachunki bankowe: BNP Paribas Bank Polska S.A. / nr: 96 1600 1462 1844 1765 5000 0003 / mBANK S.A. / nr: 94 1140 1153 0000 3030 1000 1009
Szanowni Państwo,
Drodzy Akcjonariusze,
Przekazuję na Państwa ręce Raport roczny Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-
Box” S.A. za rok 2020, który stanowi podsumowanie wyników finansowych i najważniejszych wydarzeń
tego okresu. Mamy za sobą pod wieloma względami trudny, ale dobrze przepracowany rok. Grupa
osiągnęła zysk netto w wysokości 15,3 mln zł. Wynik EBITDA w 2020 roku był o blisko 14 mln złotych
wyższy niż rok wcześniej.
Wydarzenia 2020 roku na świecie, w Polsce, jak również działalność Grupy Plast-Box były w największym
stopniu determinowane przez pandemię COVID-19. W ciągu roku nasze działania koncentrowały się na
czterech głównych obszarach tj. minimalizacji zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się COVID-19,
bezpieczeństwie płynnościowym, zapewnieniu stabilności finansowania oraz optymalnym wykorzystaniu
zasobów Grupy.
Sytuacja biznesowa Grupy Plast-Box w 2020 roku potwierdziła, że utrzymywanie dywersyfikacji źródeł
przychodów i różnorodności oferty jest korzystne dla stabilnego rozwoju naszej działalności, szczególnie
w trudnych warunkach ogólnoświatowej pandemii. Ta skomplikowana sytuacja makroekonomiczna
wymagała od nas zwiększonych działań i stałego nacisku na dalszy rozwój, aby firma wyszła z
ogólnoświatowego kryzysu gospodarczego „obronną ręką”.
Zmiany regulacyjne, globalne trendy gospodarcze, sytuacja w światowym handlu, wszystko to sprawia,
że działamy w coraz bardziej wymagającym i konkurencyjnym otoczeniu. Dlatego właśnie o kondycji
finansowej myślimy w perspektywie długofalowej, realizując działania, które w przyszłości będą
konsekwentnie wzmacniać nasze przewagi. Na przestrzeni ostatniego roku istotnie umocniliśmy
potencjał biznesowy Grupy, inwestując w rozwój mocy produkcyjnych i oferty produktowej.
Dbamy, aby działalność biznesowa spółek Grupy uwzględniała potrzeby wszystkich Interesariuszy. Mamy
świadomość roli naszej Grupy w gospodarce. Dlatego realizujemy inwestycje rozwojowe, zwracamy
uwagę na bezpieczeństwo surowcowe, konsekwentnie poszerzamy ofertę, uwzględniając w działalności
zrównoważony rozwój. Społeczna odpowiedzialność biznesu, ochrona środowiska naturalnego - to
ważne elementy wpisujące się w strategię Grupy Plast-Box.
Niezmiennie celem Zarządu na kolejny rok jest bezpieczeństwo prowadzenia biznesu, utrzymanie jego
rentowności oraz rozwój. Jestem przekonany o dalszych dobrych perspektywach dla wzrostu wartości
Grupy Plast-Box w roku 2021 i latach następnych, dzięki konsekwentnie realizowanej od kilku lat strategii
rozwoju.
Dziękuję wszystkim naszym Partnerom w biznesie za wspólny rok, Radzie Nadzorczej za wsparcie i
zaangażowanie w realizowane projekty oraz Akcjonariuszom za zaufanie, jakim nas obdarzają.
Z poważaniem
Grzegorz Pawlak
Prezes Zarządu Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A.
Słupsk, 19.04.2021 r.