Słupsk 19 kwietnia 2021 r.
Oświadczenie Rady Nadzorczej
spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. z siedzibą w Słupsku
(Spółka)
sporządzone zgodnie z § 70 ust. 1 pkt 8 oraz § 71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych
przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2018 poz.757)
Rada Nadzorcza Spółki niniejszym oświadcza, iż:
1) w spółce Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” Spółka Akcyjna przestrzegane
przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące
spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania
wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, oraz w zakresie rachunkowości
lub badania sprawozdań finansowych,
2) w roku obrotowym zakończonym w dniu 31 grudnia 2020 roku Komitet Audytu spółki
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” Spółka Akcyjna, wykonywał zadania komitetu
audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.
Podpisy Członków Rady Nadzorczej
Dariusz Głażewski
Przewodniczący Rady Nadzorczej
Krzysztof Burszka
Członek Rady Nadzorczej
Adam Laskowski
Członek Rady Nadzorczej
Iuliia Yashchenko
Członek Rady Nadzorczej
Natalia Majer
Członek Rady Nadzorczej