-
-
WYBRANE DANE FINANSOWE WRAZ Z PRZELICZENIEM NA EURO
Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczono na walutę EURO w następujący sposób:
Pozycje dotyczące rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych za bieżący okres sprawozdawczy (w nawiasie za poprzedni okres
sprawozdawczy) przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego
miesiąca roku. Kurs ten wyniósł 1 EURO = 4,4742 zł (1 EURO = 4,3018 zł).
Pozycje bilansowe przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy bieżącego okresu sprawozdawczego (w
nawiasie za poprzedni okres sprawozdawczy). Kurs ten wynosił 1 EURO = 4,6148 zł (1 EURO = 4,2585 zł).
Wyszczególnienie
tys. PLN tys. EUR
31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019
Przychody ze sprzedaży
147 189
153 179
32 897
35 608
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
12 800
7 937
2 861
1 845
Zysk (strata) brutto
10 396
7 507
2 324
1 745
Zysk (strata) netto
8 350
6 561
1 866
1 525
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej
17 241
15 232
3 853
3 541
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej (3 124) (3 762) (698) (875)
48 908
Zobowiązania długoterminowe
50 496
51 677
10 942
12 135
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej (17 389) (9 132) (3 887) (2 123)
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (3 272)
2 338
(731)
543
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)
2,36
2,25
0,51
0,53
Kapitał zakładowy
41 941
41 941
9 088
9 849
Liczba akcji w tys. szt.
41 941
41 941
41 941
41 941
Całkowity dochód za okres
8 350
6 561
1 866
1 525
Zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w zł / EUR)
0,20
0,16
0,04
0,04
Zobowiązania krótkoterminowe
55 056
62 399
11 930
14 653
Kapitał własny
98 775
94 200
21 404
22 120
Aktywa razem
204 327
208 276
44 276