-
-
0,37
0,21
Zobowiązania długoterminowe
10 501
52 149
44 720
11 300
17 965
178
87 243
20 389
76 504
(2 634)
46 739
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (2 362)
767
(528)
208 467
(4 257)
48 953
Aktywa razem
215 690
0,49
9 849
9 088
Kapitał zakładowy
41 941
41 941
20 487
Zobowiązania krótkoterminowe
69 450
15 049
Liczba akcji w tys. szt
41 941
41 941
41 941
41 941
0,05
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)
2,24
2,08
0,49
0,08
Zysk (strata) przypadający na jedną akcję (w zł / EUR) podlegający podziałowi
między akcjonariuszy jednostki dominującej
Kapitał własny
94 091
(11 331)Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej (19 045)
(1 657)
Zysk (strata) brutto
19 166
11 105
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej (9 382) (7 126) (2 097)
5 826
4 469
Zysk (strata) netto
15 353
8 816
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej
26 065
19 224
2 049
3 431
4 284
2 581
Całkowity dochód za okres
tys. PLN tys. EUR
49 539
WYBRANE DANE FINANSOWE WRAZ Z PRZELICZENIEM NA EURO
Wybrane dane finansowe prezentowane w sprawozdaniu finansowym przeliczono na walutę Euro w następujący sposób:
Wyszczególnienie 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020
Pozycje dotyczące rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych za bieżący okres sprawozdawczy (w nawiasie za poprzedni okres
sprawozdawczy) przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego
miesiąca roku. Kurs ten wyniósł 1 EURO = 4,4742 zł (1 EURO = 4,3018 zł).
Pozycje bilansowe przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na dzień bilansowy bieżącego okresu sprawozdawczego (w
nawiasie za poprzedni okres sprawozdawczy). Kurs ten wynosił 1 EURO = 4,6148 zł (1 EURO = 4,2585 zł).
31.12.2019
11 151
12 140
2 492
2 822
11 926
5 353
2 772
45 992
Zysk (strata) z działalności operacyjnej
23 951
Przychody ze sprzedaży
205 779
213 109