Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej po 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy

Zarząd “PLAST-BOX” S.A. podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej po 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się 18 czerwca 2004 r. w siedzibie spółki w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17A:
1. Waldemar Pawlak – 481.790 głosów co stanowiło 28,07% ogólnej liczby głosów,
2. Grzegorz Pawlak – 481.750 głosów co stanowiło 28,07% ogólnej liczby głosów,
3. Franciszek Preis – 481.750 głosów co stanowiło 28,07% ogólnej liczby głosów.
ZA ZARZĄD: Waldemar Pawlak, Prezes Zarządu
Podstawa prawna: PPO art. 148 ust. 3