Zawarcie aneksów do znaczących umów

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. (Spółka), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 51/2015 z dnia 4 grudnia 2015 r. oraz 30/2016 z dnia 13 września 2016 r., informuje o podpisaniu w dniu dzisiejszym aneksów do:
1) umowy sprzedaży Nr 1-2008/TVK z dnia 11.07.2008 r. zawartej pomiędzy Spółką a „Plast – Box Ukraina” Sp. z o.o. z siedzibą w Czernichowie (spółką zależną od Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A.). Przedmiotem umowy jest sprzedaż przez Spółkę spółce „Plast – Box Ukraina” Sp. z o.o. granulatu polipropylenu i polietylenu.
2) umowy sprzedaży Nr 1-2007 z dnia 22.12.2006 r. zawartej pomiędzy Spółką a spółką „Plast-Box Ukraina” Sp. z o.o. z siedzibą w Czernihowie. Przedmiotem umowy jest sprzedaż przez Spółkę spółce „Plast-Box Ukraina” Sp. z o.o. surowców, wyrobów gotowych oraz towarów obcych, dla których jako miejsce załadunku wskazane jest miasto Słupsk.

Zawartymi aneksami przedłużono okres obowiązywania ww. umów do dnia 31 grudnia 2017 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

ZA ZARZĄD:
Krzysztof Pióro
Członek Zarządu