Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych “PLAST-BOX” S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała od Hillmount Trading Limited z siedzibą w Nikozji – spółkę utworzoną zgodnie z prawem Republiki Cypru (Akcjonariusz), zawiadomienie następującej treści:

„Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1639, w dalszym toku określana jako „Ustawa o ofercie publicznej”), niniejszym oświadczam, iż:
W wyniku zawartej w dniu 05 grudnia 2016 roku transakcji pakietowej, liczba posiadanych przez Akcjonariusza akcji Spółki wzrosła z 6 248 859 akcji, stanowiących 14,90% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 6 248 859 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 14,90% ogólnej liczby głosów do 7 803 508 akcji stanowiących w przybliżeniu 18,61% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 7 803 508 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi w przybliżeniu 18,61% ogólnej liczby głosów.

Akcjonariusz nie posiada podmiotów zależnych, które byłyby właścicielami akcji Spółki.”

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

ZA ZARZĄD:
Krzysztof Pióro
Członek Zarządu