Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych “PLAST-BOX” S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 28 listopada 2016 roku Spółka otrzymała od Hillmount Trading Limited z siedzibą w Nikozji – spółkę utworzoną zgodnie z prawem Republiki Cypru (Akcjonariusz), zawiadomienie następującej treści:

„Działając na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1382, w dalszym toku określana jako „Ustawa o ofercie publicznej”), niniejszym oświadczam iż:

W wyniku zawartych w dniach od 21 do 22 listopada 2016 roku transakcji pakietowych oraz sesyjnych, liczba posiadanych przez Akcjonariusza akcji Spółki wzrosła z 4 129 704 akcji, stanowiących 9,85% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 4 129 704 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 9,85 % ogólnej liczby głosów do 6 248 859 akcji stanowiących w przybliżeniu 14,90% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do wykonywania 6 248 859 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi w przybliżeniu 14,90% ogólnej liczby głosów.

Akcjonariusz nie posiada podmiotów zależnych, które byłyby właścicielami akcji Spółki.”

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

ZA ZARZĄD:
Krzysztof Pióro
Członek Zarządu