Zmiana warunków udzielonego Spółce istotnego kredytu

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. z siedzibą w Słupsku (Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym uzyskał informacje o podpisaniu z Bankiem Handlowym w Warszawie Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie (Bank) aneksu do Umowy o Kredyt w Rachunku Bieżącym z dnia 8 września 2014 r. (Umowa Kredytu) na podstawie której Bank przyznał Spółce prawo do korzystania z dwuwalutowego kredytu w rachunku bieżącym w wysokości nieprzekraczającej kwoty 12.000.000 zł (dwanaście milionów złotych) do dnia 8 września 2016 roku.

Na mocy postanowień Aneksu w szczególności wydłużono okres ostatecznej spłaty kredytu w całości wraz z należnymi Bankowi odsetkami, prowizjami i kosztami do dnia 31 sierpnia 2017 roku.

Informacje o podpisaniu Umowy Kredytu z Bankiem Spółka przekazała w raporcie bieżącym nr 40/2014 z dnia 9 września 2014 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

ZA ZARZĄD:
Krzysztof Pióro
Członek Zarządu