Znacząca umowa

Zarząd Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych “PLAST-BOX” Spółka Akcyjna przekazuje do publicznej wiadomości, iż:
W dniu 26 stycznia 2004 roku została zawarta umowa pomiędzy “Plast-Box” S.A. jako dostawcą a S&F Popcorn Company Produktions GmbH & Co KG, z siedzibą w Dassow, Niemcy.
Umowa ma charakter ramowy i została zawarta na czas określony do 31 grudnia 2004 roku. Przedmiotem umowy jest wyprodukowanie i dostarczenie przez Spółkę opakowań z nadrukiem, stosowanych przez odbiorcę do konfekcjonowania popcornu i waty cukrowej, w ilościach określonych w umowie jako minimalne.
Wartość umowy ramowej, wynikająca z asortymentu, cen i ilości w niej określonych przekracza o 70,67% łączną wartość wszystkich odrębnych umów, na mocy których Spółka realizowała dostawy opakowań do odbiorcy w roku ubiegłym i wynosi 355.000 EUR .
Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych PLAST-BOX S.A. czym spełnia kryterium uznaniu umowy za znaczącą.
Podstawa prawna: RRM GPW § 9
Podpisy: Grzegorz Pawlak