Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd *Plast-Box” S.A. informuje, że dnia 10 grudnia 2004 r., o godz. 14.00, w siedzibie Spółki przy ul. Lutosławskiego 17 A w Słupsku odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku posiedzenia.
5. Głosowanie nad uchwałą w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego
6. Wnioski
7. Zamknięcie obrad
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 3 ksh, w zw. z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi osobami uprawnionymi do uczestnictwa w ZWZA są akcjonariusze, którzy przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia tj. do dnia 3 grudnia 2004 r., do godz. 15.00, złożą w siedzibie Spółki imienne świadectwa depozytowe.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez 3 dni przed dniem Walnego Zgromadzenia. Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu NWZA od godz. 13.00.
ZA ZARZĄD: Franciszek Preis, Członek Zarządu
Podstawa prawna: RRM GPW § 49 ust. 1 pkt. 1