Zwołanie ZWZA, porządek obrad

Zarząd *Plast-Box” S.A. informuje, że dnia 18 czerwca 2004 r., o godz. 11.00, w siedzibie Spółki przy ul. Lutosławskiego 17 A w Słupsku odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku posiedzenia.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2003 r.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok 2003
8. Głosowanie nad uchwałami w sprawach:
– zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2003 r.
– zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2003 r.
– pokrycia straty Spółki za rok 2003
– udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 r.
– udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium za rok 2003
– odwołania 2 członków Rady Nadzorczej Spółki
– powołania 2 członków do Rady Nadzorczej Spółki
9. Wnioski
10. Zamknięcie obrad
Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 3 ksh, w zw. z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi osobami uprawnionymi do uczestnictwa w ZWZA są akcjonariusze, którzy przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia tj. do dnia 11 czerwca 2004 r., do godz. 15.00, złożą w siedzibie Spółki imienne świadectwa depozytowe.
Odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta będą wydawane w terminie 15 dni przed dniem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17A. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez 3 dni przed dniem Walnego Zgromadzenia.
Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie się w dniu ZWZA od godz. 10.00.
ZA ZARZĄD:
Waldemar Pawlak
Prezes Zarządu
Podstawa prawna: RRM GPW § 49 ust. 1 pkt. 1