Aneks do znaczącej umowy

Zarząd PTS „Plast-Box” S.A. informuje, iż dnia 26 stycznia 2006 r. został podpisany aneks do umowy o rewolwingowy kredyt obrotowy nr 2763/22/04 w kwocie 6.322.500,-PLN zawartej w dniu 15.03.2004. pomiędzy PTS „Plast-Box” S.A. a Bankiem Zachodnim WBK Spółka Akcyjna we Wrocławiu ul. Rynek 9/11.
Aneksem zmieniono terminarz spłaty kredytu. Nowy terminarz przedstawiony został w załączniku do niniejszego raportu. Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie.

Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Spółki, w związku z czym umowa uznana została za znaczącą.
Podstawa prawna: art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
ZA ZARZĄD: Waldemar Pawlak, Prezes Zarządu