Dla inwestorów

Spółka

Plast-Box – producent opakowań z tworzyw sztucznych

Plast-Box S.A. należy do najnowocześniejszych producentów opakowań z tworzyw sztucznych w Europie.
Jest dostawcą pojemników oraz zaawansowanych technologicznie zamykanych wiader.
Sprzedaje opakowania w formule B2B do międzynarodowych koncernów i mniejszych spółek.
Plast-Box istnieje od 1983 r., a od 2004 r. jest notowany na GPW.
Spółka posiada fabryki w Polsce i na Ukrainie, gdzie w sumie zatrudnia ok. 340 pracowników.

 

Akcjonariusze

POSIADACZE AKCJI I ICH UDZIAŁ NA WZ (%)
Paravita Holding Limited
24.39 %
Grzegorz Pawlak, Ewa Pawlak
10.08 %
Nargara Investments Limited
12.86 %
Hillmount Trading Limited
21.72 %
Krzysztof Moska
5.06 %
pozostali akcjonariusze
25.89 %

Skład akcjonariatu ustalony na podstawie otrzymanych od akcjonariuszy zawiadomień przekazanych w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Rzeczywisty stan może odbiegać od prezentowanego, jeżeli nie zaszły zdarzenia nakładające obowiązek na akcjonariusza ujawnienia nowego stanu posiadania lub mimo zajścia takich zdarzeń akcjonariusz nie przekazał stosownego raportu.

Struktura własnościowa wszystkich
akcji PTS Plast-Box S.A.

Skład akcjonariatu Plast-box

Walne zgromadzenie

04/06/2019
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
15/01/2019
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
29/05/2018
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
09/10/2017
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
08/06/2017
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
16/05/2016
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
16/12/2015
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
18/05/2015
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
18/02/2015
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
24/06/2014
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
18/02/2014
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
13/02/2014
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
23/05/2013
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
30/07/2012
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
15/06/2012
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
30/03/2012
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
09/06/2011
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
28/02/2011
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
28/06/2010
Zwyczajne Walne Zgromadzenie
29/03/2010
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
07/09/2009
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Kontakt inwestorski

Pytania prosimy kierować na adres:
relacje.inwestorskie@plast-box.com

Napisz do nas:

[recaptcha]

Informacje finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 139 347 135 576 121 745 119 867 113 021 101 122
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 500 9 059 7 619 6 153 6 090 5 614
Zysk (strata) brutto 4 377 8 064 6 545 4 802 4 520 3 772
Zysk (strata) netto 3 407 6 571 5 165 3 782 3 388 3 551
Aktywa razem 167 713 152 956 143 890 148 998 145 021 144 205
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 77 925 60 284 54 015 60 513 57 498 53 220
Zobowiązania długoterminowe 24 411 12 851 16 879 21 240 17 953 13 892
Zobowiązania krótkoterminowe 53 514 47 433 37 136 39 273 39 545 39 328
Kapitał własny 89 788 92 672 89 875 88 485 87 523 90 985
Kapitał zakładowy 41 941 41 941 41 941 41 941 44 061 44 061
Liczba akcji 41 941 035 41 941 035 41 941 035 41 941 035 44 061 400 44 061 400
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0,15 0,09 0,09 0,08 0,08 0,00
WYBRANE WSKAŹNIKI 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Rentowność sprzedaży

[zysk netto/przychody ze sprzedaży]

2,4% 4,8% 4,2% 3,2% 3,0% 3,5%
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)

[aktywa bieżące/zobowiązania bieżące]

0,91 1,01 1,05 1,04 0,93 1,14
Wskaźnik ogólnego zadłużenia

[zobowiązania ogółem/aktywa ogółem]

0,46 0,39 0,38 0,41 0,40 0,37
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)

[zysk netto/aktywa ogółem]

2,0% 4,3% 3,6% 2,5% 2,3% 2,5%
Atywa obrotowe 48 849 47 999 39 064 40 678 36 729 44 691

Raporty

Czerwiec 5, 2019
Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Czerwiec 4, 2019
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
Maj 7, 2019
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A.
Kwiecień 15, 2019
Korekta szacunków wybranych wyników finansowych Spółki za 2018 rok
Marzec 15, 2019
Zmiana terminu przekazania raportów okresowych Spółki za 2018 rok
Luty 21, 2019
Zawarcie znaczącej umowy ramowej
Luty 8, 2019
Szacunkowe, wybrane wyniki finansowe Spółki za 2018 rok
Styczeń 22, 2019
Terminy przekazywania raportów okresowych
Styczeń 15, 2019
Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Styczeń 15, 2019
Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
Grudzień 31, 2018
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
Grudzień 28, 2018
Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
Grudzień 28, 2018
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
Grudzień 28, 2018
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
Grudzień 21, 2018
Zawarcie umowy nabycia 100% udziałów spółek Stark Partner sp. z o.o. i Stark Partner Nieruchomości sp. z o.o.
Grudzień 20, 2018
Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
Grudzień 18, 2018
Spełnienie się Warunku Zawieszającego do zawarcia umowy nabycia 100% udziałów spółek Stark Partner sp. z o.o. i Stark Partner Nieruchomości sp. z o.o.
Grudzień 18, 2018
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A.
Grudzień 17, 2018
Zawarcie aneksów do znaczących umów
Listopad 27, 2018
Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
Listopad 26, 2018
Zakończenie negocjacji dokumentacji transakcyjnej i zawarcie umowy nabycia 100% udziałów spółki Stark Partner sp. z o.o. oraz 100% udziałów spółki Stark Partner Nieruchomości sp. z o.o.
Listopad 26, 2018
Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej – złożenie przez Emitenta oferty nabycia udziałów i rozpoczęcie negocjacji dokumentacji transakcyjnej nabycia udziałów spółek Stark Partner sp. z o.o. oraz Stark Partner Nieruchomości sp. z o.o.
Wrzesień 18, 2018
Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu Spółki
Wrzesień 17, 2018
Rezygnacja z funkcji Członka Zarządu Spółki
Lipiec 18, 2018
Wybrane wstępne, skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. za I półrocze 2018 roku
Maj 30, 2018
Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Maj 30, 2018
Powołanie członków Rady Nadzorczej
Maj 29, 2018
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
Maj 29, 2018
Wypłata dywidendy
Maj 3, 2018
Sprawozdanie Rady Nadzorczej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box S.A.
Maj 2, 2018
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A.
Kwiecień 27, 2018
Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie sposobu podziału zysku i wypłaty dywidendy
Luty 6, 2018
Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Luty 5, 2018
Szacunkowe, wybrane wyniki finansowe Spółki za 2017 rok oraz informacja Zarządu dot. dywidendy
Styczeń 26, 2018
Terminy przekazywania raportów okresowych
Styczeń 18, 2018
Zawarcie znaczącej umowy ramowej
Grudzień 22, 2017
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
Grudzień 18, 2017
Zawarcie aneksów do znaczących umów
Grudzień 15, 2017
Istotna zmiana warunków umowy znaczącej
Grudzień 11, 2017
Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości
Grudzień 8, 2017
Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
Listopad 27, 2017
Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2017 r.
Listopad 17, 2017
Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości
Październik 27, 2017
Wybrane wstępne, skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. za 3 kwartały 2017 roku
Październik 9, 2017
Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Październik 9, 2017
Odwołanie oraz powołanie członka Rady Nadzorczej
Październik 9, 2017
Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Wrzesień 26, 2017
Wypłata dywidendy przez spółkę zależną
Wrzesień 12, 2017
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A.
Wrzesień 8, 2017
Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.
Sierpień 31, 2017
Zawarcie umów kredytowych z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
Sierpień 16, 2017
Wybrane wstępne, skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. za I półrocze 2017 roku
Czerwiec 8, 2017
Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Czerwiec 8, 2017
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Czerwiec 8, 2017
Wypłata dywidendy
Czerwiec 7, 2017
Wybór biegłego rewidenta
Czerwiec 1, 2017
Istotna zmiana warunków umowy znaczącej
Maj 11, 2017
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A.
Maj 1, 2017
Pozytywna opinia Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu w sprawie rekomendacji wypłaty dywidendy
Kwiecień 27, 2017
Wybrane wstępne, skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych “Plast-Box” S.A. za I kwartał 2017 roku
Kwiecień 26, 2017
Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2016
Kwiecień 11, 2017
Zawarcie znaczącej umowy ramowej
Marzec 17, 2017
Korekta szacunków dot. skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej PTS „Plast-Box” S.A. za 2016 rok
Luty 2, 2017
Zawarcie aneksu do umowy znaczącej
Styczeń 31, 2017
Zmiana warunków udzielonego Spółce istotnego kredytu
Styczeń 30, 2017
Terminy przekazywania raportów okresowych
Styczeń 17, 2017
Szacunkowe, wybrane wyniki finansowe Spółki za 2016 rok oraz informacja Zarządu dot. dywidendy
Grudzień 30, 2016
Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
Grudzień 23, 2016
Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
Grudzień 23, 2016
Zawarcie umowy o kredyt inwestycyjny oraz aneksów do umów kredytowych
Grudzień 21, 2016
Zawarcie aneksów do znaczących umów
Grudzień 15, 2016
Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
Grudzień 13, 2016
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
Grudzień 13, 2016
Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
Grudzień 9, 2016
Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
Grudzień 6, 2016
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
Listopad 28, 2016
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
Listopad 25, 2016
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
Listopad 25, 2016
Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
Listopad 19, 2016
Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
Listopad 14, 2016
Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
Listopad 7, 2016
Zmiana terminu przekazania raportu okresowego Spółki za III kwartał 2016 roku
Październik 17, 2016
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
Październik 16, 2016
Wybrane wstępne, skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. za III kwartały 2016 roku
Październik 14, 2016
Informacja dotycząca złożonej przez Spółkę wiążącej oferty nabycia 100% udziałów Spółki GTX Hanex Plastic Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
Październik 13, 2016
Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
Październik 10, 2016
Złożenie wiążącej oferty nabycia 100% udziałów Spółki GTX Hanex Plastic Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
Wrzesień 13, 2016
Istotna zmiana warunków umowy znaczącej
Wrzesień 9, 2016
Zmiana warunków udzielonego Spółce istotnego kredytu
Wrzesień 7, 2016
Zawarcie znaczącej umowy
Sierpień 30, 2016
Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze
Sierpień 19, 2016
Istotna zmiana warunków umowy znaczącej
Sierpień 12, 2016
Zmiana warunków udzielonego Spółce istotnego kredytu
Sierpień 10, 2016
Zmiana terminu przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za pierwsze półrocze 2016 roku
Lipiec 21, 2016
Wybrane wstępne, niezaudytowane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A. za I półrocze 2016 roku
Czerwiec 25, 2016
Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Czerwiec 21, 2016
Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Czerwiec 15, 2016
Wybór biegłego rewidenta
Czerwiec 10, 2016
Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Czerwiec 1, 2016
Zawarcie znaczącej umowy ramowej
Maj 19, 2016
Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Maj 16, 2016
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Maj 16, 2016
Wypłata dywidendy
Kwiecień 29, 2016
Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Kwiecień 28, 2016
Pozytywna opinia Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu w sprawie rekomendacji wypłaty dywidendy
Kwiecień 21, 2016
Wybrane wstępne skonsolidowane wyniki finansowe Spółki za I kwartał 2016 roku
Kwiecień 19, 2016
Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2015
Kwiecień 19, 2016
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” S.A.
Kwiecień 1, 2016
Zawarcie znaczącej umowy ramowej
Marzec 14, 2016
Korekta szacunków dot. skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej PTS „Plast-Box” S.A. za 2015 rok
Luty 23, 2016
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
Luty 18, 2016
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
Luty 18, 2016
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
Luty 15, 2016
Szacunkowe, wybrane wyniki finansowe Spółki za 2015 rok oraz informacja Zarządu dot. dywidendy
Luty 8, 2016
Korekta raportu bieżącego nr 1/2016 z dnia 13 stycznia 2016 roku
Styczeń 28, 2016
Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Styczeń 21, 2016
Zmiany w Zarządzie Spółki
Styczeń 13, 2016
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2016 roku
Grudzień 21, 2015
Zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Grudzień 18, 2015
Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Grudzień 18, 2015
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
Grudzień 17, 2015
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
Grudzień 16, 2015
Odwołanie oraz powołanie członków Rady Nadzorczej
Grudzień 15, 2015
Rezygnacja członków Rady Nadzorczej Spółki
Grudzień 12, 2015
Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Grudzień 4, 2015
Zawarcie aneksów do znaczących umów
Grudzień 2, 2015
Zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Grudzień 1, 2015
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
Listopad 30, 2015
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
Listopad 30, 2015
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
Listopad 27, 2015
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
Listopad 19, 2015
Zmiana miejsca odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16 grudnia 2015 roku
Listopad 13, 2015
Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia
Listopad 13, 2015
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Listopad 13, 2015
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych “PLAST-BOX” Spółki Akcyjnej
Wrzesień 3, 2015
Zawarcie znaczącej umowy
Sierpień 25, 2015
Zawarcie aneksu do znaczącej umowy
Lipiec 27, 2015
Zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Lipiec 24, 2015
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
Czerwiec 16, 2015
Wybór biegłego rewidenta
Czerwiec 9, 2015
Zawarcie aneksu do znaczącej umowy
Maj 27, 2015
Zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Maj 26, 2015
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
Maj 26, 2015
Zawarcie aneksu do znaczącej umowy
Maj 25, 2015
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
Maj 22, 2015
Informacja o zmianie zamiaru dotyczącego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu
Maj 19, 2015
Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5 procent głosów na ZWZ
Maj 19, 2015
Odwołanie oraz powołanie członków Rady Nadzorczej
Maj 19, 2015
Określenie liczby członków Zarządu i powołanie Zarządu na następną kadencję
Maj 18, 2015
Pozytywna opinia Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu w sprawie rekomendacji wypłaty dywidendy
Maj 18, 2015
Wypłata dywidendy
Maj 18, 2015
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz informacja o odstąpieniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie od rozpatrywania punktu planowanego porządku obrad
Maj 15, 2015
Informacje dotyczące spółki zależnej „PLAST-BOX UKRAINA” Sp. z o.o.
Kwiecień 28, 2015
Wniosek Akcjonariuszy o uzupełnienie porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 18 maja 2015 r.
Kwiecień 21, 2015
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Kwiecień 21, 2015
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Kwiecień 21, 2015
Zbycie pakietu akcji – spadek poniżej 5% ogólnej liczby głosów na WZA
Kwiecień 20, 2015
Rekomendacja Zarządu Spółki w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2014
Kwiecień 18, 2015
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
Kwiecień 16, 2015
Informacje dotyczące spółki zależnej „PLAST-BOX UKRAINA” Sp. z o.o.
Marzec 26, 2015
Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości
Marzec 26, 2015
Nabycie znacznego pakietu akcji – przekroczenie 10% ogólnej liczby głosów w Spółce
Marzec 26, 2015
Zawarcie znaczącej umowy ramowej
Marzec 24, 2015
Określenie liczby członków Zarządu i powołanie Członka Zarządu
Marzec 24, 2015
Zawarcie znaczącej umowy ramowej
Luty 18, 2015
Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Luty 18, 2015
Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZ
Luty 18, 2015
Powołanie członków Rady Nadzorczej oraz wybór Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Luty 18, 2015
Rezygnacja Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Styczeń 30, 2015
Terminy przekazywania raportów okresowych
Styczeń 29, 2015
Wniosek o uzupełnienie porządku obrad NWZ zwołanego na dzień 18 lutego 2015 r.
Styczeń 27, 2015
Informacje dotyczące spółki zależnej „PLAST-BOX UKRAINA” Sp. z o.o.
Styczeń 23, 2015
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Styczeń 23, 2015
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Styczeń 15, 2015
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
Styczeń 12, 2015
Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Styczeń 12, 2015
Zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – korekta
Grudzień 18, 2014
Zawarcie aneksów do znaczących umów
Październik 28, 2014
Informacje dotyczące spółki zależnej „PLAST-BOX UKRAINA” Sp. z o.o.
Październik 20, 2014
Umorzenie akcji własnych Spółki w KDPW
Wrzesień 27, 2014
Umorzenie akcji własnych, obniżenie kapitału zakładowego oraz rejestracja zmian w Statucie Spółki
Wrzesień 26, 2014
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
Wrzesień 22, 2014
Zawarcie znaczącej umowy ramowej
Wrzesień 16, 2014
Zawarcie znaczącej umowy
Wrzesień 15, 2014
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
Wrzesień 9, 2014
Zawarcie znaczącej umowy
Sierpień 19, 2014
Zmiana terminu publikacji raportu okresowego
Sierpień 12, 2014
Zawarcie umowy kredytowej – aktualizacja informacji
Sierpień 8, 2014
Informacje dotyczące spółki zależnej „PLAST-BOX UKRAINA” Sp. z o.o.
Czerwiec 24, 2014
Wypłata dywidendy
Czerwiec 24, 2014
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Czerwiec 24, 2014
Powołanie członków Rady Nadzorczej
Czerwiec 24, 2014
Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5 procent głosów na ZWZ
Czerwiec 18, 2014
Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej
Czerwiec 17, 2014
Wybór biegłego rewidenta
Maj 27, 2014
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Maj 27, 2014
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Maj 5, 2014
Zawarcie znaczącej umowy ramowej
Kwiecień 15, 2014
Informacje dotyczące spółki zależnej „PLAST-BOX UKRAINA” Sp. z o.o.
Kwiecień 14, 2014
Zawarcie znaczącej umowy ramowej
Kwiecień 4, 2014
Wniosek Zarządu Spółki w sprawie sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2013
Luty 20, 2014
Informacje dotyczące spółki zależnej „PLAST-BOX UKRAINA” Sp. z o.o.
Luty 14, 2014
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
Luty 13, 2014
Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Luty 13, 2014
Powołanie członków Rady Nadzorczej
Luty 13, 2014
Wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZ
Luty 13, 2014
Zaprzestanie publikacji miesięcznych wyników finansowych
Luty 13, 2014
Zbycie pakietu akcji – zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów
Styczeń 28, 2014
Terminy przekazywania raportów okresowych
Styczeń 23, 2014
Zmiana Programu Odkupu akcji własnych
Styczeń 23, 2014
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Styczeń 23, 2014
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Styczeń 23, 2014
Zawiadomienie o pośrednim nabyciu akcji prowadzącym do przekroczenia 5% ogólnej liczy głosów w Spółce
Styczeń 23, 2014
Zawiadomienie o pośrednim nabyciu akcji prowadzącym do przekroczenia 5% ogólnej liczy głosów w Spółce
Styczeń 22, 2014
Zawiadomienie o pośrednim nabyciu akcji prowadzącym do przekroczenia 5% ogólnej liczy głosów w Spółce
Styczeń 20, 2014
Nabycie znacznego pakietu akcji – przekroczenie 5% ogólnej liczby głosów w Spółce
Styczeń 14, 2014
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Styczeń 14, 2014
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Styczeń 13, 2014
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
Styczeń 7, 2014
Rezygnacja Członków Rady Nadzorczej
Grudzień 23, 2013
Realizacja programu odkupu akcji własnych
Grudzień 21, 2013
Zbycie pakietu akcji – zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów
Grudzień 19, 2013
Nabycie akcji własnych
Grudzień 19, 2013
Zawarcie aneksów do znaczących umów
Grudzień 17, 2013
Wyniki finansowe „Plast-Box” S.A. za listopad 2013 roku
Grudzień 10, 2013
Zawarcie aneksu do znaczącej umowy
Grudzień 10, 2013
Zawarcie aneksu do znaczącej umowy
Grudzień 6, 2013
Ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości przez Spółkę i jej spółki zależne
Listopad 26, 2013
Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości
Listopad 25, 2013
Ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości przez Spółkę i jej spółki zależne
Listopad 14, 2013
Wyniki finansowe „Plast-Box” S.A. za październik 2013 roku
Listopad 14, 2013
Skorygowany skonsolidowany raport kwartalny za III kwartały 2013 r.
Listopad 14, 2013
Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2013 roku
Listopad 12, 2013
Korekta prognozy wyników finansowych Grupy Kapitałowej „PLAST-BOX” S.A. na 2013 rok
Listopad 8, 2013
Zmiana Programu Odkupu akcji własnych
Październik 14, 2013
Wyniki finansowe „Plast-Box” S.A. za wrzesień 2013 roku
Wrzesień 30, 2013
Zawarcie umowy kredytowej – aktualizacja informacji
Wrzesień 25, 2013
Zawarcie znaczącej umowy
Wrzesień 24, 2013
Zawarcie aneksu do umowy kredytowej
Wrzesień 20, 2013
Rezygnacja z funkcji Prezesa Zarządu Spółki
Wrzesień 20, 2013
Powołanie Prezesa Zarządu Spółki
Wrzesień 18, 2013
Realizacja programu odkupu akcji własnych
Wrzesień 16, 2013
Wyniki finansowe „Plast-Box” S.A. za sierpień 2013 roku
Wrzesień 12, 2013
Nabycie akcji własnych
Wrzesień 11, 2013
Realizacja programu odkupu akcji własnych
Wrzesień 11, 2013
Nabycie akcji własnych
Wrzesień 10, 2013
Nabycie akcji własnych
Wrzesień 9, 2013
Nabycie akcji własnych
Wrzesień 6, 2013
Nabycie akcji własnych
Wrzesień 5, 2013
Zawarcie znaczącej umowy
Wrzesień 5, 2013
Nabycie akcji własnych
Wrzesień 4, 2013
Nabycie akcji własnych
Wrzesień 3, 2013
Nabycie akcji własnych
Wrzesień 3, 2013
Realizacja programu odkupu akcji własnych
Wrzesień 2, 2013
Nabycie akcji własnych
Sierpień 30, 2013
Nabycie akcji własnych
Sierpień 29, 2013
Nabycie akcji własnych
Sierpień 28, 2013
Nabycie akcji własnych
Sierpień 27, 2013
Nabycie akcji własnych
Sierpień 23, 2013
Zawarcie aneksu do umowy
Sierpień 14, 2013
Zamiar rezygnacji Prezesa Zarządu Spółki z pełnionej funkcji
Sierpień 13, 2013
Wyniki finansowe „Plast-Box” S.A. za lipiec 2013 roku
Sierpień 6, 2013
Zawarcie znaczącej umowy
Lipiec 31, 2013
Realizacja programu odkupu akcji własnych
Lipiec 26, 2013
Nabycie akcji własnych – korekta
Lipiec 26, 2013
Zbycie pakietu akcji – zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów
Lipiec 26, 2013
Nabycie akcji własnych
Lipiec 25, 2013
Nabycie akcji własnych
Lipiec 24, 2013
Realizacja programu odkupu akcji własnych
Lipiec 24, 2013
Nabycie akcji własnych
Lipiec 23, 2013
Zmiana terminu przekazania raportu półrocznego za 2013 r.
Lipiec 23, 2013
Nabycie akcji własnych
Lipiec 22, 2013
Nabycie akcji własnych
Lipiec 19, 2013
Nabycie akcji własnych
Lipiec 18, 2013
Nabycie akcji własnych
Lipiec 17, 2013
Realizacja programu odkupu akcji własnych
Lipiec 17, 2013
Nabycie akcji własnych
Lipiec 16, 2013
Nabycie akcji własnych
Lipiec 15, 2013
Wyniki finansowe „Plast-Box” S.A. za czerwiec 2013 roku
Lipiec 12, 2013
Nabycie akcji własnych
Lipiec 11, 2013
Nabycie akcji własnych
Lipiec 11, 2013
Zawarcie aneksu do umowy kredytowej oraz aktualizacja informacji
Lipiec 10, 2013
Realizacja programu odkupu akcji własnych
Lipiec 10, 2013
Nabycie akcji własnych
Lipiec 9, 2013
Nabycie akcji własnych
Lipiec 8, 2013
Nabycie akcji własnych
Lipiec 5, 2013
Nabycie akcji własnych
Lipiec 5, 2013
Nabycie akcji własnych
Lipiec 4, 2013
Nabycie akcji własnych
Lipiec 3, 2013
Realizacja programu odkupu akcji własnych
Lipiec 3, 2013
Nabycie akcji własnych
Lipiec 2, 2013
Nabycie akcji własnych
Lipiec 1, 2013
Nabycie akcji własnych
Czerwiec 28, 2013
Zawarcie znaczącej umowy
Czerwiec 28, 2013
Nabycie akcji własnych
Czerwiec 27, 2013
Nabycie akcji własnych
Czerwiec 26, 2013
Nabycie akcji własnych
Czerwiec 26, 2013
Realizacja programu odkupu akcji własnych
Czerwiec 25, 2013
Nabycie akcji własnych
Czerwiec 24, 2013
Nabycie akcji własnych
Czerwiec 21, 2013
Nabycie akcji własnych
Czerwiec 19, 2013
Realizacja programu odkupu akcji własnych
Czerwiec 20, 2013
Nabycie akcji własnych
Czerwiec 19, 2013
Nabycie akcji własnych
Czerwiec 18, 2013
Nabycie akcji własnych
Czerwiec 17, 2013
Nabycie akcji własnych
Czerwiec 14, 2013
Nabycie akcji własnych
Czerwiec 13, 2013
Wyniki finansowe „Plast-Box” S.A. za maj 2013 roku
Czerwiec 13, 2013
Nabycie akcji własnych
Czerwiec 12, 2013
Realizacja programu odkupu akcji własnych
Czerwiec 11, 2013
Nabycie akcji własnych
Czerwiec 10, 2013
Nabycie akcji własnych
Czerwiec 7, 2013
Nabycie akcji własnych
Czerwiec 6, 2013
Nabycie akcji własnych
Czerwiec 5, 2013
Realizacja programu odkupu akcji własnych
Czerwiec 4, 2013
Nabycie akcji własnych
Czerwiec 4, 2013
Wypłata dywidendy – informacje uzupełniające
Czerwiec 3, 2013
Nabycie akcji własnych
Maj 31, 2013
Nabycie akcji własnych
Maj 29, 2013
Realizacja programu odkupu akcji własnych
Maj 29, 2013
Nabycie akcji własnych
Maj 28, 2013
Nabycie akcji własnych
Maj 27, 2013
Nabycie akcji własnych
Maj 24, 2013
Nabycie akcji własnych
Maj 23, 2013
Nabycie akcji własnych
Maj 23, 2013
Wybór biegłego rewidenta
Maj 23, 2013
Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZ
Maj 23, 2013
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Maj 23, 2013
Wypłata dywidendy
Maj 22, 2013
Nabycie akcji własnych
Maj 22, 2013
Realizacja programu odkupu akcji własnych
Maj 21, 2013
Nabycie akcji własnych
Maj 21, 2013
Nabycie akcji własnych
Maj 20, 2013
Nabycie akcji własnych
Maj 20, 2013
Nabycie akcji własnych
Maj 17, 2013
Nabycie akcji własnych
Maj 17, 2013
Nabycie akcji własnych
Maj 16, 2013
Zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Maj 16, 2013
Nabycie akcji własnych
Maj 16, 2013
Nabycie akcji własnych
Maj 16, 2013
Zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Maj 15, 2013
Nabycie akcji własnych
Maj 14, 2013
Zawarcie znaczącej umowy
Maj 14, 2013
Wyniki finansowe „Plast-Box” S.A. za kwiecień 2013 roku
Kwiecień 30, 2013
Realizacja programu odkupu akcji własnych
Kwiecień 25, 2013
Realizacja programu odkupu akcji własnych
Kwiecień 25, 2013
Nabycie akcji własnych
Kwiecień 23, 2013
Nabycie akcji własnych
Kwiecień 22, 2013
Nabycie akcji własnych
Kwiecień 19, 2013
Nabycie akcji własnych
Kwiecień 18, 2013
Nabycie akcji własnych
Kwiecień 17, 2013
Realizacja programu odkupu akcji własnych
Kwiecień 17, 2013
Nabycie akcji własnych
Kwiecień 15, 2013
Wyniki finansowe „Plast-Box” S.A. za marzec 2013 roku
Kwiecień 11, 2013
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Kwiecień 11, 2013
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Kwiecień 11, 2013
Nabycie akcji własnych
Kwiecień 10, 2013
Realizacja programu odkupu akcji własnych
Kwiecień 10, 2013
Nabycie akcji własnych
Kwiecień 10, 2013
Wykaz raportów bieżących oraz raportów okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 r.
Kwiecień 9, 2013
Nabycie akcji własnych
Kwiecień 8, 2013
Nabycie akcji własnych
Kwiecień 5, 2013
Nabycie akcji własnych
Kwiecień 4, 2013
Nabycie akcji własnych
Kwiecień 4, 2013
Wniosek akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kwiecień 3, 2013
Realizacja programu odkupu akcji własnych
Kwiecień 3, 2013
Nabycie akcji własnych
Kwiecień 2, 2013
Nabycie akcji własnych
Marzec 28, 2013
Nabycie akcji własnych
Marzec 27, 2013
Realizacja programu odkupu akcji własnych
Marzec 27, 2013
Nabycie akcji własnych
Marzec 26, 2013
Nabycie akcji własnych
Marzec 25, 2013
Nabycie akcji własnych
Marzec 22, 2013
Nabycie akcji własnych
Marzec 22, 2013
Nabycie akcji własnych
Marzec 14, 2013
Wyniki finansowe „Plast-Box” S.A. za luty 2013 roku
Marzec 1, 2013
Zawarcie aneksu do umowy
Marzec 1, 2013
Zawarcie aneksu do umowy
Luty 14, 2013
Wyniki finansowe „Plast-Box” S.A. za styczeń 2013 roku
Styczeń 30, 2013
Korekta prognozy wyników finansowych grupy kapitałowej Plast-Box SA na 2013 rok
Styczeń 28, 2013
Rezygnacja ze współpracy ze spółką Gamrat SA
Styczeń 21, 2013
Realizacja programu odkupu akcji własnych
Styczeń 18, 2013
Nabycie akcji własnych
Styczeń 17, 2013
Nabycie akcji własnych
Styczeń 17, 2013
Nabycie akcji własnych
Styczeń 15, 2013
Nabycie akcji własnych
Styczeń 14, 2013
Nabycie akcji własnych
Styczeń 11, 2013
Nabycie akcji własnych
Styczeń 10, 2013
Nabycie akcji własnych
Styczeń 9, 2013
Realizacja programu odkupu akcji własnych
Styczeń 9, 2013
Nabycie akcji własnych
Styczeń 8, 2013
Nabycie akcji własnych
Styczeń 8, 2013
Terminy przekazywania raportów okresowych
Styczeń 7, 2013
Nabycie akcji własnych
Styczeń 4, 2013
Nabycie akcji własnych
Styczeń 3, 2013
Nabycie akcji własnych
Styczeń 2, 2013
Nabycie akcji własnych – korekta
Styczeń 2, 2013
Realizacja programu odkupu akcji własnych
Styczeń 2, 2013
Nabycie akcji własnych
Grudzień 28, 2012
Nabycie akcji własnych
Grudzień 27, 2012
Realizacja programu odkupu akcji własnych
Grudzień 27, 2012
Nabycie akcji własnych
Grudzień 21, 2012
Zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Grudzień 21, 2012
Nabycie akcji własnych
Grudzień 20, 2012
Nabycie akcji własnych
Grudzień 19, 2012
Realizacja programu odkupu akcji własnych
Grudzień 19, 2012
Nabycie akcji własnych
Grudzień 19, 2012
Zawarcie znaczących umów
Grudzień 18, 2012
Nabycie akcji własnych
Grudzień 18, 2012
Nabycie akcji własnych
Grudzień 14, 2012
Zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Grudzień 14, 2012
Nabycie akcji własnych
Grudzień 13, 2012
Wyniki finansowe „Plast-Box” S.A. za listopad 2012 roku
Grudzień 13, 2012
Nabycie akcji własnych
Grudzień 12, 2012
Realizacja programu odkupu akcji własnych
Grudzień 12, 2012
Nabycie akcji własnych
Grudzień 12, 2012
Zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Grudzień 11, 2012
Nabycie akcji własnych
Grudzień 10, 2012
Nabycie akcji własnych
Grudzień 7, 2012
Nabycie akcji własnych
Grudzień 6, 2012
Nabycie akcji własnych
Grudzień 5, 2012
Realizacja programu odkupu akcji własnych
Grudzień 5, 2012
Nabycie akcji własnych
Grudzień 4, 2012
Nabycie akcji własnych
Grudzień 4, 2012
Zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Grudzień 3, 2012
Nabycie akcji własnych
Grudzień 3, 2012
Zawarcie przez spółkę zależną aneksu do znaczącej umowy
Listopad 30, 2012
Zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Listopad 30, 2012
Nabycie akcji własnych
Listopad 29, 2012
Nabycie akcji własnych
Listopad 28, 2012
Realizacja programu odkupu akcji własnych
Listopad 28, 2012
Zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Listopad 28, 2012
Nabycie akcji własnych
Listopad 27, 2012
Nabycie akcji własnych
Listopad 26, 2012
Nabycie akcji własnych
Listopad 23, 2012
Nabycie akcji własnych
Listopad 21, 2012
Realizacja programu odkupu akcji własnych
Listopad 21, 2012
Nabycie akcji własnych
Listopad 19, 2012
Nabycie akcji własnych
Listopad 15, 2012
Nabycie akcji własnych
Listopad 14, 2012
Nabycie akcji własnych
Listopad 14, 2012
Wyniki finansowe Plast-Box S.A. za październik 2012 roku
Październik 31, 2012
Realizacja programu odkupu akcji własnych
Październik 30, 2012
Nabycie akcji własnych
Październik 29, 2012
Nabycie akcji własnych
Październik 26, 2012
Nabycie akcji własnych
Październik 25, 2012
Nabycie akcji własnych
Październik 24, 2012
Realizacja programu odkupu akcji własnych
Październik 24, 2012
Nabycie akcji własnych
Październik 23, 2012
Nabycie akcji własnych
Październik 22, 2012
Nabycie akcji własnych
Październik 19, 2012
Nabycie akcji własnych
Październik 18, 2012
Nabycie akcji własnych
Październik 17, 2012
Nabycie akcji własnych
Październik 17, 2012
Realizacja programu odkupu akcji własnych
Październik 16, 2012
Nabycie akcji własnych
Październik 15, 2012
Nabycie akcji własnych
Październik 12, 2012
Wyniki finansowe Plast-Box S.A. za wrzesień 2012 roku
Październik 12, 2012
Nabycie akcji własnych
Październik 11, 2012
Nabycie akcji własnych
Październik 10, 2012
Realizacja programu odkupu akcji własnych
Październik 10, 2012
Nabycie akcji własnych
Październik 9, 2012
Nabycie akcji własnych
Październik 8, 2012
Nabycie akcji własnych
Październik 5, 2012
Nabycie akcji własnych
Październik 4, 2012
Nabycie akcji własnych
Październik 3, 2012
Realizacja programu odkupu akcji własnych
Październik 3, 2012
Nabycie akcji własnych
Październik 2, 2012
Nabycie akcji własnych
Październik 1, 2012
Nabycie akcji własnych
Październik 1, 2012
Korekta prognozy wyników finansowych grupy kapitałowej Plast-Box SA na 2012 rok
Październik 1, 2012
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
Wrzesień 28, 2012
Nabycie znacznego pakietu akcji
Wrzesień 27, 2012
Nabycie akcji własnych
Wrzesień 26, 2012
Nabycie akcji własnych
Wrzesień 26, 2012
Realizacja programu odkupu akcji własnych
Wrzesień 25, 2012
Nabycie akcji własnych
Wrzesień 24, 2012
Nabycie akcji własnych
Wrzesień 21, 2012
Nabycie akcji własnych
Wrzesień 20, 2012
Nabycie akcji własnych
Wrzesień 19, 2012
Realizacja programu odkupu akcji własnych
Wrzesień 19, 2012
Nabycie akcji własnych
Wrzesień 18, 2012
Nabycie akcji własnych
Wrzesień 17, 2012
Nabycie akcji własnych
Wrzesień 14, 2012
Wyniki finansowe Plast-Box S.A. za sierpień 2012 roku
Wrzesień 14, 2012
Nabycie akcji własnych
Wrzesień 13, 2012
Nabycie akcji własnych
Wrzesień 13, 2012
Zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Wrzesień 12, 2012
Zawarcie znaczącej umowy
Wrzesień 12, 2012
Zawarcie znaczącej umowy
Wrzesień 12, 2012
Zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Wrzesień 12, 2012
Nabycie akcji własnych
Wrzesień 11, 2012
Zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Wrzesień 10, 2012
Zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Wrzesień 7, 2012
Zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Wrzesień 5, 2012
Zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Sierpień 27, 2012
Zmiana Programu Odkupu akcji własnych
Sierpień 20, 2012
Nabycie znacznego pakietu akcji
Sierpień 20, 2012
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
Sierpień 14, 2012
Wyniki finansowe Plast-Box S.A. za lipiec 2012 roku
Sierpień 9, 2012
Zbycie znacznego pakietu akcji
Lipiec 31, 2012
Nabycie akcji własnych
Lipiec 31, 2012
Realizacja programu odkupu akcji własnych
Lipiec 30, 2012
Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz informacja Zarządu dotycząca nabycia akcji własnych Spółki
Lipiec 30, 2012
Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZ
Lipiec 30, 2012
Zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Lipiec 26, 2012
Nabycie akcji własnych
Lipiec 25, 2012
Realizacja programu odkupu akcji własnych
Lipiec 25, 2012
Nabycie akcji własnych
Lipiec 24, 2012
Nabycie akcji własnych
Lipiec 23, 2012
Nabycie akcji własnych
Lipiec 20, 2012
Nabycie akcji własnych
Lipiec 19, 2012
Nabycie akcji własnych
Lipiec 19, 2012
Nabycie akcji własnych
Lipiec 18, 2012
Realizacja programu odkupu akcji własnych
Lipiec 17, 2012
Nabycie akcji własnych
Lipiec 16, 2012
Nabycie akcji własnych
Lipiec 13, 2012
Nabycie akcji własnych
Lipiec 13, 2012
Wyniki finansowe Plast-Box S.A. za czerwiec 2012 roku
Lipiec 12, 2012
Nabycie akcji własnych
Lipiec 11, 2012
Nabycie akcji własnych
Lipiec 11, 2012
Realizacja programu odkupu akcji własnych
Lipiec 11, 2012
Nabycie akcji własnych
Lipiec 9, 2012
Nabycie akcji własnych
Lipiec 6, 2012
Nabycie akcji własnych
Lipiec 6, 2012
Wniosek o uzupełnienie porządku obrad NWZ zwołanego na dzień 30 lipca 2012 r.
Lipiec 5, 2012
Zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Lipiec 5, 2012
Nabycie akcji własnych
Lipiec 4, 2012
Realizacja programu odkupu akcji własnych
Lipiec 4, 2012
Nabycie akcji własnych
Lipiec 3, 2012
Nabycie akcji własnych
Lipiec 3, 2012
Zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Lipiec 2, 2012
Nabycie akcji własnych
Lipiec 2, 2012
Zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Czerwiec 29, 2012
Nabycie akcji własnych
Czerwiec 29, 2012
Nabycie akcji własnych – korekta
Czerwiec 29, 2012
Nabycie akcji własnych
Czerwiec 29, 2012
Modyfikacja wniosku dotyczącego zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Czerwiec 29, 2012
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Czerwiec 29, 2012
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Czerwiec 27, 2012
Realizacja programu odkupu akcji własnych
Czerwiec 27, 2012
Nabycie akcji własnych
Czerwiec 26, 2012
Nabycie akcji własnych
Czerwiec 26, 2012
Nabycie akcji własnych
Czerwiec 25, 2012
Nabycie akcji własnych
Czerwiec 22, 2012
Nabycie akcji własnych
Czerwiec 22, 2012
Zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Czerwiec 22, 2012
Nabycie akcji własnych
Czerwiec 21, 2012
Nabycie akcji własnych
Czerwiec 19, 2012
Zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Czerwiec 19, 2012
Program odkupu akcji własnych
Czerwiec 19, 2012
Skup akcji własnych
Czerwiec 18, 2012
Rozpoczęcie rozmów na temat współpracy i przygotowań do tej współpracy ze spółką Gamrat SA
Czerwiec 18, 2012
Informacja dotycząca przesunięcia terminu rozpoczęcia współpracy przez spółkę zależną ze spółką GAMRAT SA
Czerwiec 15, 2012
Zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Czerwiec 15, 2012
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Czerwiec 15, 2012
Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZ
Czerwiec 14, 2012
Wyniki finansowe Plast-Box S.A. za maj 2012 roku
Czerwiec 14, 2012
Wyniki finansowe Plast-Box S.A. za maj 2012 roku – korekta
Czerwiec 14, 2012
Zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Czerwiec 13, 2012
Zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Czerwiec 11, 2012
Nabycie znacznego pakietu akcji
Czerwiec 11, 2012
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
Czerwiec 11, 2012
Zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Czerwiec 6, 2012
Zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Czerwiec 5, 2012
Zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Maj 31, 2012
Zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Maj 29, 2012
Zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Maj 24, 2012
Zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Maj 22, 2012
Zawiadomienia w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Maj 18, 2012
Wybór biegłego rewidenta
Maj 18, 2012
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Maj 18, 2012
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Maj 18, 2012
Określenie liczby członków Zarządu i powołanie Zarządu na następną kadencję
Maj 17, 2012
Rezygnacja z funkcji Członka Zarządu Spółki
Maj 15, 2012
Powołanie członków Rady Nadzorczej nowej kadencji
Maj 14, 2012
Uchwała Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. – dzień podziału
Kwiecień 30, 2012
Zarejestrowanie przez sąd podziału (splitu) akcji i zmiany Statutu
Kwiecień 27, 2012
Wykaz raportów bieżących oraz raportów okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 r.
Kwiecień 5, 2012
Zawarcie znaczącej umowy
Kwiecień 2, 2012
Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZ
Marzec 31, 2012
Powołanie członka Zarządu oraz członków Rady Nadzorczej
Marzec 31, 2012
Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz informacja o odstąpieniu przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie od rozpatrywania jednego z punktów planowanego porządku obrad
Marzec 30, 2012
Odwołanie z funkcji Prezesa oraz Członka Zarządu Spółki
Marzec 9, 2012
Wnioski o uzupełnienie porządku obrad NWZ zwołanego na dzień 30 marca 2012 r.
Luty 27, 2012
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Luty 27, 2012
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Luty 14, 2012
Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Styczeń 23, 2012
Nabycie znacznego pakietu akcji
Styczeń 23, 2012
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
Styczeń 18, 2012
Terminy przekazywania raportów okresowych
Styczeń 9, 2012
Informacja o transakcjach osoby mającej dostęp do informacji poufnych
Grudzień 14, 2011
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
Grudzień 13, 2011
Nabycie znacznego pakietu akcji
Listopad 4, 2011
Zawieszenie oferty dotyczącej zakupu udziałów spółki zależnej
Październik 11, 2011
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
Październik 11, 2011
Nabycie znacznego pakietu akcji
Październik 4, 2011
Ustanowienie hipoteki na aktywach o znacznej wartości przez spółkę zależną
Wrzesień 29, 2011
Zbycie pakietu akcji -zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów
Wrzesień 26, 2011
Zawiadomienie o przekroczeniu progu 10 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu
Wrzesień 26, 2011
Zawiadomienie o przekroczeniu progu 10 % ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu
Wrzesień 20, 2011
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
Wrzesień 9, 2011
Zawarcie znaczącej umowy
Wrzesień 8, 2011
Zmiana znaczącej umowy – umowa kredytowa
Sierpień 26, 2011
Zmiana biegłego rewidenta
Sierpień 19, 2011
Podpisanie listu intencyjnego przez spółkę zależną
Sierpień 16, 2011
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
Sierpień 12, 2011
Nabycie znacznego pakietu akcji – przekroczenie 5 % ogólnej liczby głosów na WZA
Lipiec 29, 2011
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania
Czerwiec 30, 2011
Wybór biegłego rewidenta
Czerwiec 9, 2011
Odwołanie Prezesa Zarządu
Czerwiec 9, 2011
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Czerwiec 9, 2011
Wypłata dywidendy
Czerwiec 9, 2011
Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZA
Czerwiec 9, 2011
Powołanie Członka Zarządu oraz wybór Prezesa Zarządu
Maj 24, 2011
Wniosek o uzupełnienie porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 9 czerwca 2011 r. – korekta
Maj 20, 2011
Wniosek o uzupełnienie porządku obrad ZWZ zwołanego na dzień 9 czerwca 2011 r.
Maj 13, 2011
Informacja dotycząca negocjacji w sprawie oferty zakupu udziałów
Maj 12, 2011
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Maj 12, 2011
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Maj 10, 2011
Wykaz raportów bieżących oraz raportów okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 r.
Marzec 23, 2011
Otrzymanie oferty zakupu udziałów
Marzec 14, 2011
Korekta skonsolidowanego sprawozdania finansowego za IV kwartał 2010 r.
Marzec 1, 2011
Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Marzec 1, 2011
Odwołanie Członka Zarządu
Marzec 1, 2011
Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZA
Marzec 1, 2011
Powołanie członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej
Luty 25, 2011
Wpływ środków z tytułu dofinansowania projektu
Luty 25, 2011
Wpływ środków z tytułu dofinansowania projektu – korekta
Luty 21, 2011
Zawarcie aneksu do umowy
Luty 11, 2011
Rezygnacja z funkcji Prezesa Zarządu Spółki
Luty 8, 2011
Wniosek o uzupełnienie porządku obrad NWZ zwołanego na dzień 28 lutego 2011 r.
Luty 4, 2011
Wniosek o uzupełnienie porządku obrad NWZ zwołanego na dzień 28 lutego 2011 r.
Styczeń 31, 2011
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Styczeń 31, 2011
Projekty uchwał na NWZA
Styczeń 24, 2011
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
Styczeń 18, 2011
Ustanowienie zastawów na aktywach o znacznej wartości
Styczeń 18, 2011
Zawarcie aneksu do umowy
Styczeń 14, 2011
Terminy raportów okresowych
Grudzień 28, 2010
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
Grudzień 21, 2010
Zawarcie znaczącej umowy
Grudzień 10, 2010
Nabycie znacznego pakietu akcji
Grudzień 9, 2010
Informacja o transakcjach osoby mającej dostęp do informacji poufnych
Listopad 15, 2010
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej
Listopad 15, 2010
Założenia do strategii Grupy Plast-Box S.A. na lata 2011-2013
Listopad 15, 2010
Zmiana celów emisji wskazanych w Prospekcie emisyjnym
Listopad 15, 2010
Prognoza wyników Grupy Plast-Box SA na lata 2011-2013
Październik 12, 2010
Aneks do umowy o dofinansowanie projektu
Wrzesień 7, 2010
Zawarcie aneksu do umowy
Wrzesień 2, 2010
Nabycie pakietu akcji -zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów
Wrzesień 1, 2010
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej
Lipiec 26, 2010
Korekta jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2009
Lipiec 7, 2010
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej
Lipiec 1, 2010
Nabycie znacznego pakietu akcji – przekroczenie 10% ogólnej liczby głosów na WZA
Czerwiec 28, 2010
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Czerwiec 28, 2010
Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZA
Czerwiec 18, 2010
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną
Czerwiec 14, 2010
Wykaz raportów bieżących oraz raportów okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2009 r.
Maj 31, 2010
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Maj 31, 2010
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Maj 28, 2010
Nabycie znacznego pakietu akcji – przekroczenie 5% ogólnej liczby głosów na WZA
Maj 26, 2010
Wybór biegłego rewidenta
Maj 10, 2010
Nabycie pakietu akcji – zmiana dotychczas posiadanego udziału
Kwiecień 15, 2010
Zbycie pakietu akcji – zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów
Kwiecień 15, 2010
Zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów
Kwiecień 5, 2010
Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZA
Marzec 30, 2010
Powołanie Prezesa Zarządu oraz Członka Rady Nadzorczej Spółki
Marzec 29, 2010
Rezygnacje z funkcji Prezesa w Zarządzie Spółki
Marzec 29, 2010
Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Marzec 24, 2010
Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii B do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW
Marzec 24, 2010
Zarejestrowanie 445.310 akcji serii B w KDPW S.A.
Marzec 9, 2010
Wniosek o uzupełnienie porządku obrad NWZ zwołanego na dzień 29 marca 2010 r.
Marzec 2, 2010
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Marzec 2, 2010
Projekty uchwał na NWZ
Marzec 1, 2010
Rezygnacja Członka Zarządu
Luty 24, 2010
Zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów
Luty 22, 2010
Zmiana praw z papierów wartościowych
Luty 17, 2010
Ustanowienie zastawów na aktywach o znacznej wartości
Luty 16, 2010
Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
Luty 3, 2010
Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii G do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW oraz wyznaczenie ostatniego dnia notowania praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G
Luty 3, 2010
Zarejestrowanie akcji serii G w KDPW S.A.
Luty 3, 2010
Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości
Luty 2, 2010
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Styczeń 25, 2010
Zarejestrowanie przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego
Styczeń 18, 2010
Zakończenie subskrypcji akcji serii G
Styczeń 15, 2010
Terminy raportów okresowych
Styczeń 12, 2010
Wprowadzenie praw do akcji serii G do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW
Styczeń 11, 2010
Zarejestrowanie PDA w KDPW S.A.
Styczeń 11, 2010
Informacja o transakcjach osoby mającej dostęp do informacji poufnych
Styczeń 8, 2010
Przydział akcji serii G
Styczeń 4, 2010
Zatwierdzenie Aneksu nr 1 do Prospektu emisyjnego
Styczeń 4, 2010
Informacja o subskrybowanych Akcjach serii G
Styczeń 4, 2010
Informacja o subskrybowanych Akcjach serii G – korekta
Grudzień 28, 2009
Zawarcie znaczącej umowy kredytowej z Bankiem BPH Spółka Akcyjna
Grudzień 15, 2009
Dobre wyniki działalności Spółek – szacunki
Grudzień 11, 2009
Informacja GPW S.A. o notowaniu praw poboru akcji serii G Spółki
Grudzień 10, 2009
Zatwierdzenie prospektu emisyjnego
Grudzień 3, 2009
Informacje dotyczące emisji akcji serii G
Listopad 19, 2009
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Listopad 19, 2009
Nabycie znacznego pakietu akcji – przekroczenie 5% ogólnej liczby głosów na WZA
Listopad 17, 2009
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Listopad 16, 2009
Bardzo dobre wyniki działalności spółki ukraińskiej – szacunki
Listopad 12, 2009
Dobre wyniki działalności Spółki – szacunki
Listopad 6, 2009
Zamiar objęcia akcji Spółki przez znaczącego akcjonariusza
Listopad 4, 2009
Zamiar objęcia akcji Spółki przez znaczących akcjonariuszy
Październik 27, 2009
Ustanowieniu zastawu na aktywach o znacznej wartości
Październik 26, 2009
Zawarcie porozumienia w sprawie realizacji dostaw
Październik 26, 2009
Rejestracja przez KDPW S.A. jednostkowych praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii G
Październik 16, 2009
Bardzo dobre wyniki spółki ukraińskiej we wrześniu 2009r. – szacunki
Październik 13, 2009
Ustalenie ceny emisyjnej Akcji Serii G
Październik 13, 2009
Ustalenie ceny emisyjnej Akcji Serii G
Październik 7, 2009
Bardzo dobre wyniki Spółki we wrześniu 2009 r. – szacunki.
Październik 7, 2009
Bardzo dobre wyniki Spółki we wrześniu 2009 r. – szacunki.
Październik 2, 2009
Zbycie pakietu akcji – zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów
Październik 2, 2009
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Październik 2, 2009
Zbycie pakietu akcji – zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów
Październik 2, 2009
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Październik 1, 2009
Nabycie znacznego pakietu akcji
Październik 1, 2009
Nabycie znacznego pakietu akcji
Październik 1, 2009
Wrzesień 29, 2009
Zarejestrowanie 222.680 akcji serii B w KDPW S.A.
Wrzesień 29, 2009
Zarejestrowanie 222.680 akcji serii B w KDPW S.A.
Wrzesień 28, 2009
Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii B do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW
Wrzesień 28, 2009
Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii B do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW
Wrzesień 11, 2009
Bardzo dobre wyniki spółek grupy w sierpniu 2009 r.
Wrzesień 11, 2009
Bardzo dobre wyniki spółek grupy w sierpniu 2009 r.
Wrzesień 8, 2009
Rezygnacja członka Rady Nadzorczej
Wrzesień 8, 2009
Uchwały podjęte na NWZA
Wrzesień 8, 2009
Powołanie członka Rady Nadzorczej
Wrzesień 8, 2009
Uzupełnienie informacji dotyczących podjętych uchwał
Wrzesień 8, 2009
Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZA
Wrzesień 1, 2009
Korekta skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2009 r.- skład RN
Sierpień 24, 2009
Korekta prognozy jednostkowych wyników finansowych Spółki na rok 2009
Sierpień 13, 2009
Rekordowe wyniki w lipcu 2009r. – szacunki
Sierpień 13, 2009
Informacje na temat celu podwyższenia kapitału zakładowego
Sierpień 10, 2009
Projekty uchwał na NWZA
Sierpień 10, 2009
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Sierpień 8, 2009
Zmiana praw z papierów wartościowych
Lipiec 20, 2009
Zbycie pakietu akcji – zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów
Lipiec 14, 2009
Wstępne szacunki wyników Spółki zależnej „Plast-Box Ukraina” Sp. z o.o. za I półrocze 2009 r.
Lipiec 10, 2009
Nabycie znacznego pakietu akcji – przekroczenie 10% ogólnej liczby głosów na WZA
Lipiec 10, 2009
Nabycie znacznego pakietu akcji – przekroczenie 10% ogólnej liczby głosów na WZA
Lipiec 9, 2009
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Lipiec 9, 2009
Zbycie pakietu akcji – zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów
Lipiec 8, 2009
Wstępne szacunki jednostkowych wyników Spółki za I półrocze 2009 r.
Lipiec 6, 2009
Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZA – korekta
Lipiec 6, 2009
Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZA
Lipiec 2, 2009
Odpowiedzi na pytania akcjonariusza
Czerwiec 29, 2009
Uchwały podjęte na ZWZA
Czerwiec 18, 2009
Informacja dotycząca wniosku o wsparcie ze środków UE – zatwierdzenie do uzyskania dofinansowania
Czerwiec 17, 2009
Projekty uchwał na ZWZA
Czerwiec 15, 2009
Prognoza jednostkowych wyników finansowych Spółki na rok 2009
Czerwiec 8, 2009
Wybór biegłego rewidenta
Czerwiec 3, 2009
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki
Czerwiec 2, 2009
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
Maj 18, 2009
Wykaz raportów bieżących oraz raportów okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2008 r.
Maj 11, 2009
Odpowiedzi na pytania akcjonariuszy
Maj 8, 2009
Nabycie znacznego pakietu akcji – przekroczenie 5% ogólnej liczby głosów na WZA
Maj 5, 2009
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Maj 5, 2009
Nabycie pakietu akcji – zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów
Maj 5, 2009
Zbycie pakietu akcji – zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów
Maj 3, 2009
Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZA
Maj 1, 2009
Zbycie pakietu akcji – spadek poniżej 5% ogólnej liczby głosów na WZA
Kwiecień 30, 2009
Informacja dotycząca wniosku o wsparcie ze środków UE
Kwiecień 28, 2009
Uchwały podjęte na NWZA
Kwiecień 28, 2009
Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej
Kwiecień 27, 2009
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną
Kwiecień 24, 2009
Zmiana terminu przekazania raportu
Kwiecień 20, 2009
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
Kwiecień 18, 2009
Projekty uchwał na NWZA
Kwiecień 1, 2009
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki
Marzec 16, 2009
Zmiana terminów przekazywania raportów okresowych w 2009 roku
Marzec 5, 2009
Wniosek o zwołanie NWZA
Luty 25, 2009
Informacja o niestosowaniu w części zasady ładu korporacyjnego określonej w “Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW “
Luty 25, 2009
Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2008 r.
Luty 23, 2009
Zmiana terminu przekazania raportu
Luty 5, 2009
Informacja dotycząca kontraktów walutowych
Luty 3, 2009
Decyzja w sprawie sprzedaży udziałów w Spółce zależnej
Styczeń 26, 2009
Nabycie znacznego pakietu akcji – przekroczenie 5% ogólnej liczby głosów na WZA
Styczeń 26, 2009
Terminy raportów okresowych
Grudzień 16, 2008
Nabycie znacznego pakietu akcji
Listopad 21, 2008
Nabycie znacznego pakietu akcji – przekroczenie 5% ogólnej liczby głosów na WZA
Wrzesień 23, 2008
Zawarcie porozumienia w sprawie realizacji dostaw
Wrzesień 23, 2008
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej
Wrzesień 17, 2008
Zbycie znacznego pakietu akcji
Wrzesień 17, 2008
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Wrzesień 15, 2008
Nabycie znacznego pakietu akcji
Wrzesień 12, 2008
Zmiana oraz zawarcie znaczącej umowy – umowy kredytowe
Wrzesień 12, 2008
Wypowiedzenie umowy kredytowej
Wrzesień 11, 2008
Zbycie znacznego pakietu akcji
Wrzesień 8, 2008
Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2008 r.
Wrzesień 8, 2008
Nabycie znacznego pakietu akcji – przekroczenie 5% ogólnej liczby głosów na WZA
Sierpień 27, 2008
Zmiana nazwy biegłego rewidenta
Lipiec 7, 2008
Wstępne wyniki ze sprzedaży osiągnięte przez Spółki w I półroczu 2008 r.
Lipiec 1, 2008
Wybór biegłego rewidenta
Czerwiec 28, 2008
Wykaz raportów bieżących oraz raportów okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2007 r.
Czerwiec 28, 2008
Uchwały podjęte na ZWZA
Czerwiec 28, 2008
Wykaz raportów bieżących oraz raportów okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2007 r.
Czerwiec 28, 2008
Uchwały podjęte na ZWZA
Czerwiec 28, 2008
Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZA
Czerwiec 19, 2008
Projekty uchwał na ZWZA
Czerwiec 14, 2008
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej
Czerwiec 12, 2008
Sprawozdania Rady Nadzorczej
Czerwiec 9, 2008
Zmiana terminu przekazania raportu
Czerwiec 5, 2008
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki
Maj 28, 2008
Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZA
Maj 22, 2008
Uchwały podjęte na NWZA
Maj 22, 2008
Powołanie członków Rady Nadzorczej
Maj 22, 2008
Informacja o naruszeniu zasady Dobrych praktyk Spółek Notowanych na GPW
Maj 15, 2008
Przekazanie opóźnionej informacji
Maj 15, 2008
Odstąpienie od realizacji postanowień Listu intencyjnego
Maj 12, 2008
Projekty uchwał na NWZA
Kwiecień 29, 2008
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki
Kwiecień 24, 2008
Nabycie aktywów o znacznej wartości przez spółkę zależną
Kwiecień 18, 2008
Rejestracja podwyższenia kapitału spółki zależnej
Kwiecień 4, 2008
Wstępne wyniki ze sprzedaży osiągnięte przez Spółki w I kwartale 2008 r.
Marzec 13, 2008
Zmiana dotychczas posiadanego udziału w kapitale zakładowym
Marzec 12, 2008
Zarejestrowanie akcji serii F w KDPW S.A.
Marzec 11, 2008
Ostatni dzień notowań praw do akcji serii F
Marzec 11, 2008
Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii F do obrotu na Głównym Rynku GPW
Marzec 10, 2008
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Marzec 10, 2008
Nabycie znacznego pakietu akcji – zmiana dotychczas posiadanego udziału
Marzec 10, 2008
Informacja dotycząca realizacji celów inwestycyjnych Spółki
Marzec 10, 2008
Informacja dotycząca realizacji celów inwestycyjnych Spółki
Marzec 10, 2008
Zawarcie znaczącej umowy
Marzec 6, 2008
Zarejestrowanie przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego
Marzec 4, 2008
Zakończenie subskrypcji związanej z wprowadzeniem akcji serii F do obrotu na rynku notowań giełdowych
Luty 25, 2008
Wprowadzenie praw do akcji serii F do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW
Luty 23, 2008
Zarejestrowanie PDA w KDPW S.A.
Luty 20, 2008
Przydział akcji serii F
Luty 15, 2008
Zbycie pakietu akcji – spadek poniżej 5% ogólnej liczby głosów na WZA
Luty 15, 2008
Informacja o subskrybowanych Akcjach serii F i subskrypcji uzupełniającej
Luty 8, 2008
Informacja o objęciu akcji serii F przez Członków Zarządu
Styczeń 31, 2008
Terminy raportów okresowych
Styczeń 30, 2008
Informacja dotycząca Praw Poboru Akcji serii F
Styczeń 25, 2008
Zatwierdzenie prospektu emisyjnego
Grudzień 21, 2007
Rejestracja przez sąd nowo utworzonej spółki zależnej
Grudzień 20, 2007
Zawarcie znaczącej umowy – nabycie nieruchomości w Słupskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej
Grudzień 8, 2007
Uchwały podjęte na NWZA
Grudzień 8, 2007
Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZA
Listopad 29, 2007
Projekty uchwał na NWZA
Listopad 15, 2007
Korekta skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2007 r.
Listopad 13, 2007
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki
Listopad 6, 2007
Złożenie Prospektu Emisyjnego w KNF
Październik 9, 2007
Zawarcie znaczącej umowy
Październik 1, 2007
Ustalenie ceny emisyjnej Akcji Serii F
Wrzesień 21, 2007
Zmiana terminu przekazania raportu
Wrzesień 21, 2007
Rezygnacje z funkcji członka Zarządu i Prezesa w Zarządzie Spółki
Wrzesień 21, 2007
Uchwały podjęte na NWZA
Wrzesień 21, 2007
Zbycie pakietu akcji – spadek poniżej 5% ogólnej liczby głosów na WZA
Wrzesień 21, 2007
Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZA
Wrzesień 21, 2007
Powołanie Członka Rady Nadzorczej oraz Członka Zarządu Spółki
Wrzesień 19, 2007
Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE
Wrzesień 13, 2007
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
Wrzesień 12, 2007
Projekty uchwał na NWZA
Wrzesień 3, 2007
Informacje dotyczące inwestycji w SSSE
Sierpień 30, 2007
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Sierpień 29, 2007
Nabycie znacznego pakietu akcji – zmiana dotychczas posiadanego udziału
Sierpień 24, 2007
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki
Sierpień 24, 2007
Uchwała o podwyższeniu kapitału w Spółce zależnej
Sierpień 10, 2007
Zmiana terminu przekazania raportu
Sierpień 9, 2007
Informacja na temat szacunkowych wyników za II kwartał 2007 r.
Lipiec 30, 2007
Nabycie znacznego pakietu akcji – zmiana dotychczas posiadanego udziału
Czerwiec 29, 2007
Uchwały podjęte na ZWZA
Czerwiec 29, 2007
Wykaz raportów bieżących oraz raportów okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2006 r.
Czerwiec 29, 2007
Wybór biegłego rewidenta
Czerwiec 29, 2007
Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZA
Czerwiec 29, 2007
Powołanie członków Rady Nadzorczej
Czerwiec 19, 2007
Projekt inwestycyjny na terenach SSSE
Czerwiec 19, 2007
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Czerwiec 19, 2007
Projekty uchwał na ZWZA
Czerwiec 13, 2007
Sprawozdania Rady Nadzorczej
Czerwiec 12, 2007
Oświadczenie dotyczące zasad ładu korporacyjnego
Czerwiec 6, 2007
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki
Czerwiec 5, 2007
Zmiana terminu przekazania raportu
Maj 26, 2007
Nabycie znacznego pakietu akcji – zmiana dotychczas posiadanego udziału
Maj 18, 2007
Zawarcie znaczącej umowy
Kwiecień 18, 2007
Zawarcie znaczącej umowy
Kwiecień 4, 2007
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej
Marzec 6, 2007
Nabycie znacznego pakietu akcji – zmiana dotychczas posiadanego udziału
Marzec 5, 2007
Aneks do znaczącej umowy
Luty 27, 2007
Zawarcie znaczącej umowy
Luty 27, 2007
Zawarcie znaczącej umowy
Luty 26, 2007
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej
Luty 22, 2007
Zawarcie znaczącej umowy
Luty 14, 2007
Zawarcie znaczącej umowy
Luty 5, 2007
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną
Styczeń 24, 2007
Terminy raportów okresowych
Styczeń 16, 2007
Nabycie znacznego pakietu akcji – przekroczenie 5% ogólnej liczby głosów na WZA
Styczeń 11, 2007
Nabycie znacznego pakietu akcji – zmiana dotychczas posiadanego udziału
Styczeń 10, 2007
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Styczeń 4, 2007
Nabycie znacznego pakietu akcji – przekroczenie 5% ogólnej liczby głosów na WZA
Styczeń 2, 2007
Rejestracja przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej
Grudzień 29, 2006
Zarejestrowanie akcji serii E w KDPW
Grudzień 27, 2006
Dopuszczenie akcji serii E do obrotu na rynku podstawowym
Grudzień 20, 2006
Zarejestrowanie przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego
Grudzień 18, 2006
Przydział akcji serii E
Grudzień 13, 2006
Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii E
Grudzień 11, 2006
Zatwierdzenie aneksu do prospektu emisyjnego
Listopad 24, 2006
Zatwierdzenie prospektu emisyjnego
Listopad 14, 2006
Dodatkowe objaśnienia do skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2006 r.
Listopad 14, 2006
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2006 r.
Listopad 9, 2006
Nabycie znacznego pakietu akcji – przekroczenie 5% ogólnej liczby głosów na WZA
Wrzesień 25, 2006
Zmiana terminu przekazania raportu
Wrzesień 21, 2006
Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZA
Wrzesień 20, 2006
Uchwały podjęte na NWZA
Wrzesień 20, 2006
Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej
Wrzesień 12, 2006
Projekty uchwał na NWZA
Wrzesień 1, 2006
Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZA
Sierpień 31, 2006
Uchwały podjęte na NWZA
Sierpień 21, 2006
Projekty uchwał na NWZA
Sierpień 21, 2006
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Sierpień 14, 2006
Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2006 r.
Sierpień 14, 2006
Dodatkowe objaśnienia do skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2006 r.
Sierpień 9, 2006
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Lipiec 11, 2006
Zawarcie znaczącej umowy
Lipiec 3, 2006
Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZA
Czerwiec 30, 2006
Uchwały podjęte na ZWZA
Czerwiec 30, 2006
Wybór biegłego rewidenta
Czerwiec 30, 2006
Wykaz raportów bieżących oraz raportów okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2005 r.
Czerwiec 28, 2006
Oświadczenie dotyczące zasad ładu korporacyjnego
Czerwiec 21, 2006
Projekty uchwał na ZWZA
Czerwiec 14, 2006
Sprawozdania Rady Nadzorczej
Czerwiec 9, 2006
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki
Czerwiec 2, 2006
Zmiana terminu przekazania raportu
Kwiecień 5, 2006
Zawarcie znaczącej umowy
Marzec 31, 2006
Zawarcie znaczącej umowy
Marzec 30, 2006
Zawarcie znaczącej umowy
Marzec 10, 2006
Zawarcie znaczącej umowy
Marzec 9, 2006
Zawarcie znaczącej umowy
Marzec 1, 2006
Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2005 r.
Luty 6, 2006
Zawarcie znaczącej umowy
Styczeń 27, 2006
Aneks do znaczącej umowy
Styczeń 25, 2006
Terminy raportów okresowych
Listopad 14, 2005
Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2005 r.
Wrzesień 15, 2005
Zbycie akcji
Wrzesień 1, 2005
Nabycie akcji
Sierpień 12, 2005
Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2005 r.
Lipiec 12, 2005
Sprostowanie
Lipiec 6, 2005
Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZA z dnia 24 czerwca 2005 r.
Czerwiec 30, 2005
Wybór biegłego rewidenta
Czerwiec 25, 2005
Treść uchwał podjętych na ZWZA
Czerwiec 16, 2005
Projekty uchwał na ZWZA
Czerwiec 9, 2005
Sprawozdania Rady Nadzorczej
Czerwiec 6, 2005
Zmiana terminu przekazania raportu rocznego
Czerwiec 1, 2005
Termin ZWZA
Maj 13, 2005
Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 r.
Kwiecień 20, 2005
Aneks do znaczącej umowy
Kwiecień 20, 2005
Aneks do znaczącej umowy
Marzec 31, 2005
Plast-Box SA zmiana znaczącej umowy
Marzec 18, 2005
Aneks do znaczącej umowy
Marzec 18, 2005
Aneks do znaczącej umowy
Marzec 14, 2005
Rozmowy dotyczące wejścia inwestora zewnętrznego
Marzec 11, 2005
Plast-Box S.A., zmiana znaczącej umowy
Luty 16, 2005
Plast-Box SA zawarcie umowy
Luty 14, 2005
Raport kwartalny za IV kwartał 2004 r.
Luty 14, 2005
Plast-Box SA nabycie akcji
Luty 10, 2005
Plast-Box SA dane finansowe
Luty 9, 2005
Plast-Box SA znacząca umowa
Luty 9, 2005
Plast-Box SA znacząca umowa
Styczeń 24, 2005
PLAST-BOX SA terminy raportów
Styczeń 24, 2005
Plast-Box SA umowa z producentem tworzyw sztucznych
Styczeń 20, 2005
Plast – Box SA nabycie akcji przez członków zarządu
Grudzień 30, 2004
Podpisanie znaczącej umowy
Grudzień 30, 2004
Nabycie akcji Spółki przez akcjonariusza
Grudzień 23, 2004
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – wykaz akcjonariuszy
Grudzień 16, 2004
Znacząca umowa
Grudzień 12, 2004
Projekty uchwał na NWZA
Grudzień 10, 2004
Treść uchwał podjętych na NWZA
Grudzień 9, 2004
Znacząca umowa
Grudzień 6, 2004
Znacząca umowa
Grudzień 1, 2004
Znacząca umowa
Listopad 18, 2004
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Listopad 4, 2004
Raport kwartalny za III kwartał 2004 r.
Wrzesień 1, 2004
Podwyższenie kapitału
Sierpień 5, 2004
Zbycie akcji
Sierpień 4, 2004
Raport kwartalny za II kwartał 2004 r.
Lipiec 7, 2004
Uchwała o wyborze biegłego rewidenta
Lipiec 5, 2004
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej po 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy
Czerwiec 21, 2004
Członkowie Rady Nadzorczej
Czerwiec 21, 2004
Treść uchwał podjętych na ZWZA
Czerwiec 17, 2004
Zawarta umowa
Czerwiec 14, 2004
Nabycie akcji
Czerwiec 3, 2004
Treść projektów uchwał
Czerwiec 3, 2004
Sprawozdanie Rady Nadzorczej
Maj 28, 2004
Zmiana terminu przekazania raportu rocznego
Maj 26, 2004
Zwołanie ZWZA, porządek obrad
Maj 21, 2004
System Emitent
Maj 10, 2004
Znacząca umowa
Kwiecień 27, 2004
Raport kwartalny za I kwartał 2004 r.
Kwiecień 23, 2004
Zmiana terminu przekazania raportu kwartalnego
Kwiecień 2, 2004
Aneks do umowy
Kwiecień 1, 2004
Aneks do umowy kredytowej
Marzec 16, 2004
Umowa kredytowa
Marzec 5, 2004
Umowa leasingu
Marzec 4, 2004
Umowa zakupu
Marzec 4, 2004
Zawarta umowa
Marzec 3, 2004
Wyniki przeprowadzonej subskrypcji
Luty 26, 2004
Znacząca umowa
Luty 25, 2004
Wypowiedzenie umów kredytowych
Luty 24, 2004
Przyjęcie akcji do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych
Luty 20, 2004
Wycofanie wniosku o dopuszczenie do obrotu giełdowego praw do akcji serii D
Luty 19, 2004
Dopuszczenie do obrotu
Luty 18, 2004
Zmiana statutu
Luty 16, 2004
Przydział akcji serii D
Luty 13, 2004
Raport kwartalny za IV kwartał 2003r.
Luty 13, 2004
Terminy przekazywania raportów okresowych
Luty 12, 2004
Znacząca umowa
Luty 12, 2004
Korekta prospektu emisyjnego akcji serii A, C I D
Luty 5, 2004
Cena emisyjna
Luty 5, 2004
Aneks do umowy
Luty 5, 2004
Errata do prospektu emisyjnego
Luty 4, 2004
Korekta prospektu emisyjnego
Luty 2, 2004
Errata prospektu emisyjnego
Styczeń 29, 2004
Przedział cenowy
Styczeń 28, 2004
Korekta prospektu emisyjnego
Styczeń 27, 2004
Znacząca umowa
Styczeń 27, 2004
Porządek obrad NWZA
Styczeń 27, 2004
Osoba odpowiedzialna za kontakty z KPWiG

Akcje na giełdzie

Oferta publiczna akcji

Akcje serii D

W dniu 20 października 2003 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło Uchwałę nr 4 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru. Uchwała ta została zmieniona uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 grudnia 2003 r. W dniu 18 lutego 2004r. Rada Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjęła Uchwałę Nr 2/1020/2004, którą dopuściła do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 650.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 5 złotych każda, oznaczonych przez KDPW S.A. kodem PLPSTBX00016. Natomiast w dniu 23 lutego 2004 r. 650.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 5 zł każda zostało zarejestrowanych w Krajowym Depozycie pod kodem PLPSTBX00016 (zgodnie z Komunikatem Działu Operacyjnego KDPW S.A. na podstawie Uchwały nr 70/04 Zarządu KDPW S.A. z dnia 23 lutego 2004 r.). W dniu 17 lutego 2004 roku Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego o 3.250.00,00 zł, dokonane w drodze emisji 650.000 akcji serii D, nieuprzywilejowanych, o wartości nominalnej 5,00 zł każda.

 

Akcje serii E

W dniu 20 września 2006 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło Uchwałę nr 6 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji 660.000 akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru. W dniu 21 grudnia 2006 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął Uchwałę Nr 539/2006, którą dopuścił do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 660.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 5 złotych każda, oznaczonych przez KDPW S.A. kodem PLPSTBX00016. Natomiast w dniu 29 grudnia 2006 r. 660.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 5 zł każda zostało zarejestrowanych w Krajowym Depozycie pod kodem PLPSTBX00016 (zgodnie z Komunikatem Działu Operacyjnego KDPW S.A. z dnia 28 grudnia 2006 r. na podstawie Uchwały nr 727/06 Zarządu KDPW S.A. z dnia 19 grudnia 2006 r.). W dniu 19 grudnia 2006 roku Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego o 3.300.00,00 zł, dokonane w drodze emisji 660.000 akcji serii E, nieuprzywilejowanych, o wartości nominalnej 5,00 zł każda.

 

Akcje serii F

W dniu 21 września 2007 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło Uchwałę nr 3 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji do 4.300.000 akcji serii F z uwzględnieniem prawa poboru. W dniu 11 marca 2008 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął Uchwałę Nr 175/2008, którą dopuścił do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 2.256.140 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 5 złotych każda, oznaczonych przez KDPW S.A. kodem PLPSTBX00016. Natomiast w dniu 12 marca 2008 r. 2.256.140 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 5 zł każda zostało zarejestrowanych w Krajowym Depozycie pod kodem PLPSTBX00016 (zgodnie z Komunikatem Działu Operacyjnego KDPW S.A. z dnia 11 marca 2008 r. na podstawie Uchwały nr 66/08 Zarządu KDPW S.A. z dnia 1 lutego 2008 r.). W dniu 5 marca 2008 r. Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego o 11.280.700,00 zł, dokonane w drodze emisji 2.256.140 akcji serii F, nieuprzywilejowanych, o wartości nominalnej 5,00 zł każda.

 

Akcje serii G

W dniu 7 września 2009 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło Uchwałę nr 4 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji do 4.406.140 akcji serii G z uwzględnieniem prawa poboru. W dniu 1 lutego 2010 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął Uchwałę Nr 69/2010, którą dopuścił do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 4.406.140 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 5 złotych każda, oznaczonych przez KDPW S.A. kodem PLPSTBX00016. Natomiast w dniu 4 lutego 2010 r. 4.406.140 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 5 zł każda zostało zarejestrowanych w Krajowym Depozycie pod kodem PLPSTBX00016 (zgodnie z Komunikatem Działu Operacyjnego KDPW S.A. z dnia 2 lutego 2010 r. na podstawie Uchwały nr 545/09 Zarządu KDPW S.A. z dnia 23 grudnia 2009 r.). W dniu 25 stycznia 2010 r. Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego o 22.030.700,00 zł, dokonane w drodze emisji 4.406.140 akcji serii G, nieuprzywilejowanych, o wartości nominalnej 5,00 zł każda.

Notowania

Danie podstawowe
Nazwa spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „PLAST-BOX” Spółka Akcyjna
Ticker PLX
ISIN PLPSTBX00016
Rynek notowań GPW
Sektor chemiczny (che)
Indeksy, w skład których wchodzą akcje spółki WIG-POLAND, InvestorMS, WIG

 

Historia operacji na akcjach Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A.
Pierwsze notowania akcji Spółki na GPW w Warszawie S.A.
Akcje Spółki zadebiutowały na GPW w Warszawie S.A. w dniu 27 lutego 2004 r. Były to akcje serii A,B, C i D. Akcje serii E wprowadzone zostały do obrotu giełdowego na rynku podstawowym w dniu 29.12.2006 r., akcje serii F w dniu 12 marca 2008 r., 222.680 akcji serii B w dniu 30 września 2009 r., akcje serii G w dniu 4 lutego 2010 r., a 445.310 akcji serii B w dniu 26 marca 2010 r.
41.940.985 akcji zwykłych na okaziciela znajduje się w obrocie publicznym i jest notowanych na rynku podstawowym GPW w Warszawie S.A.
50 sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych nie zostało wprowadzonych do obrotu.

Kapitał zakładowy
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 41.941.035 zł i dzieli się na 41.941.035 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja.
Akcjami Spółki są:

 1. 853.950 akcji na okaziciela serii A,
 2. 3.340.000 akcji serii B, w tym:
  • 3.339.950 akcji na okaziciela,
  • 50 akcji imiennych uprzywilejowanych.
 3. 6.050 akcji na okaziciela serii C,
 4. 3.250.000 akcji na okaziciela serii D,
 5. 3.300.000 akcji na okaziciela serii E,
 6. 11.280.700 akcji na okaziciela serii F ,
 7. 19.910.335 akcji na okaziciela serii G.

Przeprowadzone emisje akcji
Na dzień 1 stycznia 2003 r. kapitał zakładowy Spółki wynosił 4.193.950 zł i dzielił się na 83.879 akcji o wartości nominalnej 50 zł każda, w tym: 17.079 Akcji serii A oraz 66.800 Akcji serii B. Akcje serii A, B były uprzywilejowane co do prawa głosu w ten sposób, iż 1 akcji przysługiwało 5 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
W dniu 13 maja 2003 roku zarejestrowano podwyższenie kapitału zakładowego o 6.050,00 zł, dokonane w drodze emisji 121 akcji serii C, imiennych, uprzywilejowanych co do głosu (1 akcja – 2 głosy), każda o wartości nominalnej 50,00 zł (na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 20 grudnia 2002 r.).
Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 października 2003 roku dokonano zmiany sposobu podziału kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej jednej akcji Spółki z kwoty 50 zł do 5 zł (split) oraz zniesienia uprzywilejowania Akcji serii A i C, a także zmniejszenia stopnia uprzywilejowania Akcji serii B z 1:5 na 1:2. Po zmianach dokonanych powyższymi uchwałami kapitał zakładowy Emitenta składał się z 840.000 akcji o wartości nominalnej 5 zł każda, w tym:

   1. 170.790         Akcji serii A,
   2. 668.000         Akcji serii B,
   3. 1.210             Akcji serii C.

Zmiana wartości nominalnej akcji Spółki i ograniczenie uprzywilejowania zostało zarejestrowane przez właściwy sąd rejestrowy w dniu 13 i 14 listopada 2003 roku.
Akcje imienne serii B posiadały uprzywilejowanie dotyczące pierwszeństwa w nabyciu akcji nowej emisji (prawo pierwszeństwa przysługiwało do takiej liczby akcji nowej emisji, która stanowiła procentowy odpowiednik liczby głosów, jaką dawały akcje imienne w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu; prawo przysługiwało akcjonariuszom posiadającym akcje imienne proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji imiennych). Uprzywilejowanie co do prawa poboru zniesiono poprzez zmianę Statutu, uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26.01.2004 r.
W dniu 20 października 2003 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło Uchwałę nr 4 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru. Uchwała ta została zmieniona uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 grudnia 2003 r. W dniu 18 lutego 2004r. Rada Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjęła Uchwałę Nr 2/1020/2004, którą dopuściła do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 650.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 5 złotych każda, oznaczonych przez KDPW S.A. kodem PLPSTBX00016. Natomiast w dniu 23 lutego 2004 r. 650.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 5 zł każda zostało zarejestrowanych w Krajowym Depozycie pod kodem PLPSTBX00016 (zgodnie z Komunikatem Działu Operacyjnego KDPW S.A. na podstawie Uchwały nr 70/04 Zarządu KDPW S.A. z dnia 23 lutego 2004 r.). W dniu 17 lutego 2004 roku Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego o 3.250.00,00 zł, dokonane w drodze emisji 650.000 akcji serii D, nieuprzywilejowanych, o wartości nominalnej 5,00 zł każda.
W dniu 20 września 2006 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło Uchwałę nr 6 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji 660.000 akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru. W dniu 21 grudnia 2006 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął Uchwałę Nr 539/2006, którą dopuścił do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 660.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 5 złotych każda, oznaczonych przez KDPW S.A. kodem PLPSTBX00016. Natomiast w dniu 29 grudnia 2006 r. 660.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 5 zł każda zostało zarejestrowanych w Krajowym Depozycie pod kodem PLPSTBX00016 (zgodnie z Komunikatem Działu Operacyjnego KDPW S.A. z dnia 28 grudnia 2006 r. na podstawie Uchwały nr 727/06 Zarządu KDPW S.A. z dnia 19 grudnia 2006 r.). W dniu 19 grudnia 2006 roku Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego o 3.300.00,00 zł, dokonane w drodze emisji 660.000 akcji serii E, nieuprzywilejowanych, o wartości nominalnej 5,00 zł każda.
W dniu 21 września 2007 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło Uchwałę nr 3 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji do 4.300.000 akcji serii F z uwzględnieniem prawa poboru. W dniu 11 marca 2008 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął Uchwałę Nr 175/2008, którą dopuścił do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 2.256.140 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 5 złotych każda, oznaczonych przez KDPW S.A. kodem PLPSTBX00016. Natomiast w dniu 12 marca 2008 r. 2.256.140 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 5 zł każda zostało zarejestrowanych w Krajowym Depozycie pod kodem PLPSTBX00016 (zgodnie z Komunikatem Działu Operacyjnego KDPW S.A. z dnia 11 marca 2008 r. na podstawie Uchwały nr 66/08 Zarządu KDPW S.A. z dnia 1 lutego 2008 r.). W dniu 5 marca 2008 r. Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego o 11.280.700,00 zł, dokonane w drodze emisji 2.256.140 akcji serii F, nieuprzywilejowanych, o wartości nominalnej 5,00 zł każda.
W dniu 7 sierpnia 2009 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę o zamianie 222.680 uprzywilejowanych akcji serii B na akcje zwykłe na okaziciela.
W dniu 25 września 2009 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął Uchwałę Nr 451/2009, którą dopuścił do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 222.680 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 5 złotych każda, oznaczonych przez KDPW S.A. kodem PLPSTBX00016. Natomiast w dniu 30 września 2009 r. 222.680 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 5 zł każda zostało zarejestrowanych w Krajowym Depozycie pod kodem PLPSTBX00016 (zgodnie z Komunikatem Działu Operacyjnego KDPW S.A. z dnia 29 września 2009 r. na podstawie Uchwały nr 348/09 Zarządu KDPW S.A. z dnia 22 września 2009 r.).
W dniu 7 września 2009 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło Uchwałę nr 4 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji do 4.406.140 akcji serii G z uwzględnieniem prawa poboru. W dniu 1 lutego 2010 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął Uchwałę Nr 69/2010, którą dopuścił do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 4.406.140 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 5 złotych każda, oznaczonych przez KDPW S.A. kodem PLPSTBX00016. Natomiast w dniu 4 lutego 2010 r. 4.406.140 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 5 zł każda zostało zarejestrowanych w Krajowym Depozycie pod kodem PLPSTBX00016 (zgodnie z Komunikatem Działu Operacyjnego KDPW S.A. z dnia 2 lutego 2010 r. na podstawie Uchwały nr 545/09 Zarządu KDPW S.A. z dnia 23 grudnia 2009 r.). W dniu 25 stycznia 2010 r. Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego o 22.030.700,00 zł, dokonane w drodze emisji 4.406.140 akcji serii G, nieuprzywilejowanych, o wartości nominalnej 5,00 zł każda.
W dniu 22 lutego 2010 r. Zarząd Spółki podjął uchwały o zamianie 445.310 uprzywilejowanych akcji serii B na akcje zwykłe na okaziciela.
W dniu 23 marca 2010 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął Uchwałę Nr 256/2010, którą dopuścił do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 445.310 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 5 złotych każda, oznaczonych przez KDPW S.A. kodem PLPSTBX00016. Natomiast w dniu 26 marca 2010r. 445.310 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 5 zł każda zostało zarejestrowanych w Krajowym Depozycie pod kodem PLPSTBX00016 (zgodnie z Komunikatem Działu Operacyjnego KDPW S.A. z dnia 24 marca 2010 r. na podstawie Uchwały nr 148/10 Zarządu KDPW S.A. z dnia 18 marca 2010 r.).

Podział akcji (split)

 1. Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 października 2003 roku dokonano zmiany sposobu podziału kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej jednej akcji Spółki z kwoty 50 zł do 5 zł (split). Po dokonanej zmianie kapitał zakładowy Spółki składał się z 840.000 akcji o wartości nominalnej 5 zł każda, w tym:
  1. 170.790        Akcji serii A,
  2. 668.000        Akcji serii B,
  3. 1.210            Akcji serii C.

Zmiana wartości nominalnej akcji Spółki i ograniczenie uprzywilejowania zostało zarejestrowane przez właściwy sąd rejestrowy w dniu 13 listopada 2003 roku.

 1. Kolejny podział (split) akcji polegający na zmianie dotychczasowej liczby akcji Spółki w drodze podziału ich wartości nominalnej w stosunku 1:5 w ten sposób, iż dotychczasową wartość nominalną akcji w wysokości 5,00 złotych ustalono na kwotę 1,00 złoty dla każdej akcji dokonany został na mocy uchwały nr 15/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 marca 2012 r.
  W wyniku zmiany wartości nominalnej akcji, każdą z dotychczas wyemitowanych w Spółce akcji serii A, B, C, D, E, F i G o dotychczasowej wartości nominalnej po 5,00 zł każda wymieniono na 5 akcji odpowiednich serii A, B, C, D, E, F i G o tożsamych prawach z akcji przed podziałem i o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja.

Po rejestracji zmian przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS w dniu 23 kwietnia 2012 r., struktura kapitału zakładowego przedstawiała się następująco:
Kapitał zakładowy Spółki wynosił 44.061.400 zł i dzielił się na 44.061.400 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda akcja, t.j.:

 1. 853.950 akcji na okaziciela serii A (853.950 głosów),
 2. 3.340.000 akcji serii B, w tym:
  • 3.339.950 akcji na okaziciela (3.339.950 głosów)
  • 50 akcji imiennych uprzywilejowanych (100 głosów)
 3. 6.050 akcji na okaziciela serii C (6.050 głosów)
 4. 3.250.000 akcji na okaziciela serii D (3.250.000 głosów)
 5. 3.300.000 akcji na okaziciela serii E (3.300.000 głosów),
 6. 11.280.700 akcji na okaziciela serii F (11.280.700 głosów),
 7. 22.030.700 akcji na okaziciela serii G (22.030.700 głosów).

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji po zarejestrowaniu zmiany struktury kapitału wynosiła 44.061.450.

Umorzenia akcji
W dniu 24 czerwca 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę Nr 21/2014 w sprawie umorzenia 2.120.365 sztuk akcji Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Kapitał zakładowy Spółki został obniżony z kwoty 44.061.400 zł do 41.941.035 zł i składał się z 41.940.985 sztuk akcji zwykłych na okaziciela oraz 50 sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych.
Obniżenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane rzez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS w dniu 25 września 2014 r.

Aktualnie prowadzone emisje akcji
Aktualnie nie są prowadzone nowe emisje akcji ani obligacji.

Aktualnie trwające procesy wprowadzania akcji do obrotu
Aktualnie Spółka nie wprowadza akcji do obrotu.

Wezwania
Nie ogłaszano wezwań

Przymusowy wykup
Obecnie nie jest prowadzony przymusowy wykup akcji.

Program skupu akcji własnych
Obecnie Spółka nie prowadzi programu skupu akcji własnych.

Kalendarium wydarzeń korporacyjnych

Brak aktualnych wydarzeń

Komunikaty prasowe

 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010

Zobacz także

Władze spółki

Zarząd spółki

Grzegorz
Pawlak
Prezes Zarządu

Pan Grzegorz Pawlak ukończył Technikum Mechaniczne w Słupsku oraz uczestniczył w wielu szkoleniach i kursach, m.in. w kursie z zakresu zarządzania, marketingu, zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym, wdrażania nowoczesnych technologii produkcyjnych, systemów logistyki i zapewnienia jakości.

Przebieg kariery zawodowej:

w latach 1978-1983 praca w budownictwie właściciel prywatnego zakładu elektrycznego
w latach 1983-1991 założenie prywatnego zakładu rzemieślniczego
w latach 1991-1994 wspólnik w Plast-Box s.c.
w latach 1994-1999 Dyrektor ds. Sprzedaży w Plast-Box Sp. z o.o.
od 1999 do 21.09.2007 r. Członek Zarządu, d/s Marketingu i Sprzedaży w “Plast-Box” S.A.
od 01.07.2004 r. do 15.10.2007 r. Dyrektor “PLAST-BOX Ukraina” Sp. z o.o.
od 15.10.2007 r. Dyrektor Generalny “PLAST-BOX Ukraina” Sp. z o.o.
od 22.09.2007 do 31.03.2010 Prezes Zarządu “Plast-Box” S.A.
od 1.04.2010 r. do 9.06.2011 r. Członek Zarządu “Plast-Box” S.A.
od 9.06.2011 r. do 30.03.2012 r. oraz od 30.09.2013 r. do 19.5.2015 r. Prezes Zarządu “Plast-Box” S.A.

Ponadto Pan Grzegorz Pawlak prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowa Usługowa Grzegorz Pawlak, Słupsk, ul. Jaśminowa 33. Powyższa działalność wykonywana przez Pana Grzegorza Pawlaka nie ma istotnego znaczenia dla Emitenta. Nie jest też konkurencyjna do działalności Emitenta.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, pan Grzegorz Pawlak nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Na podstawie złożonego oświadczenia nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Rada nadzorcza

Dariusz GłażewskiPrzewodniczący Rady Nadzorczej

Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 18 lutego 2015 r. wybrany został Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki.
Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 24 czerwca 2014 r. wybrany został Członkiem Rady Nadzorczej Spółki.

Wykształcenie:

1994‐1999 ‐ Uniwersytet Szczeciński, socjologia, studia magisterskie
1991‐1993 ‐ Akademia Pomorska, filologia angielska
Dodatkowe:
Kursy, szkolenia i seminaria z zakresu: zarządzania, zarządzania projektami, budżetowania projektów, aspektów prawnych i organizacyjnych umów IT, praw autorskich i własności intelektualnej.

Doświadczenie zawodowe:

07.2012 ‐ obecnie ‐ Kaliop Poland Sp. z o.o. (wcześniej Webstyle Systems Sp. z o.o. i ProUnity Sp. z o.o. po połączeniu z mediaSELF Sp. z o.o.), prezes zarządu, dyrektor finansowy
04.2013 ‐ obecnie ‐ Fundacja OpenBase, założyciel, prezes zarządu
04.2010 ‐ obecnie ‐ Pangeo Sp. z o.o., prezes zarządu
12.2008 ‐ 12.2013 – mediaSELF Sp. z o.o., prezes zarządu
04.2004 ‐ 12.2008 – Self s.c., manager, wspólnik
08.1998 ‐ 12.2008 – własna działalność gospodarcza
10.1999 ‐ 08.2007 – Akademia Pomorska, Wydział Filologii Angielskiej, asystent

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, pan Dariusz Głażewski nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Krzysztof BurszkaZastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Uchwałą nr 1 Rady Nadzorczej z dnia 20 stycznia 2016 roku wybrany został do pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

Wykształcenie:

Pan Krzysztof Burszka ukończył Wyższą Szkołę Informatyki i Zarządzania w Bielsku Białej na kierunku Informatyki i zarządzania uzyskując tytuł inżyniera.

Doświadczenie zawodowe:

2007 – obecnie – Epicentrk Ukraina, dyrektor d/s rozwoju
2006 Respektum Sp. z o.o. (Ukraina), kierownik projektu
2005 Brico Depot (Castorama Polska), dyrektor d/s asortymentu
2003-2004 Castorama Polska Sp. z o.o., szef regionalny
1999-2002 Castorama Polska Sp. z o.o., kierownik działu

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, pan Krzysztof Burszka nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Natalia MajerCzłonek Rady Nadzorczej

Uchwałą nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 9 października 2017 r. wybrana została Członkiem Rady Nadzorczej Spółki.

Wykształcenie:

1989 -1994                    Dyplom Magistra Filologii Romańskiej: Uniwersytet Kanta w Kaliningradzie (Rosja)

Doświadczenie zawodowe:

04-2016 – obecnie         Prezes Zarządu Globalcom Sp. z o.o.

11.2013 – 12.2014        Dyrektor ds. zakupów oraz polityki asortymentowej „Nowa Linia” sieć handlowa

01.2007 – 03.2013        Partner zarządzający Consulting „Adamski&Majer” Sp.J.

06.2003 – 05.2006         Zastępca Dyrektora Projektu “EpcentrK” (sieć marketów budowlanych)

01.2000 – 04.2003         Dyrektor ds. Asortymentu Działu Dekoracji Castorama Polska sp. z o.o.  – Dyrekcja Generalna

02.1997 – 01.2000        Asystentka Dyrektora ds. Asortymentu Castorama Polska sp. z o.o. Dyrekcja Generalna

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, pani Natalia Majer nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie jest również wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Adam LaskowskiCzłonek Rady Nadzorczej

Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 16 grudnia 2015 r. wybrany został Członkiem Rady Nadzorczej Spółki.

Wykształcenie:

2010-2014 Politechnika Gdańska, kierunek: elektrotechnika, specjalność: elektroenergetyka
2006-2009 Politechnika Gdańska, kierunek: zarządzanie i marketing, specjalność: zarządzanie organizacją
2000-2005 Politechnika Gdańska, kierunek: elektrotechnika

Doświadczenie zawodowe:

02-04.2015 – Członek Rady Nadzorczej Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A.
2013 – obecnie – Transprojekt Gdański Sp. z o.o., zastępca kierownika zespołu elektrycznego i teletechnicznego
2009 – obecnie – prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej pod nazwą El-Network s.c. Adam Laskowski, Michał Sajenko, Marcin Pepliński
2009-2013 Transprojekt Gdański Sp. z o.o., projektant w dziale elektrycznym
2005-2009 Transprojekt Gdański Sp. z o.o., asystent projektanta oraz tłumacza w dziale elektrycznym
2004-2005 Scientech Personnel, Inc., USA, praktyki studenckie
W dniu 24.07.2016 roku Pan Adam Laskowski zdał egzamin w Ministerstwie Skarbu Państwa i uzyskał uprawnienia do zasiadania w RN Spółek z udziałem Skarbu Państwa.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, pan Adam Laskowski nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie jest również wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Iuliia VlasenkoCzłonek Rady Nadzorczej

Uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 16 grudnia 2015 r. wybrana została Członkiem Rady Nadzorczej Spółki.

Wykształcenie:

W 1997 roku podjęła naukę w Tatarszczańskiej Uczelni Agrotechnicznej na wydziale „Prawoznawstwo”, którą ukończyła w 2001 roku. Otrzymała z wyróżnieniem dyplom młodszego specjalisty z zakresu „Prawoznawstwo” i zdobyła kwalifikacje prawnika. Jednocześnie zaocznie ukończyła studia z zakresu „Rachunkowość” – otrzymała z wyróżnieniem dyplom młodszego specjalisty i zdobyła kwalifikacje księgowego.
5.08.2001-25.06.2002 – edukacja w Akademii Państwowej podatkowej służby Ukrainy.
W 2002 roku rozpoczęła naukę na Akademii Adwokatury Ukrainy. W 2003 roku zdobyła pełne wyższe wykształcenie ze specjalności Prawoznawstwo.

Doświadczenie zawodowe:

2004 – obecnie – „Epicentr K” Sp.z o.o. radca prawny
2003 Ministerstwo Sprawiedliwości Ukrainy, specjalista II kategorii
2002 „Ariadna” Sp. z o.o., prawnik

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, pani Iuliia Vlasenko nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce cywilnej lub spółce osobowej bądź członkiem organu konkurencyjnej spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, nie jest również wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Ład korporacyjny

Dokumenty spółki

Statut Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box S.A.
Regulamin Rady Nadzorczej Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box S.A.
Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box S.A.
Oświadczenie dotyczące przestrzegania zasad ładu korporacyjnego
Oświadczenie dotyczące przestrzegania zasad ładu korporacyjnego
Oświadczenie dotyczące przestrzegania zasad ładu korporacyjnego