Informacje finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 147 189 153 179 147 486 139 347 135 576 121 745 119 867 113 021 101 122
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 12 800 7 937 187 4 500 9 059 7 619 6 153 6 090 5 614
Zysk (strata) brutto 10 396 7 507 1 330 4 377 8 064 6 545 4 802 4 520 3 772
Zysk (strata) netto 8 350 6 561 1 626 3 407 6 571 5 165 3 782 3 388 3 551
Aktywa razem 204 327 208 276 193 560 167 713 152 956 143 890 148 998 145 021 144 205
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 105 552 114 076 105 921 77 925 60 284 54 015 60 513 57 498 53 220
Zobowiązania długoterminowe 50 496 51 677 38 184 24 411 12 851 16 879 21 240 17 953 13 892
Zobowiązania krótkoterminowe 55 056 62 399 67 737 53 514 47 433 37 136 39 273 39 545 39 328
Kapitał własny 98 775 94 200 87 639 89 788 92 672 89 875 88 485 87 523 90 985
Kapitał zakładowy 41 941 41 941 41 941 41 941 41 941 41 941 41 941 44 061 44 061
Liczba akcji 41 941 035 41 941 035 41 941 035 41 941 035 41 941 035 41 941 035 41 941 035 44 061 400 44 061 400
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0,09 0 0,09 0,15 0,09 0,09 0,08 0,08 0,00
WYBRANE WSKAŹNIKI 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Rentowność sprzedaży
[zysk netto/przychody ze sprzedaży]
5,70% 4,30% 1,10% 2,4% 4,8% 4,2% 3,2% 3,0% 3,5%
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)
[aktywa bieżące/zobowiązania bieżące]
0,86 0,9 0,81 0,91 1,01 1,05 1,04 0,93 1,14
Wskaźnik ogólnego zadłużenia
[zobowiązania ogółem/aktywa ogółem]
0,52 0,55 0,55 0,46 0,39 0,38 0,41 0,40 0,37
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)
[zysk netto/aktywa ogółem]
4,10% 3,20% 0,80% 2,0% 4,3% 3,6% 2,5% 2,3% 2,5%
Aktywa obrotowe 47 474 56 250 55 029 48 849 47 999 39 064 40 678 36 729 44 691

Akcje na giełdzie Oferta publiczna akcji

Akcje serii D

W dniu 20 października 2003 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło Uchwałę nr 4 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru. Uchwała ta została zmieniona uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 grudnia 2003 r. W dniu 18 lutego 2004r. Rada Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjęła Uchwałę Nr 2/1020/2004, którą dopuściła do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 650.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 5 złotych każda, oznaczonych przez KDPW S.A. kodem PLPSTBX00016. Natomiast w dniu 23 lutego 2004 r. 650.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 5 zł każda zostało zarejestrowanych w Krajowym Depozycie pod kodem PLPSTBX00016 (zgodnie z Komunikatem Działu Operacyjnego KDPW S.A. na podstawie Uchwały nr 70/04 Zarządu KDPW S.A. z dnia 23 lutego 2004 r.). W dniu 17 lutego 2004 roku Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego o 3.250.00,00 zł, dokonane w drodze emisji 650.000 akcji serii D, nieuprzywilejowanych, o wartości nominalnej 5,00 zł każda.

Akcje serii E 

W dniu 20 września 2006 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło Uchwałę nr 6 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji 660.000 akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru. W dniu 21 grudnia 2006 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął Uchwałę Nr 539/2006, którą dopuścił do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 660.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 5 złotych każda, oznaczonych przez KDPW S.A. kodem PLPSTBX00016. Natomiast w dniu 29 grudnia 2006 r. 660.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 5 zł każda zostało zarejestrowanych w Krajowym Depozycie pod kodem PLPSTBX00016 (zgodnie z Komunikatem Działu Operacyjnego KDPW S.A. z dnia 28 grudnia 2006 r. na podstawie Uchwały nr 727/06 Zarządu KDPW S.A. z dnia 19 grudnia 2006 r.). W dniu 19 grudnia 2006 roku Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego o 3.300.00,00 zł, dokonane w drodze emisji 660.000 akcji serii E, nieuprzywilejowanych, o wartości nominalnej 5,00 zł każda.

 

Akcje serii F 

W dniu 21 września 2007 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło Uchwałę nr 3 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji do 4.300.000 akcji serii F z uwzględnieniem prawa poboru. W dniu 11 marca 2008 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął Uchwałę Nr 175/2008, którą dopuścił do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 2.256.140 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 5 złotych każda, oznaczonych przez KDPW S.A. kodem PLPSTBX00016. Natomiast w dniu 12 marca 2008 r. 2.256.140 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 5 zł każda zostało zarejestrowanych w Krajowym Depozycie pod kodem PLPSTBX00016 (zgodnie z Komunikatem Działu Operacyjnego KDPW S.A. z dnia 11 marca 2008 r. na podstawie Uchwały nr 66/08 Zarządu KDPW S.A. z dnia 1 lutego 2008 r.). W dniu 5 marca 2008 r. Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego o 11.280.700,00 zł, dokonane w drodze emisji 2.256.140 akcji serii F, nieuprzywilejowanych, o wartości nominalnej 5,00 zł każda.

 

Akcje serii G

W dniu 7 września 2009 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło Uchwałę nr 4 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji do 4.406.140 akcji serii G z uwzględnieniem prawa poboru. W dniu 1 lutego 2010 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął Uchwałę Nr 69/2010, którą dopuścił do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 4.406.140 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 5 złotych każda, oznaczonych przez KDPW S.A. kodem PLPSTBX00016. Natomiast w dniu 4 lutego 2010 r. 4.406.140 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 5 zł każda zostało zarejestrowanych w Krajowym Depozycie pod kodem PLPSTBX00016 (zgodnie z Komunikatem Działu Operacyjnego KDPW S.A. z dnia 2 lutego 2010 r. na podstawie Uchwały nr 545/09 Zarządu KDPW S.A. z dnia 23 grudnia 2009 r.). W dniu 25 stycznia 2010 r. Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego o 22.030.700,00 zł, dokonane w drodze emisji 4.406.140 akcji serii G, nieuprzywilejowanych, o wartości nominalnej 5,00 zł każda.

Prospekty emisyjne

Historia operacji na akcjach Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych „Plast-Box” S.A.
Pierwsze notowania akcji Spółki na GPW w Warszawie S.A.

Akcje Spółki zadebiutowały na GPW w Warszawie S.A. w dniu 27 lutego 2004 r. Były to akcje serii A,B, C i D. Akcje serii E wprowadzone zostały do obrotu giełdowego na rynku podstawowym w dniu 29.12.2006 r., akcje serii F w dniu 12 marca 2008 r., 222.680 akcji serii B w dniu 30 września 2009 r., akcje serii G w dniu 4 lutego 2010 r., a 445.310 akcji serii B w dniu 26 marca 2010 r.
41.940.985 akcji zwykłych na okaziciela znajduje się w obrocie publicznym i jest notowanych na rynku podstawowym GPW w Warszawie S.A.
50 sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych nie zostało wprowadzonych do obrotu.

Kapitał zakładowy

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 41.941.035 zł i dzieli się na 41.941.035 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja.
Akcjami Spółki są:

 1. 853.950 akcji na okaziciela serii A,
 2. 3.340.000 akcji serii B, w tym:
  • 3.339.950 akcji na okaziciela,
  • 50 akcji imiennych uprzywilejowanych.
 3. 6.050 akcji na okaziciela serii C,
 4. 3.250.000 akcji na okaziciela serii D,
 5. 3.300.000 akcji na okaziciela serii E,
 6. 11.280.700 akcji na okaziciela serii F ,
 7. 19.910.335 akcji na okaziciela serii G.
Przeprowadzone emisje akcji

Na dzień 1 stycznia 2003 r. kapitał zakładowy Spółki wynosił 4.193.950 zł i dzielił się na 83.879 akcji o wartości nominalnej 50 zł każda, w tym: 17.079 Akcji serii A oraz 66.800 Akcji serii B. Akcje serii A, B były uprzywilejowane co do prawa głosu w ten sposób, iż 1 akcji przysługiwało 5 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.
W dniu 13 maja 2003 roku zarejestrowano podwyższenie kapitału zakładowego o 6.050,00 zł, dokonane w drodze emisji 121 akcji serii C, imiennych, uprzywilejowanych co do głosu (1 akcja – 2 głosy), każda o wartości nominalnej 50,00 zł (na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 20 grudnia 2002 r.).
Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 października 2003 roku dokonano zmiany sposobu podziału kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej jednej akcji Spółki z kwoty 50 zł do 5 zł (split) oraz zniesienia uprzywilejowania Akcji serii A i C, a także zmniejszenia stopnia uprzywilejowania Akcji serii B z 1:5 na 1:2. Po zmianach dokonanych powyższymi uchwałami kapitał zakładowy Emitenta składał się z 840.000 akcji o wartości nominalnej 5 zł każda, w tym:

 1. 170.790         Akcji serii A,
 2. 668.000         Akcji serii B,
 3. 1.210             Akcji serii C.

Zmiana wartości nominalnej akcji Spółki i ograniczenie uprzywilejowania zostało zarejestrowane przez właściwy sąd rejestrowy w dniu 13 i 14 listopada 2003 roku.
Akcje imienne serii B posiadały uprzywilejowanie dotyczące pierwszeństwa w nabyciu akcji nowej emisji (prawo pierwszeństwa przysługiwało do takiej liczby akcji nowej emisji, która stanowiła procentowy odpowiednik liczby głosów, jaką dawały akcje imienne w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu; prawo przysługiwało akcjonariuszom posiadającym akcje imienne proporcjonalnie do liczby posiadanych akcji imiennych). Uprzywilejowanie co do prawa poboru zniesiono poprzez zmianę Statutu, uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26.01.2004 r.
W dniu 20 października 2003 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło Uchwałę nr 4 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru. Uchwała ta została zmieniona uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 grudnia 2003 r. W dniu 18 lutego 2004r. Rada Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjęła Uchwałę Nr 2/1020/2004, którą dopuściła do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 650.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 5 złotych każda, oznaczonych przez KDPW S.A. kodem PLPSTBX00016. Natomiast w dniu 23 lutego 2004 r. 650.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 5 zł każda zostało zarejestrowanych w Krajowym Depozycie pod kodem PLPSTBX00016 (zgodnie z Komunikatem Działu Operacyjnego KDPW S.A. na podstawie Uchwały nr 70/04 Zarządu KDPW S.A. z dnia 23 lutego 2004 r.). W dniu 17 lutego 2004 roku Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego o 3.250.00,00 zł, dokonane w drodze emisji 650.000 akcji serii D, nieuprzywilejowanych, o wartości nominalnej 5,00 zł każda.
W dniu 20 września 2006 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło Uchwałę nr 6 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji 660.000 akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru. W dniu 21 grudnia 2006 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął Uchwałę Nr 539/2006, którą dopuścił do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 660.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 5 złotych każda, oznaczonych przez KDPW S.A. kodem PLPSTBX00016. Natomiast w dniu 29 grudnia 2006 r. 660.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 5 zł każda zostało zarejestrowanych w Krajowym Depozycie pod kodem PLPSTBX00016 (zgodnie z Komunikatem Działu Operacyjnego KDPW S.A. z dnia 28 grudnia 2006 r. na podstawie Uchwały nr 727/06 Zarządu KDPW S.A. z dnia 19 grudnia 2006 r.). W dniu 19 grudnia 2006 roku Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego o 3.300.00,00 zł, dokonane w drodze emisji 660.000 akcji serii E, nieuprzywilejowanych, o wartości nominalnej 5,00 zł każda.
W dniu 21 września 2007 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło Uchwałę nr 3 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji do 4.300.000 akcji serii F z uwzględnieniem prawa poboru. W dniu 11 marca 2008 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął Uchwałę Nr 175/2008, którą dopuścił do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 2.256.140 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 5 złotych każda, oznaczonych przez KDPW S.A. kodem PLPSTBX00016. Natomiast w dniu 12 marca 2008 r. 2.256.140 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 5 zł każda zostało zarejestrowanych w Krajowym Depozycie pod kodem PLPSTBX00016 (zgodnie z Komunikatem Działu Operacyjnego KDPW S.A. z dnia 11 marca 2008 r. na podstawie Uchwały nr 66/08 Zarządu KDPW S.A. z dnia 1 lutego 2008 r.). W dniu 5 marca 2008 r. Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego o 11.280.700,00 zł, dokonane w drodze emisji 2.256.140 akcji serii F, nieuprzywilejowanych, o wartości nominalnej 5,00 zł każda.
W dniu 7 sierpnia 2009 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę o zamianie 222.680 uprzywilejowanych akcji serii B na akcje zwykłe na okaziciela.
W dniu 25 września 2009 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął Uchwałę Nr 451/2009, którą dopuścił do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 222.680 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 5 złotych każda, oznaczonych przez KDPW S.A. kodem PLPSTBX00016. Natomiast w dniu 30 września 2009 r. 222.680 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 5 zł każda zostało zarejestrowanych w Krajowym Depozycie pod kodem PLPSTBX00016 (zgodnie z Komunikatem Działu Operacyjnego KDPW S.A. z dnia 29 września 2009 r. na podstawie Uchwały nr 348/09 Zarządu KDPW S.A. z dnia 22 września 2009 r.).
W dniu 7 września 2009 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło Uchwałę nr 4 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji do 4.406.140 akcji serii G z uwzględnieniem prawa poboru. W dniu 1 lutego 2010 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął Uchwałę Nr 69/2010, którą dopuścił do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 4.406.140 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 5 złotych każda, oznaczonych przez KDPW S.A. kodem PLPSTBX00016. Natomiast w dniu 4 lutego 2010 r. 4.406.140 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 5 zł każda zostało zarejestrowanych w Krajowym Depozycie pod kodem PLPSTBX00016 (zgodnie z Komunikatem Działu Operacyjnego KDPW S.A. z dnia 2 lutego 2010 r. na podstawie Uchwały nr 545/09 Zarządu KDPW S.A. z dnia 23 grudnia 2009 r.). W dniu 25 stycznia 2010 r. Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego o 22.030.700,00 zł, dokonane w drodze emisji 4.406.140 akcji serii G, nieuprzywilejowanych, o wartości nominalnej 5,00 zł każda.
W dniu 22 lutego 2010 r. Zarząd Spółki podjął uchwały o zamianie 445.310 uprzywilejowanych akcji serii B na akcje zwykłe na okaziciela.
W dniu 23 marca 2010 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął Uchwałę Nr 256/2010, którą dopuścił do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 445.310 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 5 złotych każda, oznaczonych przez KDPW S.A. kodem PLPSTBX00016. Natomiast w dniu 26 marca 2010r. 445.310 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 5 zł każda zostało zarejestrowanych w Krajowym Depozycie pod kodem PLPSTBX00016 (zgodnie z Komunikatem Działu Operacyjnego KDPW S.A. z dnia 24 marca 2010 r. na podstawie Uchwały nr 148/10 Zarządu KDPW S.A. z dnia 18 marca 2010 r.).

Podział akcji (split)
 1. Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 października 2003 roku dokonano zmiany sposobu podziału kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej jednej akcji Spółki z kwoty 50 zł do 5 zł (split). Po dokonanej zmianie kapitał zakładowy Spółki składał się z 840.000 akcji o wartości nominalnej 5 zł każda, w tym:
  1. 170.790        Akcji serii A,
  2. 668.000        Akcji serii B,
  3. 1.210            Akcji serii C.

Zmiana wartości nominalnej akcji Spółki i ograniczenie uprzywilejowania zostało zarejestrowane przez właściwy sąd rejestrowy w dniu 13 listopada 2003 roku.

 1. Kolejny podział (split) akcji polegający na zmianie dotychczasowej liczby akcji Spółki w drodze podziału ich wartości nominalnej w stosunku 1:5 w ten sposób, iż dotychczasową wartość nominalną akcji w wysokości 5,00 złotych ustalono na kwotę 1,00 złoty dla każdej akcji dokonany został na mocy uchwały nr 15/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 marca 2012 r.
  W wyniku zmiany wartości nominalnej akcji, każdą z dotychczas wyemitowanych w Spółce akcji serii A, B, C, D, E, F i G o dotychczasowej wartości nominalnej po 5,00 zł każda wymieniono na 5 akcji odpowiednich serii A, B, C, D, E, F i G o tożsamych prawach z akcji przed podziałem i o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja.

Po rejestracji zmian przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS w dniu 23 kwietnia 2012 r., struktura kapitału zakładowego przedstawiała się następująco:
Kapitał zakładowy Spółki wynosił 44.061.400 zł i dzielił się na 44.061.400 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda akcja, t.j.:

 1. 853.950 akcji na okaziciela serii A (853.950 głosów),
 2. 3.340.000 akcji serii B, w tym:
  • 3.339.950 akcji na okaziciela (3.339.950 głosów)
  • 50 akcji imiennych uprzywilejowanych (100 głosów)
 3. 6.050 akcji na okaziciela serii C (6.050 głosów)
 4. 3.250.000 akcji na okaziciela serii D (3.250.000 głosów)
 5. 3.300.000 akcji na okaziciela serii E (3.300.000 głosów),
 6. 11.280.700 akcji na okaziciela serii F (11.280.700 głosów),
 7. 22.030.700 akcji na okaziciela serii G (22.030.700 głosów).

Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji po zarejestrowaniu zmiany struktury kapitału wynosiła 44.061.450.

Umorzenia akcji

W dniu 24 czerwca 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę Nr 21/2014 w sprawie umorzenia 2.120.365 sztuk akcji Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Kapitał zakładowy Spółki został obniżony z kwoty 44.061.400 zł do 41.941.035 zł i składał się z 41.940.985 sztuk akcji zwykłych na okaziciela oraz 50 sztuk akcji imiennych uprzywilejowanych.
Obniżenie kapitału zakładowego zostało zarejestrowane rzez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS w dniu 25 września 2014 r.

Aktualnie prowadzone emisje akcji
Aktualnie nie są prowadzone nowe emisje akcji ani obligacji.

Aktualnie trwające procesy wprowadzania akcji do obrotu
Aktualnie Spółka nie wprowadza akcji do obrotu.

Wezwania
Nie ogłaszano wezwań

Przymusowy wykup
Obecnie nie jest prowadzony przymusowy wykup akcji.

Program skupu akcji własnych
Obecnie Spółka nie prowadzi programu skupu akcji własnych.

Napisz do nas

To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.