Informacje finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 139 347 135 576 121 745 119 867 113 021 101 122
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 500 9 059 7 619 6 153 6 090 5 614
Zysk (strata) brutto 4 377 8 064 6 545 4 802 4 520 3 772
Zysk (strata) netto 3 407 6 571 5 165 3 782 3 388 3 551
Aktywa razem 167 713 152 956 143 890 148 998 145 021 144 205
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 77 925 60 284 54 015 60 513 57 498 53 220
Zobowiązania długoterminowe 24 411 12 851 16 879 21 240 17 953 13 892
Zobowiązania krótkoterminowe 53 514 47 433 37 136 39 273 39 545 39 328
Kapitał własny 89 788 92 672 89 875 88 485 87 523 90 985
Kapitał zakładowy 41 941 41 941 41 941 41 941 44 061 44 061
Liczba akcji 41 941 035 41 941 035 41 941 035 41 941 035 44 061 400 44 061 400
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję 0,15 0,09 0,09 0,08 0,08 0,00
WYBRANE WSKAŹNIKI 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Rentowność sprzedaży

[zysk netto/przychody ze sprzedaży]

2,4% 4,8% 4,2% 3,2% 3,0% 3,5%
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio)

[aktywa bieżące/zobowiązania bieżące]

0,91 1,01 1,05 1,04 0,93 1,14
Wskaźnik ogólnego zadłużenia

[zobowiązania ogółem/aktywa ogółem]

0,46 0,39 0,38 0,41 0,40 0,37
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA)

[zysk netto/aktywa ogółem]

2,0% 4,3% 3,6% 2,5% 2,3% 2,5%
Atywa obrotowe 48 849 47 999 39 064 40 678 36 729 44 691