Dodatkowe objaśnienia do skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2006 r.