Powiadomienie o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze

Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych “PLAST-BOX” S.A. z siedzibą w Słupsku („Spółka”) informuje, że w dniu 13 grudnia 2016 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie otrzymane od Pana Adama Laskowskiego, członka Rady Nadzorczej Spółki (osoba zobowiązana), sporządzone na podstawie art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE, o dokonanych transakcjach zakupu akcji Spółki.

Treść zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

ZA ZARZĄD:
Krzysztof Pióro
Członek Zarządu