Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 r.