Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2006 r.