Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2006 r.