Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2006 r.