Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2005 r.