Wybór biegłego rewidenta

Zarząd Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych “PLAST-BOX” S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zakresem kompetencji podjęła uchwałę o wyborze biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania skonsolidowanego i jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2006, w tym półrocznego przeglądu sprawozdania skonsolidowanego i jednostkowego. Wybranym podmiotem jest “Rewit” Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Beniowskiego 5 działająca na podstawie Uchwały nr 94/50/95 Krajowej Izby Biegłych Rewidentów w Warszawie z dnia 7 lutego 1995 r., wpisana pod numerem ewidencyjnym 101.
Spółka korzystała z usług w/w podmiotu przy badaniu sprawozdań finansowych Spółki za lata 2001, 2002, 2003, 2004 i 2005 r. oraz w zakresie przygotowania części prospektu emisyjnego.
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
ZA ZARZĄD: Waldemar Pawlak, Prezes Zarządu