Komunikaty prasowe

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Projekt realizowany w ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
W związku z realizacją projektu „Wprowadzenie systemu B2B do realizacji procesów z kontrahentami (sprzedaż, zaopatrzenie, magazyn) w formie elektronicznej innowacją procesową w „Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box S.A.” dofinansowanego przez Unię Europejską Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box S.A. poszukuje dostawcy usługi wizualizującej procesy biznesowe B2B w postaci prototypu rozwiązania.

Nazwa i adres zamawiającego: Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box S.A. z siedzibą w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17a, 76-200 Słupsk, tel. +48 59 8400880, +48 59 8420528.
Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych Plast-Box S.A. zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu, którego przedmiotem zamówienia jest zakup oraz przygotowanie prototypu rozwiązania obsługującego procesy biznesowe przedstawione w dokumencie „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” i ich połączenie z systemami partnerów w projekcie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty w załączniku 1 dostępny jest na indywidualne życzenie zainteresowanych oferentów pod adresem mailowym pana Adama Pawlaka – .

Termin realizacji zamówienia: 31.10.2012 r.
Miejsce oraz sposób uzyskania dodatkowej informacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu: siedziba zamawiającego, Pan Adam Pawlak tel. +48 59 840 5555, fax +48 59 840 5554
Kryteria wyboru ofert: cena – 40%, czas realizacji-40% doświadczenie – 10%, potencjał wykonawcy – 10%.
Wymagania stawiane oferentowi:
a. Oświadczenie oferenta o możliwościach technicznych pozwalających na realizację zamówienia
b. Wykonanie co najmniej 3 prototypów systemów (w tym systemów B2B0 w ciągu ostatnich 3 lat.
c. Wykaz określający potencjał – ilości pracowników oraz obrót roczny oferenta.
Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, dostarczyć w formie elektronicznej (fax lub e-mail) lub pisemnej. Oferta winna być oznaczona w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy oraz przedmiot oferty. Ofertę należy złożyć zgodnie z załącznikiem 2.
Miejsce i termin złożenia oferty: ofertę należy dostarczyć w formie elektronicznej (fax lub e-mail) lub papierowej do dnia 17.10.2012r. do godziny 15:00 w siedzibie zamawiającego przy ul. Lutosławskiego 17a, 76-200 Słupsk
Informacja dotycząca wybranej oferty zostanie umieszczona na stronie www.opakowania.plast-box.com w dniu 18.10.2012r.
Załącznik 1 – Szczegółowy opis prototypu dla rozwiązania B2B i Załącznik 2 – Wzór formularza ofertowego dostępne są na indywidualne życzenie zainteresowanych oferentów pod adresem mailowym pana Adama Pawlaka –