Komunikaty prasowe

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Słupsk, 6 lutego 2012
Zapytanie ofertowe: 1/POIG/82/2012_P-B
Projekt realizowany w ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
W związku z realizacją projektu „Rozwój spółki PLAST-BOX S.A. oraz wzrost efektywności w realizacji podstawowych procesów biznesowych realizowanych z klientami indywidualnymi, klientami przemysłowymi i dostawcami dzięki wdrożeniu zintegrowanego systemu B2B” dofinansowanego przez Unię Europejską Plast-Box S.A. poszukuje dostawcy usługi analizy przedwdrożeniowej w celu opracowania procesów biznesowych i sposobów ich odzwierciedlenia w nowym systemie B2B.

1. Nazwa i adres zamawiającego: Plast-Box S.A. w Słupsku z siedzibą przy ul. Lutosławskiego 17A, 76-200 Słupsk, tel. 59/840 08 80, fax 59/842 05 28.
2. Plast-Box S.A. zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu, którego przedmiotem zamówienia jest zakup analizy przedwdrożeniowej w celu opracowania procesów biznesowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty w załączniku 1 dostępny jest na indywidualne życzenie zainteresowanych oferentów pod adresem mailowym pana Adama Pawlaka –
3. Termin realizacji zamówienia: 30.04.2012 r.
4. Miejsce oraz sposób uzyskania dodatkowej informacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu: siedziba zamawiającego, Pan Adam Pawlak tel. 59/ 840 5555, fax 59/779 05 01.
5. Kryteria wyboru ofert: cena – 40%, doświadczenie – 30%, potencjał wykonawcy – 30%.
6. Wymagania stawiane oferentowi:
a. Oświadczenie oferenta o możliwościach technicznych pozwalających na realizację zamówienia
b. Wykonanie co najmniej 3 analiz przedwdrożeniowych procesów biznesowych (w tym dla systemów B2B) w ciągu ostatnich 3 lat.
c. Wykaz określający potencjał – ilości pracowników oraz obrót roczny oferenta.
7. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, dostarczyć w formie elektronicznej (fax lub e-mail) lub pisemnej. Oferta winna być oznaczona w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy oraz przedmiot oferty. Ofertę należy złożyć zgodnie z załącznikiem 2. który dostępny jest na indywidualne życzenie zainteresowanych oferentów pod adresem mailowym pana Adama Pawlaka –
8. Miejsce i termin złożenia oferty: ofertę należy dostarczyć w formie elektronicznej (fax lub e-mail) lub papierowej do dnia 14.02.2012r. do godziny 15:00 w siedzibie zamawiającego w Słupsku, przy ul. Lutosławskiego 17A.
9. Informacja dotycząca wybranej oferty zostanie umieszczona na stronie plast-box.com w dniu 17.02.2012 r.

Załącznik 1 – Szczegółowy opis planowanego do wdrożenia systemu i Załącznik 2 – Wzór formularza ofertowego dostępne są na indywidualne życzenie zainteresowanych oferentów pod adresem mailowym pana Adama Pawlaka –