Komunikaty prasowe

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Zapytanie ofertowe: 4/POIG/82/2013_P-B
Projekt realizowany w ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ
W związku z realizacją projektu „Rozwój spółki PLAST-BOX S.A. oraz wzrost efektywności w realizacji podstawowych procesów biznesowych realizowanych z klientami indywidualnymi, klientami przemysłowymi i dostawcami dzięki wdrożeniu zintegrowanego systemu B2B” dofinansowanego przez Unię Europejską Plast-Box S.A. poszukuje dostawcy serwera do obsługi bazy danych, macierzy dyskowej oraz oprogramowania operacyjnego dla tego serwera i oprogramowania bazodanowego.

1. Nazwa i adres zamawiającego: Plast-Box S.A. w Słupsku z siedzibą przy ul. Lutosławskiego 17A, 76-200 Słupsk, tel. 59/840 08 80, fax 59/842 05 28.
2. Plast-Box S.A. zaprasza do złożenia oferty cenowej w postępowaniu, którego przedmiotem zamówienia jest zakup serwera do obsługi bazy danych, macierzy dyskowej do przechowywania i przetwarzania dużej ilości danych pochodzących z bazy danych. Urządzenia będą kupowane wraz z usługą montażu. Dodatkowo – dostawca powinien dostarczyć także oprogramowanie operacyjne dla serwera bazodanowego oraz oprogramowanie bazodanowe dla 45 użytkowników. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty w załączniku 1 dostępny jest na indywidualne życzenie zainteresowanych oferentów pod adresem mailowym pana Adama Pawlaka – .
3. Termin realizacji zamówienia: 20.03.2013 r.
4. Miejsce oraz sposób uzyskania dodatkowej informacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu: siedziba zamawiającego, Pan Adam Pawlak tel. 59/ 840 5555, fax 59/840 5554
5. Kryteria wyboru ofert: cena – 60%, doświadczenie i potencjał – 40%.
6. Wymagania stawiane oferentowi:
a. Dostawa co najmniej 3 rozwiązań serwerowych dla systemów informatycznych i baz danych w ciągu ostatniego roku o wartości minimalnej 40 000 PLN .
b. Wykaz określający potencjał – ilości pracowników oraz obrót roczny oferenta.
c. Posiadanie certyfikacji do sprzedaży i konfiguracji rozwiązań serwerowych danego producenta – kopia takiego certyfikatu.
d. Wykaz, co najmniej 2 pracowników posiadających minimum certyfikaty Microsoft Certified Professional (MCITP, MCPD).
7. Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, dostarczyć w formie elektronicznej (fax lub e-mail) lub pisemnej. Oferta winna być oznaczona w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy oraz przedmiot oferty. Ofertę należy złożyć zgodnie z załącznikiem 2.
8. Miejsce i termin złożenia oferty: ofertę należy dostarczyć w formie elektronicznej (fax lub e-mail) lub papierowej do dnia 21.02.2013r. do godziny 15:00 w siedzibie zamawiającego w Słupsku, przy ul. Lutosławskiego 17A.
9. Informacja dotycząca wybranej oferty zostanie umieszczona na stronie plast-box.com w dniu 25.02.2012 r.

Załącznik 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (konfiguracja urządzeń oraz opis licencji). Załącznik 2 – Wzór formularza ofertowego