Zawarcie znaczącej umowy

Zarząd PTS “PLAST-BOX” S.A. informuje, iż w dniu 09 marca 2006 roku został podpisany aneks, przedłużający umowę pomiędzy Plast-Box S.A. jako dostawcą a KFFiL „NOBILES” Sp. z o.o. jako odbiorcą.
Aneks przedłuża umowę na czas nieokreślony.
Przedmiotem umowy jest wyprodukowanie i dostarczenie przez Spółkę opakowań czystych i z nadrukiem, stosowanych przez odbiorcę do konfekcjonowania farb wodorozcieńczalnych.
Umowa nie precyzuje wartości. Na podstawie prognoz zapotrzebowania na lata 2006-2010 oraz asortymentu, ilości i cen oferowanych przez spółkę na opakowania, dostarczane do odbiorcy w latach ubiegłych wartość kontraktu szacuje się na około 8.154.000 złotych.
Szacowana wartość kontraktu przekracza 10% kapitałów własnych PLAST-BOX S.A., czym spełnia kryterium uznania umowy za znaczącą.
Podstawa prawna: art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
ZA ZARZĄD: Waldemar Pawlak, Prezes Zarządu