Zawarcie znaczącej umowy

Zarząd PTS “PLAST-BOX” S.A. informuje, iż w dniu 8 marca 2006 roku zawarta została umowa pomiędzy PTS Plast-Box S.A. jako dostawcą a Popcorn Company Produktions & Co. KG jako odbiorcą.
Umowa została zawarta na czas określony, 12 miesięcy od daty jej podpisania.
Przedmiotem umowy jest wyprodukowanie i dostarczenie przez Spółkę opakowań
z nadrukiem, stosowanych przez odbiorcę do konfekcjonowania popcornu i waty cukrowej.
Wartość umowy wynosi 200.000 EUR i przekracza 10% kapitałów własnych
PTS PLAST-BOX S.A., czym spełnia kryterium uznania umowy za znaczącą.
Podstawa prawna: art. 56 ust.1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
ZA ZARZĄD: Waldemar Pawlak, Prezes Zarządu