Zawarcie znaczącej umowy

Zarząd PTS “PLAST-BOX” S.A. informuje, iż w dniu 06 lutego 2006 roku został podpisany aneks do Umowy dostawy zawartej pomiędzy PTS “Plast-Box” S.A. jako dostawcą a Dyrup Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi jako odbiorcą.

Aneks przedłuża okres obowiązywania Umowy na czas określony do dnia 31 grudnia 2006 roku. Przedmiotem umowy jest wyprodukowanie i dostarczenie przez Spółkę opakowań, stosowanych przez odbiorcę do konfekcjonowania farb.

Mimo, że wartość szacunkowa Umowy 700.000 zł nie przekracza 10% kapitałów własnych PLAST-BOX S.A. i tym samym nie spełnia kryterium uznania umowy za znaczącą, spółka uznaje tę umowę za istotną dla swojej działalności, ze względu na wieloletnie dobre doświadczenia we współpracy z firmą Dyrup Sp. z o.o.

Firma z Łodzi jest polskim zakładem duńskiego koncernu farbiarskiego DYRUP A/S.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
ZA ZARZĄD: Waldemar Pawlak, Prezes Zarządu