Raporty

28 grudnia, 2010
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
21 grudnia, 2010
Zawarcie znaczącej umowy
10 grudnia, 2010
Nabycie znacznego pakietu akcji
9 grudnia, 2010
Informacja o transakcjach osoby mającej dostęp do informacji poufnych
15 listopada, 2010
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej
15 listopada, 2010
Założenia do strategii Grupy Plast-Box S.A. na lata 2011-2013
15 listopada, 2010
Zmiana celów emisji wskazanych w Prospekcie emisyjnym
15 listopada, 2010
Prognoza wyników Grupy Plast-Box SA na lata 2011-2013
12 października, 2010
Aneks do umowy o dofinansowanie projektu
7 września, 2010
Zawarcie aneksu do umowy
2 września, 2010
Nabycie pakietu akcji -zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów
1 września, 2010
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej
26 lipca, 2010
Korekta jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2009
7 lipca, 2010
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w spółce zależnej
1 lipca, 2010
Nabycie znacznego pakietu akcji – przekroczenie 10% ogólnej liczby głosów na WZA
28 czerwca, 2010
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
28 czerwca, 2010
Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na ZWZA
18 czerwca, 2010
Zawarcie znaczącej umowy przez spółkę zależną
14 czerwca, 2010
Wykaz raportów bieżących oraz raportów okresowych przekazanych do publicznej wiadomości w 2009 r.
31 maja, 2010
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
31 maja, 2010
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
28 maja, 2010
Nabycie znacznego pakietu akcji – przekroczenie 5% ogólnej liczby głosów na WZA
26 maja, 2010
Wybór biegłego rewidenta
10 maja, 2010
Nabycie pakietu akcji – zmiana dotychczas posiadanego udziału
15 kwietnia, 2010
Zbycie pakietu akcji – zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów
15 kwietnia, 2010
Zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów
5 kwietnia, 2010
Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% głosów na NWZA
30 marca, 2010
Powołanie Prezesa Zarządu oraz Członka Rady Nadzorczej Spółki
29 marca, 2010
Rezygnacje z funkcji Prezesa w Zarządzie Spółki
29 marca, 2010
Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
24 marca, 2010
Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii B do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW
24 marca, 2010
Zarejestrowanie 445.310 akcji serii B w KDPW S.A.
9 marca, 2010
Wniosek o uzupełnienie porządku obrad NWZ zwołanego na dzień 29 marca 2010 r.
2 marca, 2010
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
2 marca, 2010
Projekty uchwał na NWZ
1 marca, 2010
Rezygnacja Członka Zarządu
24 lutego, 2010
Zmiana dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów
22 lutego, 2010
Zmiana praw z papierów wartościowych
17 lutego, 2010
Ustanowienie zastawów na aktywach o znacznej wartości
16 lutego, 2010
Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia
3 lutego, 2010
Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii G do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW oraz wyznaczenie ostatniego dnia notowania praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G
3 lutego, 2010
Zarejestrowanie akcji serii G w KDPW S.A.
3 lutego, 2010
Ustanowienie zastawu na aktywach o znacznej wartości
2 lutego, 2010
Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
25 stycznia, 2010
Zarejestrowanie przez sąd podwyższenia kapitału zakładowego
18 stycznia, 2010
Zakończenie subskrypcji akcji serii G
15 stycznia, 2010
Terminy raportów okresowych
12 stycznia, 2010
Wprowadzenie praw do akcji serii G do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW
11 stycznia, 2010
Zarejestrowanie PDA w KDPW S.A.
11 stycznia, 2010
Informacja o transakcjach osoby mającej dostęp do informacji poufnych
8 stycznia, 2010
Przydział akcji serii G
4 stycznia, 2010
Zatwierdzenie Aneksu nr 1 do Prospektu emisyjnego
4 stycznia, 2010
Informacja o subskrybowanych Akcjach serii G
4 stycznia, 2010
Informacja o subskrybowanych Akcjach serii G – korekta

Napisz do nas

To pole jest używane do walidacji i powinno pozostać niezmienione.