Nabycie akcji Spółki przez akcjonariusza

W nawiązaniu do obowiązku informacyjnego wynikającego z art. 148 ust. 1 pkt 1. Zarząd PTS “PLAST-BOX” S.A. informuje, iż uzyskał informację o nabyciu w dniu 23 grudnia 2004 r. przez Generali Otwarty Fundusz Emerytalny akcji spółki, w wyniku czego Generali Otwarty Fundusz Emerytalny przekroczył próg 5% ogólnej liczby głosów na WZA Spółki PTS “PLAST-BOX” S.A.
Liczba akcji posiadanych przez Generali Otwarty Fundusz Emerytalny wynosi 110.728 sztuk, co stanowi 7,43% ogólnej liczby wyemitowanych akcji Spółki i 5,13% głosów na WZA Spółki.