Nabycie znacznego pakietu akcji – zmiana dotychczas posiadanego udziału

Zarząd PTS „PLAST-BOX” S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Absolute East West Master Fund Limited zawiadomił, iż w wyniku rozliczenia w dniu 30 lipca 2007 r. transakcji kupna, posiada obecnie 633.369 akcji Spółki uprawniających do 633.369 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowi 29,46 % ogólnej liczby wyemitowanych akcji Spółki i 22,48 % głosów na WZA.