Nabycie znacznego pakietu akcji – zmiana dotychczas posiadanego udziału

Zarząd PTS „PLAST-BOX” S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym Absolute East West Master Fund Limited zawiadomił, iż w wyniku rozliczenia w dniach od 28 lutego do 5 marca 2007 r. transakcji kupna, posiada obecnie 502.444 akcji Spółki uprawniających do 502.444 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowi 23,4 % ogólnej liczby wyemitowanych akcji Spółki i 17,8 % głosów na WZA.