Nabycie znacznego pakietu akcji – zmiana dotychczas posiadanego udziału

Zarząd PTS „PLAST-BOX” S.A. informuje, iż w dniu 10 stycznia 2007 r. Absolute East West Master Fund Limited zawiadomił, iż w wyniku rozliczenia w dniach od 4 do 10 stycznia 2007 r. transakcji kupna, posiada obecnie 360.945 akcji Spółki uprawniających do 360.945 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, co stanowi 16,79 % ogólnej liczby wyemitowanych akcji Spółki i 12,81 % głosów na WZA.