Projekty uchwał na NWZA

Zarząd Spółki “PLAST-BOX” S.A. przekazuje treść projektów uchwał, które mają
być podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które
odbędzie się w dniu 10 grudnia 2004 roku:
Uchwała nr 1
w sprawie
wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
Na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 18 czerwca 2004 r.
wybiera się
Pana/Panią …………………………..
Uchwała nr 2
w sprawie
przyjęcia porządku obrad
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do
podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku posiedzenia.
5. Głosowanie nad uchwałą w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego
6. Wnioski
7. Zamknięcie obrad
Uchwała nr 3
w sprawie:
sporządzania sprawozdania finansowego
§ 1
Sprawozdania finansowe skonsolidowane i jednostkowe Spółki Przetwórstwo
Tworzyw Sztucznych “PLAST-BOX” S.A. sporządzane będą począwszy od roku
obrachunkowego 2005 zgodnie z MSR na podstawie ustawy z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
ZA ZARZĄD:
Waldemar Pawlak
Prezes Zarządu
Podstawa prawna: RRM GPW par.49 ust. 1 pkt. 3