Przyjęcie akcji do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych

Zarząd PTS “PLAST-BOX” S.A. informuje, iż
mocą uchwały Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. nr 70/04 z dnia 23 lutego 2004 r. postanowił przyjąć do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych 822.000 (osiemset dwadzieścia dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A, C i D o wartości nominalnej 5,- zł. (pięć złotych) każda i oznaczyć je kodem PLPSTBX00016:
Ponadto Zarząd informuje, że złożony został wniosek do Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o wprowadzenie do obrotu giełdowego w systemie notowań ciągłych akcji zwykłych na okaziciela serii A, C i D. Planowaną datą pierwszego notowania akcji Spółki na sesji giełdowej jest 27 lutego 2004 r.
ZA ZARZĄD: Waldemar Pawlak, Prezes Zarządu
Podstawa prawna: RRM GPW § 43