Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2007 r.